Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 23.2.2021

§ 32 Mikkelin kaupungin kiinteistönhoitosopimuksen kilpailutus

MliDno-2015-1622

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin hankintasäännön ja sisäisen hankintaohjeen mukaan taloudellisesti merkittävissä (hankinta-arvoltaan yli 1 M€) hankinnoissa tulee kilpailutusasiakirjat hyväksyä lautakunnassa ennen niiden julkaisua.

Talonrakennuspalvelut on valmistellut tarjouspyyntöä Mikkelin kaupungin omistuksessa olevien kiinteistöjen kiinteistönhoitotöiden kilpailuttamisesta ajalle 1.7.2021 – 30.6.2025 + 2 optiovuotta. Hankinnan kokonaisarvo on optiovuodet mukaan luettuna noin 2,3 M€. 

Kiinteistöt on jaettu kilpailutuksessa kahteen alueeseen: itäiseen ja läntiseen. Alueet ovat pinta-alaperusteisesti lähes samankokoisia, mutta kiinteistötyypeiltään erilaisia. Jaolla on pyritty mahdollistamaan aito hintakilpailu sekä myös pienempien yritysten menestymismahdollisuudet kilpailutuksessa. Kilpailutukseen ei kuulu Ristiinan ja Suomenniemen kiinteistönhoito, jotka on kilpailutettu jo aikaisemmin.

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous alueittain. Kyseessä on hinta-laatukilpailutus, jossa hinnalle on asetettu 90 % painoarvo ja laadulle 10 % painoarvo. Laatupisteitä on mahdollista saada asetetut vähimmäisvaatimukset ylittävältä osalta. Laadun toteutumista seurataan mm. auditoinneilla ja sähköisellä huoltokirjalla sekä ohjataan sanktiojärjestelmällä.

Hankinnasta on tehty hankinnan erityispiirteiden tunnistaminen, yritysvaikutusten arviointi sekä alue- ja kokonaistaloudellisen merkityksen arviointi. Lisäksi aiheesta on järjestetty markkinavuoropuhelu 25.1.2021 kaikille tarjouspyynnön valmistelusta kiinnostuneille.

Tarjouspyyntöaineisto on toimitettu esityslistan mukana oheismateriaalina oleellisilta osiltaan. Hankintasopimuksen ehdot on kuvattu tarkemmin em. asiakirjoissa. Aineisto on julkinen vasta kun se on julkaistu julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa. Ennen tarjouspyynnön julkaisua aineistoon tutustuneet tahot eivät voi osallistua kilpailutukseen tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy kiinteistönhoidon kilpailutuksen tarjouspyyntöaineiston.

Tiedoksi

Talonrakennuspalvelut/Jani Koikkalainen