Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Luonterin rantayleiskaavan muutos / osa tilasta Syvälahti 491-483-6-104, Piekälänsaari

MliDno-2018-2486

Valmistelija

  • Jari Ahonen, kaavoitusinsinööri, Jari.Ahonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 22. päivänä tammikuuta 2019 päivätyn rantayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy maaomistajan aloitteesta.

Kaava-alue sijaitsee Mikkelin Anttolan taajamasta noin 6 km itään Saimaan vesistöön kuuluvan Luonterin Kiukuanselän ranta-alueella ja käsittää osan tilasta Syvälahti 491-483-6-104.

Kaavan tavoitteena on muuttaa yksi RA- rakennuspaikka viereiseen alueeseen kuuluvaksi maa- ja metsätalousalueeksi (M-1), kaavamuutoksella poistetaan yksi lomarakennuksen rakennuspaikka.

Mitoitus alueella pienenee RA- rakennuspaikan poistamisen vuoksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 27.11.2018—7.1.2019.

Kaavahankkeesta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnittelupalvelujen toimesta lähettämällä 27.11.2018 päivätty ehdotus asiakirjoineen sekä kirjelmä, jonka mukaan heille oli varattu 30 pv aikaa esittää lausuntonsa ja mielipiteensä kaavahankkeesta. Lausuntoja tai mielipiteitä muutoksesta ei ole saatu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Luonterin rantayleiskaavan muutosehdotuksen (Piekälänsaari) koskien osaa tilasta  Syvälahti 491-483-6-104, asettaa  sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Anttolan aluejohtokunnalta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon maakuntaliitolta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.