Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Perusteet yksityistieavustusten käsittelyyn 2019

MliDno-2018-2628

Valmistelija

  • Matti Kaira, yhdyskuntatekniikan valvoja, matti.kaira@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki avustaa vuosittain hakemuksen jättäneitä järjestäytyneitä yksityisteitä kunnossapidon ja parantamisen osalta talousarviossa varatun määrärahan puitteissa. Avustukset myönnetään lautakunnan vahvistamien avustusperusteiden mukaisesti. Avustusten piiriin kuuluu tällä hetkellä 820 tiekuntaa yhteispituudeltaan n. 2100 km. Kunnossapitoavustuksina on myönnetty I-luokan teille 700 €/km, II-luokan teille 450 €/km ja III-luokan teille 150 €/km. Kunnossapitoavustuksiin on talousarviossa 2019 varattu 800.000 euroa, ja perusparantamisavustuksiin 500.000 euroa. Perusparantamisavustuksien jakoperuste on I- ja II-luokan yksityisteille valtio 50 %, kunta 30 %, sekä pelkästään kunnan avustamiin parantamistöihin 50 %. Kaupungin kunnossapito- ja parantamisavustusten suuruus on yleensä vastannut hieman yli kolmannesta avustusta hakeneiden yksityisteiden kokonaismenoista.

Viimeksi avustusperusteet on vahvistettu kaupunkiympäristölautakunnassa 26.2.2018 § 26.

Uusi yksityistielaki (560/2018) on tullut voimaan 1.1.2019 tuoden mukanaan joitakin pieniä muutoksia myös kuntien avustuskäytäntöihin. Muutokset on huomioitu ehdotuksessa uusiksi perusteiksi yksityistieavustusten käsittelyyn. Lainmuutoksen myötä lakkaavat kunnan tielautakunnat, joiden tehtäviä on siirretty itse tiekunnille, maanmittauslaitokselle ja käräjäoikeuksille. Rakennuslautakunnalle (tai vastaava) on siirretty aiemman lain 19 §:n mukaiset tehtävät ja Ely-keskuksille teettämisuhkaan liittyvät pakkokeinot.

Ehdotus uusiksi avustusperusteiksi liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy yksityisteiden avustusperusteet vuodelle 2019 liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Matti Kaira

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16