Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Itä-Suomen aluehallintovirasto 28.7.2021 ISAVI/4382/2021
Päätös kanteluun Mikkelin kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelän, vt. kaupungininsinööri Pekka Kammosen, kaavoitusinsinööri Minna Frostin ja rakennustarkastaja Sari Valjakan toiminnasta Urpolan padel-kentän yhteydessä.Siltä osin kuin kantelu koskee kuulemista, asia ei anna aihetta toimenpiteisiin aluehallintovirastossa. Aluehallintovirasto jätti muilta osin kantelun tutkimatta, koska asiassa on haettu muutosta säännönmukaisin muutoksenhakukeinoin ja asia on vireillä toimivaltaisissa viranomaisissa eli Itä-Suomen hallinto-oikeudessa ja Mikkelin kaupungin lupa- ja valvontajaostossa.

Kaupunkikehitys 23.6.2021
Lausuntopyyntö koskien asemakaava koskee 25. kaupunginosa (Tuukkala) asemakaavoittamatonta osaa ja 29. kaupunginosa (Annila) asemakaavoittamatonta osaa ja asemakaavan muutos koskee 25. kaupunginosan (Tuukkala) kortteleita 35 ja 37 sekä katu-  jasuojaviheralueita /Moisiontie 5-11

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.