Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 23.2.2021

§ 36 Rakennuskielto Siikasaareen osaan tilasta 491-487-2-240

MliDno-2021-891

Valmistelija

  • Minna Frosti, maanmittausinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun rakennuskiellon kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Rakennuskiellon tarpeellisuus on tullut esille poikkeamislupamenettelyn aikana.

Alueella voimassa oleva Luonterin rantayleiskaava on hyväksytty 10.6.1996. Tila 491-487-2-240, jolle rakennuskielto halutaan asettaa, sijaitsee Siikasaaressa n. 12 km Anttolan kirkonkylästä koilliseen. Tilalle on kaavassa osoitettu yksi lomarakennusten rakennuspaikka. Rakennuskieltoon halutaan asettaa rantayleiskaavassa tilan pohjoisrajalle merkitty rakennuspaikka, sillä tilan rakennukset on rakennettu kaavan vastaisesti etelämmäs kaavan maa- ja metsätalousalueelle. Rakennuskielto tarvitaan, ettei tilalle muodostuisi kahta rakennuspaikkaa voimassa olevan rantayleiskaavan vastaisesti.

Käynnissä olevan poikkeamislupamenettelyn kautta tehdään mahdolliseksi myöntää rakennuslupa rakennuksille, jotka nyt sijaitsevat rantayleiskaavan mukaisen rakennusalan ulkopuolella. Aiempi rakennuslupa on rauennut, kun rakennustyöt ovat jääneet kesken. Ilman uutta rakennuslupaa töitä ei saa jatkaa.

Alueen yleiskaavaa tullaan muuttamaan niin, että edellä mainitun tilan rakennusoikeus siirretään sille alueelle, johon rakennukset on rakennettu tai rakenteilla. Rakennuskiellon tulee olla voimassa siihen saakka, kunnes yleiskaavan muutos tulee voimaan.

Maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaan rakennuskielto voidaan määrätä, kun yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille.

Mikkelissä toimivaltaa ei ole delegoitu, joten päätösvalta on kaupunginvaltuustolla.

Maanomistajaa on asiassa kuultu eikä hän vastusta rakennuskiellon määräämistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se vie kaupunginvaltuuston päätettäväksi rakennuskiellon määräämisen edellä mainittuun osaan tilaa 491-487-2-240, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus