Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 25.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Asemakaava ja asemakaavan muutos / 6. kaupunginosa (Kirjala), 14. kaupunginosa (Lehmuskylä) / Karikko

MliDno-2019-1895

Valmistelija

  • Ilkka Tarkkanen, kaupunginarkkitehti, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 25. päivänä toukokuuta 2021 päivätyt asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Asemakaava koskee 6. kaupunginosa (Kirjala) asemakaavoittamattomia kiinteistöjä 491-402-3-1 ja 491-413-1-12. Asemakaavan muutos koskee 6. kaupunginosa (Kirjala) kortteleita 25 ja 26 ja näihin liittyviä yleisen tien-, katu-, liikenne-, erityis-, maa- ja metsätalous- sekä puistoalueita ja 14. kaupunginosa (Lehmuskylä) kortteleita 24a, 34, 54, 55, 56 ja näihin liittyviä yleisen tien-, katu-, liikenne-, erityis-, maa- ja metsätalous-, puisto- sekä virkistysalueita.

Kaava-alue sijoittuu Vanhan Otavantien, Otavankadun ja valtatie 13 ympäristöön noin kahden kilometrin etäisyydelle torista 35 ha alueelle.

Kaavaluonnokset vietiin kaupunkiympäristölautakuntaan käsiteltäväksi 26.1.2021. Lautakunta totesi, että asemakaava ei toteuta sille asetettua tavoitetta, eli maakuntakaavan ja yleiskaavan toteutumista pohjoisosaltaan, jossa Kantakaupungin osayleiskaavan laaja kaupunkivihreä -merkintä on osoitettu rakentamiseen. Lautakunta palautti asemakaavan uudelleen valmisteltavaksi.

Lautakunnan päätöksen johdosta kaava-alueen rajausta on tarkistettu ja jätetty vaihtoehtotarkastelu tarpeettomana pois sekä edetty suoraan kaavaehdotusvaiheeseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut lausunnot ja vastineet niihin ovat nähtävissä asemakaavan selostuksen liitteessä 10. Lautakunnan päätöksen johdosta kaavaluonnosta ei asetettu nähtäville ja siitä ei pyydetty lausuntoja.

Karikon asemakaava ja -kaavamuutoksella on kahdeksalle korttelialueelle osoitettu käyttötarkoitusmerkintä KM-1 ”Liikerakennusten korttelialue”. Kaava osoittaa korttelialueille vähittäiskaupan suuryksiköitä sekä liike-, toimisto- ja toimitiloja, sillä rajoituksella, että kerrosalasta enintään 60 % saa käyttää vähittäiskaupan suuryksiköitä varten. Rajoitus noudattaa osayleiskaavan mitoitusta, jossa Karikon alueelle on osoitettu enintään 100 000 k-m2 rakennusoikeutta vähittäiskaupan suuryksiköille. Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuuslukuna e=0,60. Lisäksi KM-1 korttelialueelle saa sijoittaa huolto- ja latausasemia ja polttoaineen myyntiä. Korttelissa 26 on KM-1 merkinnän lisäksi osoitettu yksi korttelialue toimitilarakennusten korttelialueeksi KTY -merkinnällä. Kohteessa toimii Siimet Oy, joka on keskittynyt konepajatoimintaan.

Korttelialueiden rajausta on päivitetty valtatie 13 puolella korttelissa 26. Nykyisessä asemakaavassa korttelialueelle on merkitty s-2 merkintä, joka edellyttää alueen puuston ja maastonmuotojen säilyttämistä. Merkintä on uudessa kaavassa poistettu ja korttelirajausta laajennettu suojaviheraluerajaukseen saakka. Muutosten seurauksena kortteli- ja rakennusalueet ovat laajentuneet.

Kortteli 39 sijoittuu osittain asemakaavoittamattomalle alueelle. Kortteliin on rakennettu hulevesiallas VT13 ja Otavantien kiertoliittymän yhteydessä. Korttelialueelle on osoitettu uusi katuyhteys Vanhalta Otavantieltä. Korttelin 39 ja 26 kautta on osoitettu kevyen liikenteen väylä Karilan alueelta keskustaan, joka toteutuessaan kulkee VT13 alitse.

Kaapelikadun ja Lentokentäntien kohdalla maa- ja metsätalousalueet on muutettu liikerakennusten korttelialueiksi ja korttelialueen rajauksilla on luotu yhtenäisiä ja mahdollisimman suuria kortteleita. Tonttirajaukset ovat ohjeellisia. Kaavan yhtenäiset käyttötarkoitusmerkinnät mahdollistavat maanomistajille sen, että he voivat keskinäisin sopimuksin määrittää tonttien rajat korttelialueella ja tarvittaessa laajentaa toimintaansa. Lentokentäntien varrella sijaitseva omakotitalotontti on jätetty pois asemakaavasta ja asuminen voi jatkua lainvoimaisen asemakaavan turvin. Tontin kummallekin puolelle on merkitty suojavyöhykkeet.

Kaavan kokonaisrakennusoikeus on 186 000 k-m2 jossa on lisäystä 82 000 k-m2:iä. Aluetehokkuus on e=0,53.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti asemakaavaehdotuksen koskien 6. kaupunginosa (Kirjala) asemakaavoittamattomia kiinteistöjä 491-402-3-1 ja 491-413-1-12 ja asemakaavan muutoksen koskien 6. kaupunginosa (Kirjala) kortteleita 25 ja 26 ja näihin liittyviä yleisen tien-, katu-, liikenne-, erityis-, maa- ja metsätalous- sekä puistoalueita ja 14. kaupunginosa (Lehmuskylä) kortteleita 24a, 34, 54, 55, 56 ja näihin liittyviä yleisen tien-, katu-, liikenne-, erityis-, maa- ja metsätalous-, puisto- sekä virkistysalueita / Karikko ja asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Väylävirasto/Liikennevirasto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Riihisaari – Savonlinnan museo, Karilan tutkimusasema, Metsähallitus, Puolustusvoimat, Mikkelin Golf, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Mikkelin kaupungin museot, Tusku-seura Ry, Mikkeli-Seura ry, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jaakko Väänänen ja nuorisovaltuuston varaedustaja Celina Taipalinen poistuivat kokouksesta ja Jaakko Väänäsen varajäsen Anni Panula-Ontto-Suuronen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.