Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 23.2.2021

§ 35 Pienten vesistöjen rantaosayleiskaavan muutos / Räntäväkkärä

MliDno-2020-2376

Valmistelija

  • Minna Frosti, maanmittausinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 23. päivänä helmikuuta 2021 päivätyn rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy maaomistajien aloitteesta.

Pienten vesistöjen rantaosayleiskaava on hyväksytty 18.12.2006.  Kaavamuutosalue sijaitsee Syväjärven länsirannalla, noin 8 km luoteeseen Suomenniemen kirkonkylästä Mikkeli – Lappeenranta tien länsipuolella. Muutosalue käsittää määräalan Rantaväkkärän tilaa 491-508-10-46.

Kaavamuutos on tullut vireille 2.12.2020 päivätyllä kirjeellä, jonka liitteenä on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 2.12.2020 – 4.1.2021.

Määräaikaan mennessä OAS:sta saatiin 3 lausuntoa. Naapuritilan (491-508-10-52) omistaja ei hyväksy kaavan muutosesitystä ilman lisätietoa mökkitien kulkureitistä. Uusi tieyhteys on sovittu rakennettavaksi ja merkitty kaavaehdotukseen niin, että se tyydyttää tilanomistajaa. Etelä-Savon ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa luonnoksen takia eikä enää tarvetta lausua lopullisesta kaavaehdotuksesta. Etelä-Savon maakuntaliitolla ei ollut lausuttavaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Pienten vesistöjen rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen tiloilla 491-508-10-46 / Rantaväkkärä, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus