Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Lausunnon antaminen itä-Suomen hallinto-oikeudelle, Urpolan kenttien pohjatyöt

MliDno-2021-1582

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Kammonen, vt. kaupungininsinööri, Pekka.Kammonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnalle on tullut oikaisuvaatimus koskien kaupungininsinöörin päätöstä MliDno-2021-1582 § 4 Padel-kentän suunnitelma, hyväksyminen

Vastine: 

Mikkelin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnalle on tullut oikaisuvaatimus koskien kaupungininsinöörin päätöstä MliDno-2021-1582 § 4 Padel-kentän suunnitelma, hyväksyminen. Oikaisuvaatimuksen tekijällä on kunnan jäsenenä oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen. Oikaisuvaatimus on tehty säädetyn määräajan kuluessa.

Kyseessä on Urpolan kentän alueesta tehty hyväksymispäätös 6.5.2021, MliDno-2021-1582 § 5 Urpolan kentän pohjanvahvistussuunnitelma korvaa päätöksen MliDno-2021-1582 § 4.  Padel-kentän suunnitelma.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan mm. ettei suunnitelmaa hyväksytä ja jo käynnistyneet pohjarakennustyöt keskeytetään välittömästi. Koko Padel-kenttien rakennushanke yksityisille yrittäjille Urpolan viherpuistoalueelle tulee perua ja etsiä mahdollinen uusi rakennuspaikka muualta. Urpolanlammen viherpuistoalueen käyttö vaatii kokonaisvaltaisemman suunnitelman, jossa on huomioitu hulevesien tehokas hallinta, ja sen toimivuus virkistysalueena ympäristöarvoja kunnioittaen.

Rakennushankkeen käynnistäminen vasten yhteisiä ja kaupungin itse laatimia rakentamisohjeistuksia on menettelytapa, johon on puututtava kaupungin ylimmän johdon ja kaupungin hallituksen taholta välittömästi, jottei tämän kaltaiset omavaltaiset toimet yleisty eikä vakiinnu.

Oikaisuvaatimusta on käyty lävitse kaupunkiorganisaation sisäisessä palaverissa 18.5.2021 klo 14.30. Läsnä oli seuraavat henkilöt: Jouni Riihelä pj, Topiantti Äikäs, Kalle Räinä, Minna Frosti, Sari Valjakka, Jussi Törrönen, Pekka Turunen, Tiina Juhola, Seppo Kantanen, Pekka Kammonen ja Antero Cederström.

Vt. kaupungininsinöörin tekemässä päätöksessä MliDno-2021-1582 § 5 on hyväksytty pohjanvahvistustoimenpiteet Urpolanlammen ja nykyisen pysäköintialueen väliin.  Kaivu- ja täyttötöitä on toteutettu hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.  Suunnitelma johon oikaisuvaatimuksessa viitataan on luonteeltaan tekninen pohjanvahvistussuunnitelma. Urpolassa on aikanaan ollut leirintäalue ja sen rakenteita on edelleen maaperässä. Maaperä on osittain pehmeää pohjamaata ja sekalaista täyttömaata eikä sellaisenaan sovellu virkistys- ja urheilupalveluiden pohjamaaksi.

Padel-kenttien rakennuslupa on käsittelyssä rakennusvalvonnassa. Rakennusvalvonta ottaa kantaa mm. maisemallisiin, toiminnallisiin ja tilankäytöllisiin asioihin. Alueesta on tehty vuokrasopimus yksityisen yrittäjän kanssa. Liikuntatoimelta on saatu lausunto, että mahdollinen kenttien rakentaminen ei vaikeuta lenkkeily- ja hiihtoreittien kunnossapitoa.

Oikaisuvaatimuksen johdosta liikuntatoimi on keskeyttänyt työmaan pohjanvahvistustyöt 17.5.2021.

Kaavatilanne

Kiinteistöllä 491-11-9903-0 ja siitä vuokratulla määräalalla on voimassa 17.6.2019 hyväksytty asemakaava (976). Asemakaavassa suunnittelualue on osoitettu virkistys- ja urheilupalveluiden alueeksi (VU). Pelikenttien sijoittaminen kyseiselle alueelle on asemakaavan mukaista. Vapaata asemakaavan mukaista virkistystoimintapalveluille varattua aluetta on Urpolanlammen rannassa yli hehtaarin verran. Alueelle on myös osoitettu ohjeellinen hulevesijärjestelmille varattu alueen osa (hule). Asemakaavamääräyksen ollessa ohjeellinen, mahdollistaa se toimintojen sijoittamisen tarkemman suunnittelun yhteydessä sille parhaiten ja taloudellisesti soveltuvimmalle paikalle. Ohjeellisella kaavamääräyksellä (hule) ei ole oikeudellisesti sitovaa vaikutusta, vaan se toimii suosituksena tarkemman suunnittelun osalta. Suunnittelualuetta koskee myös (pj) pohjaveden muodostumisaluemerkintä.

Urpolan asemakaavan laadinnan yhteydessä on selvitetty laajasti alueiden virkistys- ja ympäristöarvot. Virkistysalueiden toimivuus on arvioitu asemakaavan laadinnan aikana jättämällä rannan tuntumaan riittävästi virkistykseen ja urheiluun varattua pinta-alaa. Kaavan vaikutuksissa Urpola on arvioitu olevan kantakaupungin alueella merkittävä liikuntakeskittymä, jonne voidaan sijoittaa urheilutoimintaa palvelevia pelikenttiä ja ulkoilureittejä. Asemakaavan suunnittelun yhteydessä on arvioitu vaikutukset hulevesien hallintaa osoittamalla ohjeelliset aluevaraukset hulevesien tehokkaalle järjestämiselle.

Asemakaavassa ei ole osoitettu aluetta koskevia maisemallisia suojelumääräyksiä, jotka olisivat ristiriidassa esitettyjen toimintojen kanssa.

Hulevedet:

Hulevesien käsittelystä Urpolanlammen alueella on käynnissä oma erillinen suunnitteluhanke. Hulevesien määrällisen ja laadullisen hallinnan aktiiviselle kehittämiselle alueella on olemassa selkeä tarve. Suunnitteluhanke sisältyy osana kokonaisuutta, jossa koko kaupungin hulevesien hallintaa pyritään parantamaan.

Urpolan alueen hulevesien ja Urpolan hulevesialtaan suunnittelu aloitettiin kaupungin toimesta loppuvuonna 2020. Urpolanlammen alueelle sijoitettua hulevesiallasta esiteltiin alustavasti AVI:n ja ELY-keskuksen edustajille 12.1.2021.  

Suunnittelutyön aikana asemakaavassa esitetty hulevesien käsittelyn ohjeellinen paikka tenniskentän ja rannan välissä todettiin alueeltaan ahtaaksi ja avoallas huonosti alueelle soveltuvaksi. Kokonaisuudessaan maa-alueella tehtävä hulevesien hallinta on haasteellista johtuen mm. toteutuneiden liikenneverkkojen aiheuttamien korkeusolosuhteiden takia. Urpolan koulun suunnalta tuleva hulevesi ei kulje viettona ko. alueelle saakka vaan hulevedet vaatisivat erillisen kalliin hulevesipumppaamon rakentamisen. Maanalainen järjestelmä olisi myös rakennus- ja ylläpitokustannuksiltaan avoallasta huomattavasti kalliimpi.

Näin hulevesien käsittelyyn asemakaavassa varatulle lammen ranta-alueelle päädyttiin suunnittelemaan erillinen hulevesiallas, johon pystytään johtamaan hallitusti myös Urpolan koulun suunnan sekä valtatie 5:n ja Kirjalan suunnan hulevedet. Esitetty vaihtoehto on pääosin vesialueelle rakennettava hulevesien käsittelyallas.

Valmistuessaan edellä kuvatulla rakenteella on veden laatua parantava vaikutus. Hulevesialtaalla saadaan vähennettyä Urpolanlampeen johdettavan huleveden kuormitusvaikutusta ja parannettua alapuolella sijaitsevaan Urpolanjokilaaksoon ja Pursialan tekovedenottamon raakavesilähteenä toimivan Kattilanlahden veden laatua sekä vähennettyä Urpolanlammen ranta-alueella todettua rehevöitymisilmiöiden vaikutusta.

Suoritetun mallinuksen perusteella fosforin osalta päästään laskennallisesti lähes 50 %

puhdistustehoihin, typen osalta vajaan 30 % puhdistustehoihin ja kiintoaineen osalta jopa 70 % puhdistustehoihin. Kaupunkimetalleja saadaan laskennallisesti poistettua noin 50-80 % ja PAH-yhdisteitä yli 80 %.

Suunnitelmasta on pyydetty lausunnot Ely-keskukselta, kaupungin ympäristöpalvelulta, kaavoitukselta ja vesilaitokselta.

Suunnitelma on lähetetty vesilain mukaiseen käsittelyyn 10.5.2021.

Urpolanlammen valuma-alue Sammonkadun hulevesivaluma-alueelta on 70 hehtaaria (F=70 ha).   Näin ollen oikaisuvaatimuksessa esitetty muutaman sadan neliön lisäys pinnoitettuihin alueisiin vain murto-osa koko pinta-alasta eikä lisäys vaikuta kokonaisuuteen.

Liitteenä on vielä Maankäyttö- ja kaupunkirakenneyksikön lausunto Urpolanlammen hulevesien käsittelyaltaan rakentamisesta. Lausunnon mukaan hanke ei vaikeuta kaavan toteuttamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää edellä esitetyn perusteella hylätä kaupungininsinöörin päätöksestä MliDno-2021-1582 § 4 tehdyn oikaisuvaatimuksen ja antaa luvan jatkaa välittömästi töitä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Pekka Kammonen, vt. kaupungininsinööri, Pekka.Kammonen@mikkeli.fi
  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Yksityinen kuntalainen on tehnyt Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valituksen Mikkelin kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä 25.05.2021 § 89, jolla on hylätty kyseisen kuntalaisen tekemä oikaisuvaatimus vt. kaupungininsinöörin päätöksestä 3.5.2021 (4 §) ja sen korvaavasta päätöksestä 6.5.2021 (5 §), jotka koskevat Urpolan kentän pohjanvahvistusssuunnitelman hyväksymistä.

Valituksen kohteina on mainittu myös seuraavat päätökset: Mikkelin maankäyttöpäällikön 12.8.2020 (10 §) ja 5.5.2021 (11 §) tekemät päätökset alueen vuokraamisesta Urpolasta padel-kenttien rakentamista varten ja Mikkelin kaavoitusinsinöörin 26.5.2021 (30 §) tekemä päätös Urpolan kentän tilapäisten kahvila-, myymälä- ja huoltorakennusten rakentamisen.poikkeamisluvasta. Näitä päätöksiä koskevat osat valitusesta on irroitettu käsiteltäväksi erikseen. Viranhaltijapäätöksistä tulee tehdä oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle ja vasta sen päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Maankäyttöpäällikön päätösten osalta oikaisuvaatimuksia ei ole tehty ja määräaika niiden tekemiseen on kulunut umpeen. Kaavoitusinsinöörin päätöksestä on tehty oikeisuvaatimus ja se tulee kaupungin lupa. ja valvontajaoston käsiteltäväksi.

Nyt annatteva lausunto koskee siis vain kaupunkiympäristölautakunnan päätöstä, jolla on hylätty oikaisuvaatimus vt. kaupungininsinöörin päätöksistä.

Voimassa olevassa asemakaavassa se alue, jolle kentät sijoittuisivat, on virkistys- ja urheilupalveluiden aluetta (kaavamerkintä VU). Pieni osa kentistä voi ulottua myös asemakaavan yleisten rakennusten (Y) alueelle. Padel-kenttien rakentaminen on siis täysin asemakaavan käyttötarkoituksen mukaista.

Valituksessa vedotaan Mikkelin kantakaupungin yleiskaavaan ja siinä olevaan Kaupunkivihreä-merkintään. Se tarkoittaa kaupunkirakenteeseen kytkeytyvää viheraluetta, jolla voi sijaita puistoja, kaupunkimetsiä, suojaavia viheralueita sekä rakennettuja viheralueita, kuten hautausmaita. Tällä alueella on voimassa MRL 43.2 5:n mukainen ehdoton rakentamisrajoitus. Alueelle voi sijoittaa kuitenkin tämän estämättä liikuntaa ja virkistystä palvelevia rakennuksia ja rakennelmia sekä ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia rakennuksia ja laitteita. Myös maanläjitystoiminta on mahdollista, mikäli tämä perustuu asianmukaiseen hyväksyttyyn suunnitelmaan ja toimet eivät aiheuta pysyvää haittaa aIueen virkistyskäytölle tai ympäristön erityisarvoille. Liikuntapaikan rakentaminen tai pohjatöiden teKeminen sellaista varten ei siis ole yleiskaavankaan vastaista. 

Vt. kaupungininsinöörin päätöksessä on kyse liikuntapaikan pohjanvahvistussuunnitelman hyväksymistä. Sillä ei ole annettu lupaa rakentaa padel-kenttiä tai mitään muutakaan liikuntapaikkaa. Pohjanvahvistustöillä vain luodaan edellytykset mahdollisten uusien liikuntapaikkojen rakentamiselle. Kenttien ja mahdollisten niitä palvelevien rakennusten luvantarve selvitetään erikseen ja mahdolliset lupaprosessit käsitellään omina asioinaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Alueelle on myös osoitettu ohjeellinen hulevesijärjestelmille varattu alueen osa (hule). Ohjeellinen asemakaavamääräys mahdollistaa toimintojen sijoittamisen tarkemman suunnittelun yhteydessä sille parhaiten ja taloudellisesti soveltuvimmalle paikalle. Ohjeellisella kaavamääräyksellä (hule) ei ole oikeudellisesti sitovaa vaikutusta, vaan se toimii suosituksena tarkemman suunnittelun osalta. Suunnittelualuetta koskee myös (pj) pohjaveden muodostumisaluemerkintä. 

Hulevesien käsittelystä Urpolanlammen alueella on käynnissä oma erillinen suunnitteluhanke. Hulevesien määrällisen ja laadullisen hallinnan aktiiviselle kehittämiselle alueella on olemassa selkeä tarve. Suunnitteluhanke sisältyy osana kokonaisuutta, jossa koko kaupungin hulevesien hallintaa pyritään parantamaan. Urpolan alueen hulevesien ja Urpolan hulevesialtaan suunnittelu aloitettiin kaupungin toimesta loppuvuonna 2020.  

Suunnittelutyön aikana asemakaavassa esitetty hulevesien käsittelyn ohjeellinen paikka tenniskentän ja rannan välissä todettiin alueeltaan ahtaaksi ja avoallas huonosti alueelle soveltuvaksi. Kokonaisuudessaan maa-alueella tehtävä hulevesien hallinta on haasteellista johtuen mm. toteutuneiden liikenneverkkojen aiheuttamien korkeusolosuhteiden takia. Urpolan koulun suunnalta tuleva hulevesi ei kulje viettona ko. alueelle saakka vaan hulevedet vaatisivat erillisen kalliin hulevesipumppaamon rakentamisen. Maanalainen järjestelmä olisi myös rakennus- ja ylläpitokustannuksiltaan avoallasta huomattavasti kalliimpi.

Näin hulevesien käsittelyyn asemakaavassa varatulle lammen ranta-alueelle päädyttiin suunnittelemaan erillinen hulevesiallas, johon pystytään johtamaan hallitusti myös Urpolan koulun suunnan sekä valtatie 5:n ja Kirjalan suunnan hulevedet. Esitetty vaihtoehto on pääosin vesialueelle rakennettava hulevesien käsittelyallas.

Valmistuessaan edellä kuvatulla rakenteella on veden laatua parantava vaikutus. Hulevesialtaalla saadaan vähennettyä Urpolanlampeen johdettavan huleveden kuormitusvaikutusta ja parannettua alapuolella sijaitsevaan Urpolanjokilaaksoon ja Pursialan tekovedenottamon raakavesilähteenä toimivan Kattilanlahden veden laatua sekä vähennettyä Urpolanlammen ranta-alueella todettua rehevöitymisilmiöiden vaikutusta.

Urpolan kentän pohjanvahvistustyöllä ei siis ole vaikutusta alueelle toteutettavaan hulevesien käsittelyjärjestelmään.

Vt. kaupungininsinöörin päätöksellä hyväksytyt suunnitelmat eivät myöskään vaaranna alueen ympäristönsuojelullisia tavoitteita.

Valituksessa ei ole esitetty mitään, mikä antaisi perusteita lautakunnan ja vt. kaupungininsinöörin päätösten kumoamisella tai muuttamiselle, joten valitus tulee hylätä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle edellä olevan lausunnon lautakunnan päätöksestä 25.05.2021 § 89 tehdyn valituksen johdosta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.