Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Tontin 491-3-29-6 rakennusoikeuden luovuttaminen kilpailutuksen tuloksena Rusk Oy:lle

MliDno-2021-3129

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaavoitus- ja kiinteistöinsinööri, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki kilpailutti Kalevankankaalla osoitteessa Raviradantie 18a sijaitsevan tontin 491-3-29-6 rakennusoikeuden luovuttamisen julkisesti. Kilpailutusaika oli 7.5.–7.6.2021. Tontti on voimassa olevan asemakaavan mukaisesti yleisten rakennusten korttelialuetta (Y). Kilpailutuksen mukaisesti tontille rakennettavan rakennuksen tulee palvella urheilu- ja liikuntatoimintoja. Tontin pinta-ala on 3 000 m2 ja rakennusoikeus on 1 500 k-m2.

Kysymyksessä oli hinta/laatu -kilpailutus, jossa tarjotun hinnan painoarvo on 65 % ja esitetyn suunnitelman laadun painoarvo on 35 %. Tarjouksen pystyi jättämään joko tontin vuokrauksesta tai tontin ostamisesta. Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous.

Rusk Oy tarjosi tontista 90 000 euron ostohintaa. Rusk Oy rakentaisi kyseiselle tontille noin 1500 m2 padel-hallin, johon saa mahtumaan 4 padel-kenttää sekä sosiaalitilat. Kokonaisuus on tarjouskilpailun ehtojen mukaisesti suunniteltu niin, että rakennuksen sisätilat ovat käytettävissä vähäisin muutoksin myös muiden sisäurheilulajien kannalta. Rusk Oy:lta saatu tarjous on kaupungille edullinen ja on merkittävästi korkeampi kuin alueen yleinen kerrosneliömetrikohtainen hintataso kyseisellä alueella (Kalevankangas).

Rusk Oy:n esittämä suunnitelma ei kuitenkaan ollut kaupunkikuvallisesti hyväksyttävissä tontin sijaitessa vilkkaan tieyhteyden varrella ja näkyvällä paikalla. Suunnitelman laatua kaupungin puolelta arvioivat maankäyttöjohtaja, asemakaavapäällikkö ja kaavoitus- ja kiinteistöinsinööri.

Kesän 2021 aikana Rusk Oy:n kanssa käytiin yhteensä kolme neuvottelua, joiden päämääränä oli esitetyn suunnitelman parantaminen siten, että se voidaan hyväksyä toteutettavaksi. Lopullinen Rusk Oy:n esittämä hyväksytty suunnitelma on liitteenä (asemapiirros, perspektiivikuvat ja korttelinäkymä). Nyt esillä oleva Rusk Oy:n esittämä suunnitelma on kehittynyt huomattavasti neuvottelujen kuluessa ja esitetty suunnitteluratkaisu soveltuu kaupunkikuvallisesti kyseiselle korttelialueelle.

Tontti 491-3-29-6 voidaan tarjouskilpailun mukaisesti myydä Rusk Oy:lle 90 000 euron kauppahinnalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää myydä Rusk Oy:lle tontin 491-3-29-6. Kauppahinta on 90 000 euroa ja kaupan muut ehdot ovat tavanomaiset.
Kaupunkiympäristölautakunta oikeuttaa maankäyttöjohtajan valmistelemaan ja allekirjoittamaan lopullinen kauppakirja. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Rusk Oy/Katja Veikkola, asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Jukka Piispa

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.