Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 23.2.2021

§ 34 Asemakaavan muutos 2. kaupunginosa (Maunuksela), Maaherrankatu 31 / Sininen talo

MliDno-2020-950

Valmistelija

  • Päivi Rahikainen, kaavoittaja, paivi.i.rahikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 15. päivänä helmikuuta 2021 päivätyn asemakaavanmuutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutos koskee 2. kaupunginosan (Maunuksela) korttelin 11 osaa (tontit 1115, 115, 123).

Suunnittelualue sijaitsee keskustan ruutukaava-alueen pohjoisosassa Maaherrankadun ja Tenholankadun risteyksessä. Mikkelin torille on matkaa noin 800 metriä. Alueella sijaitsee ns. Sininen talo eli entinen Tenholan päiväkoti, joka toimii nykyisin Taideyhdistys Mikkelangelot ry:n näyttely- ja toimitilana. Kaava-alueen pinta-ala on 1 091 m2. Alue on osin kaupungin omistuksessa.

Kaupunki on myymässä alueella sijaitsevaa rakennuskokonaisuutta ns. Sinistä taloa ja pihapiirissä sijaitsevaa talousrakennusta. Tarkoituksena on muuttaa alueen käyttötarkoitusta osassa korttelia 11 siten, että alueen kehittäminen mahdollistetaan jatkossa joustavasti. Asemakaavamuutosta tehdään alueelle, jossa sijaitsee rakennushistoriallisesti arvokas rakennus, ns. Sininen talo. Lisäksi kaavamuutoksella tutkittiin alueen yhteiskäyttökorttelin tarkoituksenmukaisuutta ja peilattiin sen jatkokehittämistä mm. alueella toteutuneeseen rakentamistilanteeseen.

Alueella on voimassa 22.8.2013 lainvoiman saanut asemakaavan muutos.  Tontti on asemakaavassa osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y) rakennusoikeudella 456 k-m2 ja kerrosluvulla I u 1/2. Päärakennus on suojeltu. Alueella sijaitsee yhteiskäyttöinen alue AH/s, jonka ympäristö tulee säilyttää.

Asemakaavan muutos

Kaava-alueen käyttötarkoitus muutetaan keskustatoimintojen korttelialueeksi (C), joka on yleisesti käytössä ydinkeskustan alueella. Yhteiskäyttöinen alue muutetaan osin asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK) ja keskustatoimintojen korttelialueeksi (C). Kaavamuutosalueelle ei osoiteta uutta rakennusoikeutta.

Alueella sijaitsevan ns. Sinisen talon suojelumerkintä säilyy. Suojeltavaksi esitetään piha-alueella sijaitsevaa talousrakennusta. Rakennuksia ei saa purkaa.

Pysäköinti sijoitetaan tontille. Pysäköintinormina noudatetaan yleiskaavan mukaista ohjeistusta pihapysäköinnistä.

Kaava-alueen rakennusoikeuden määrä ei lisääntyy. Rakennusoikeus suunnittelualueella on 456 k-m², tehokkuutena 0,5.

Kaavamuutos on tullut vireille 29.4.2020 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavahahmotelma on ollut nähtävillä 29.4–2.6.2020, siitä saatiin neljä lausuntoa ja yksi mielipide. Lausunnon antaneilla Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa OAS:n johdosta. Tarkemmat vastineet ovat luettavissa asemakaavan selostuksen liitteessä 5.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se alustavasti hyväksyy 2. kaupunginosan (Maunuksela) korttelin 11 osaa (tontit 115,1115 ja 123) koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Museovirasto, Savonlinnan maakuntamuseo, teleoperaattorit, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus