Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Mikkelin kaupungin hissiavustukset vuonna 2019 esteettömyyden parantamiseksi asuinkerrostaloissa

MliDno-2019-211

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hissiavustukset

Valtioneuvosto on vuonna 2013 tehnyt periaatepäätöksen Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta vuosille 2013–2017. Ohjelman mukaan maassamme tarvitaan miljoona esteetöntä ja turvallista asuntoa vuoteen 2030 mennessä, jos tavoite on, että kotona asuu vähintään 92 prosenttia yli 75-vuotiaista ja lähes kaikki sitä nuoremmat henkilöt. Tällä hetkellä esteettömien asuntojen tavoitteesta on olemassa noin kolmasosa. Viime vuosien keskimääräisellä rakentamisvauhdilla ja nykymääräysten mukaan rakentaen voitaisiin vuoteen 2030 mennessä saada aikaan toinen kolmasosa. Viimeinen kolmasosa edellyttäisi olemassa olevien rakennusten laajamittaisia esteettömyyskorjauksia mukaan lukien hissien jälkiasennukset. Periaatepäätöksessä todetaan, että vuonna 2011 lähes 90 prosenttia yli 75-vuotiaista asui kotona. Heistä lähes 80 prosenttia asui omistusasunnossa, joista noin 44 prosenttia kerrostalossa. Asuinrakennusten esteettömyydellä on periaatepäätöksen mukaan suuri merkitys iäkkäiden kotona asumisen mahdollistajana. Esteelliset rakennukset ja lähiympäristöt heikentävät iäkkäiden arjessa selviytymistä ja lisäävät tapaturmia. Asumisen kehittämiseen liittyvä yhteistyö jatkuu ohjelman toteutukseen osallistuneiden ministeriöiden, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen vuokraus- ja käyttöpalvelut -yksikön talousarvioon on varattu 90 000 € määräraha hissiavustuksiin vuodelle 2019. Hissiavustuksen tarkoituksena on esteettömyyden parantaminen vanhoissa hissittömissä asuinrakennuksissa. Ikääntyvien kotona asumisen edistämiseksi hissien asentaminen olemassa olevaan asuntokantaan on osoittautunut tehokkaaksi toimenpiteeksi.

Mikkelin kaupungin hissiavustuksen käsittely ja myöntöperusteet vuonna 2019 

Hissiavustuksiin liittyvät asiat vuonna 2019 valmistelee ja päättää vuokraus- ja käyttöpalvelut -yksikön palvelupäällikkö. Yksikössä hoidetaan asumiseen liittyvät asiat.

Vuonna 2019 hissiavustuksia esitetään myönnettäväksi vanhoihin asuinkerrostaloihin asennettaviin jälkiasennettaviin hissien suunnitteluun. Suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava esteetön kulku rakennuksen ulkosisäänkäynniltä huoneistoon asti. Hissiavustusta myönnetään enintään 15 000 € / avustettavan yhtiön suunnittelukohde suunnittelutyöhön käytettyjen kustannusten mukaisesti. Avustusta ja sen maksua haetaan hakemuksella, jonka liitteenä on suunnittelutyöstä suoritetut maksutositteet, avustusta hakevan yhtiön kaupparekisteriote sekä taloyhtiön tilinumero. Avustushakemuksen allekirjoittaa yhtiön nimenkirjoittaja. Hakemukset tulee toimittaa Mikkelin kaupungille viimeistään 1.11.2019 mennessä.  Avustuksia käsitellään ja myönnetään määrärahan puitteissa saapumisjärjestyksessä. Hakuaika alkaa, kun hissiavustuspäätös on lainvoimainen ja hissiavustuksista on tiedotettu. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Mikkelin kaupunki myöntää esteettömyyden parantamiseksi vanhoihin asuinkerrostaloihin rakennettavien hissien suunnitteluun avustusta enintään 15 000 € / avustettavan yhtiön suunnittelukohde. Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen vuokraus- ja käyttöpalvelut -yksikön talousarvioon vuodelle 2019 varattu määräraha on 90 000 €. Avustus maksetaan suunnittelutyöhön käyttettyjä maksutositteita vastaan. Avustukset käsittelee yksikön palvelupäällikkö.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vuokraus- ja käyttöpalvelut/Linda Asikainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16