Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Rantakylän päiväkodin hankesuunnitelma

MliDno-2018-2401

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin tilapalvelut on koonnut laaja-alaisen käyttäjistä, suunnittelijoista ja asiantuntijoista koostuvan työryhmän päivittämään vuonna 2016 laaditun Rantakylän päiväkodin hankesuunnitelman. Hankesuunnitelmasta on pyydetty lausunnot kaupunkiympäristölautakunnalta, hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunnalta, kasvatus- ja opetuslautakunnalta sekä nuorisovaltuustolta.

Lautakuntien ja nuorisovaltuuston näkemykset lyhennettynä:

Kaupunkiympäristölautakunta 20.11.2018, §135

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyisi Rantakylän päiväkodin ja nuorisotalon hankesuunnitelman 14.11.2016. Tilojen jatkosuunnittelussa tulee vielä kuulla nuorison, liikuntatoimen ja varhaiskasvatuksen edustajia.

Hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunta 21.11.2018, § 109
Kasvatus- ja opetuslautakunta 22.11.2018, §112

Rantakylän päiväkodin hankesuunnitelmassa on huomioitu hyvin varhaiskasvatuksen tilatarpeet. Kuitenkin päiväkodin ja nuorisotilan sijoittaminen samaan kiinteistöön huolettaa varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Mahdollisesti lasten päivähoidon ja nuorisotilan yhdistäminen samaan rakennukseen ja samaan pihapiiriin herättää monia haasteita, jotka tulisi etukäteen tiedostaa. On väistämätöntä, että suuresta määrästä nuoria lähtee paljon ääntä, joka saattaa pelottaa pieniä lapsia ja häiritä esimerkiksi illan rauhoittumisrutiineja.

On mahdollista, että pikkulapsen ja teini-ikäisen nuoren kasvuprosessit ovat siinä määrin eri vaiheessa, että kasvattajien ja asiakkaiden – lasten, nuorten ja vanhempien – välille syntyy arjen työtä häiritseviä ristiriitoja. Vaikka monet toiminnot voidaankin menestyksellä sijoittaa toimimaan yhdessä, on syytä kysyä kriittisesti: sopivatko päiväkoti ja nuorisotila todella toimimaan yhdessä niin, että molemmilla on hyvät ja turvalliset toimintaolosuhteet.

Varhaiskasvatuksen edustajat esittävät, että tilapalvelut pohtii vielä uudelleen nuorisotilojen sijoittamisen Rantakylän koulun välittömään läheisyyteen. Jos kuitenkaan nuorisotiloja ei voida sijoittaa ko. kampusalueella toisaalle, on varmistettava rakennusteknisesti ja sijoittamalla nuorisotilat ulkotiloineen ja kulkuväylineen siten, että turvataan sekä päiväkodille että nuorisotilalle molemmille tarkoituksenmukaiset, hyvät ja turvalliset toimintaolosuhteet.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää, että jatkosuunnitteluun otetaan mukaan nuorisotyön, vammaisneuvoston ja nuorison edustus.

Nuorisovaltuusto 29.11.2018

Nuorisovaltuuston jäsenillä on käyttäjäkokemusta nykyisistä tiloista ja uusille tiloille on todettu selkeä tarve. Vanhat tilat eivät ole houkuttelevat sokkeloisuuden ja vanhentuneiden pintojen vuoksi. Nuorisotyölle toivotaan ajanmukaisia, nykyaikaisia tiloja.

Nuorisovaltuusto ehdottaa, että suunnitelmaan paneudutaan vielä nimenomaan nuorten näkökulmasta. Sijainniltaan uuden nuorisotilan paikka on ihanteellinen. Koulualue kerää joka tapauksessa äänekästä nuorisoa läheisyyteensä. On hyvä, että nuorisotila tulee sinne, missä nuoret ovat. Suunnitelman liikennejärjestelyjä on muutettava siten, että pihalle täytyy olla enemmän liittymiä. Nuorisotalon käyttäjille on mitoitettava riittävästi parkkitilaa mopoille, pyörille ja autoille. Piha-alueelle tarvitaan hidasteita. On tärkeää, että rakennetaan suojaisa parkkipaikka alueen turvallisuuden lisäämiseksi.

Nuoret täytyy osallistaa jatkosuunnitteluun mm. kalustuksen, viihtyvyyden ja toiminnallisuuden onnistumisen varmistamiseksi. Suunnitelman liikuntasali nähdään liian pienenä nuorten liikunnan harrastamiseen (esim. sulkapallo).

Nuorisovaltuusto on innostunut uusista hankkeista nuorten elinolosuhteiden edistämiseksi ja näkee, että on edullisempaa muokata käsittelyssä olevaa suunnitelmaa nuorille sopivammaksi, kuin rakentaa kokonaan uusi erillinen nuorisotilarakennus.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Rantakylän päiväkodin ja nuorisotalon hankesuunnitelman.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittälijä esitti asia palauttamista uuteen valmisteluun ja suunnitteluohjeena on, että Rantakylän päiväkoti toteutetaan ilman nuorisotiloja.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Kuvaus

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 3.12.2018 § 448 palauttaa Rantakylän päiväkodin ja nuorisotalon hankesuunnitelman uuteen valmisteluun. Suunnitteluohjeena oli, että Rantakylän päiväkoti toteutetaan ilman nuorisotiloja.

Hankesuunnittelutyöryhmä on päivittänyt Rantakylän päiväkodin ja nuorisotalon hankesuunnitelmaa kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Päiväkodin yhteydessä rakennettavat väestönsuojatilat hyödynnetään päiväkodin toiminnassa.

Hankesuunnitelma sisältää kuvauksen nykytilanteesta, selvityksen tulevista tilantarpeista luonnospiirustuksineen sekä uudisrakennuksen alustavan kustannusarvion. Rakentamisaikataulu tarkentuu toteutussuunnitteluvaiheessa.

Kustannukset

Hankesuunnitelman mukaisen uudisrakennuksen kustannusarvio on noin 4,5 - 5 milj. euroa (alv 0 %) ja irtaimistohankintojen (kalusteet) 150 000 euroa (alv 0 %).

Rahoitus

Hankkeen toteutukseen on kaupungin investointiesityksessä 3 milj. euroa vuodelle 2019 ja 1,5 milj. euroa vuodelle 2020, yhteensä 4,5 milj. euroa. Aikataulun muuttuessa myös rahoituksen jakaantumista tulee muuttaa.

Toteutusaikataulu

Hankkeen alkuperäinen aikataulu on muuttunut valtuuston periaatepäätöksestä 6/2018. Myöhäisestä urakan aloituksesta ja talvirakentamisen olosuhderiskistä johtuen urakan aloitus on syytä siirtää kevääseen 2020, jolloin rakentamisaikataulu olisi 5/2020 – 5/2021.

Kaupunkirakenneselvitys

Kaupunkirakenneselvityksessä on linjattu, että uusi päiväkoti valmistuu elokuussa 2020 ja on kustannuksiltaan 4,2 M€. Selvityksessä on käytetty edellisen hankesuunnitelman mukaista lapsipaikkalukua 141, kun se uudessa hankesuunnitelmassa on 153 lasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta puoltaa Rantakylän päiväkodin hankesuunnitelman 14.1.2019 hyväksymistä sekä pyytää hankesuunnitelmasta kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunnon, jonka jälkeen asia saatetaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Kasvatus- ja opetuslautakunta, nuorisovaltuusto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.