Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 25.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Asemakaavan muutos 20. kaupunginosa (Tusku) / Rokanrinne

MliDno-2020-2263

Valmistelija

  • Päivi Rahikainen, kaavoittaja, paivi.i.rahikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Mikkelin keskustan luoteispuolella Tuskun (20.) kaupunginosassa, osoitteessa Rokanrinne 11. Kaupungin keskustaan on matkaa noin 3,5 kilometriä. Suunnittelualue sijoittuu Karjalanharjuntien, Tenholahdentien, Nikarantien ja Vuolingonkadun välisen pientalovaltaisen alueen keskivaiheille. Kiinteistötunnus 491-20-7-2.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,6 hehtaaria. Alue on yksityisessä omistuksessa.

Suunnittelualueella sijaitsee vuonna 1980 rakennettu puolitoistakerroksinen omakotitalo pihoineen ja puutarhoineen. Tontin eteläpuolinen osa on rakentamatonta aluetta.

Voimassa olevassa kaavassa tontille on osoitettu rakennusala, jolle saa rakentaa tarpeelliset asuin- ja talousrakennukset yhtä taloutta varten. Rakennusoikeutta 527 k-m2, tehokkuutena 0,1.

Hankkeen käynnistyminen ja kaavaprosessi

Asemakaavan muutoksen vireille tulosta 25.11.2020 ilmoitettiin osallisille kirjeellä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos asetettiin nähtäville ajalle 25.11. – 10.12.2020. OAS:sta saadut kommentit tuodaan esille kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa, ja ne on otettu huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. Ehdotusvaiheen palaute käydään läpi ja tehdään tarvittavat muutokset kaavaan.

Laki mahdollistaa valtuustolle osoitetun päätösvallan delegoinnin muille toimielimille. Yleis- ja asemakaavat ovat yleensä hyväksytty kaupunginvaltuustossa, mutta esim. vuonna 2017 Tikkalan pohjoisosassa sijaitseva teollisuusalueen asemakaava hyväksyttiin kaupunginhallituksessa. Delegointi mahdollistaa nopeamman käsittelyn, ja kaupunkisuunnittelu on hyödyntänyt sitä varovaisesti, tämän asemakaavamuutoksen ollessa kolmas kaavahanke, joka tuodaan pelkästään lautakuntakäsittelyyn.

Kaavalle asetetut tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä pientaloasumisen mahdollisuuksia Tuskun asuinalueella huomioiden samalla jo olemassa olevan rakennetun ympäristön ominaispiirteet. Kaavamuutoksella tavoitellaan myös rakennusoikeuden lisäämistä.

Kaavaehdotus

Kaavaehdotuksessa alueelle osoitetaan asuinrakentamista siten, että alueelle muodostuu kuusi rakennuspaikkaa noin 1000 m2 / tontti.

Käyttötarkoitusmerkintä AO, erillispientalojen korttelialue. Tonttitehokkuutena 0.30, joka vastaa 1851 k-m2:n rakennusoikeutta. Voimassa olevaan kaavaan nähden uutta rakennusoikeutta muodostuu noin 1324 k-m²:iä. Suurin sallittu kerrosluku on I 2/3. 

Kaavamääräyksiä annetaan rakennusten etäisyyksistä, kattokaltevuudesta, värityksestä, hulevesien käsittelystä, rakennusoikeudesta ja rakennusten maastoon sovittamisesta. 

Asemakaava-alueelle laaditaan erillinen sitova tonttijako. Tonttijaon muutoksella korttelialueelle muodostuvat tontit 13 -18 ja uudeksi korttelin numeroksi 86 (osa). Kortteli 2 poistuu.

Laadittavat selvitykset

Kaavaa varten ei ole laadittu erillistä luontoselvitystä. Liito-oravan osalta alueelle tehtiin maastokäynti 27.4.2021, koska alueella sijaitsee muutamia suuria kuusia, joilla voi olla merkitystä liito-oravan kannalta esim. pesäpuina.  Alueelta ei löytynyt viitteitä liito-oravasta, sen elinympäristöstä tai kulkureiteistä.

Kaavaratkaisun sisältö ja perustelut

Asemakaavamuutos nähtiin perusteltuna, koska sen mahdollistama uudisrakentaminen eheyttää pientaloaluetta valmiin infran varrella.

Asemakaavan muutos on Mikkelin osayleiskaavan mukainen. Se tiivistää taajamarakennetta osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Kaavaratkaisu vastaa myös Mikkelin osayleiskaavassa esitettyyn suositukseen lisätä ympäristöönsä sopivaa täydennys- ja uudisrakentamista joukkoliikenneyhteyksiin sekä pyöräily- ja kävelyreitteihin tukeutuvalla alueella.

Maanomistajan kanssa laaditaan maankäyttösopimus, jolla pyritään varautumaan valmisteilla olevan kaavan toteuttamisen ja toteuttamiskustannusten kattamiseen, sopimus neuvotellaan ja tehdään rinnan kaavoituksen kanssa kaavalle kaavaprosessissa tavoitteeksi asetettua lopputulosta ennakoiden. Maankäyttösopimuksella osoitetaan kaksi tonttia kaupungille, sopimus hyväksytään ja allekirjoitetaan ennen kaavan lainvoimaisuutta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä alustavasti 20. kaupunginosan (Tusku) korttelia 2 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, paikalliset asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Savonlinnan maakuntamuseo, Museovirasto, Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut, rakennusvalvonta ja jätehuoltopalvelut.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maankäyttö ja kaupunkirakenne / Äikäs Topiantti, Rahikainen Päivi, Avelin Kirsi

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.