Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kattilansillan päiväkodin tarjouspyyntö

MliDno-2018-1415

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin tilapalvelut on koonnut laaja-alaisen käyttäjistä, suunnittelijoista ja asiantuntijoista koostuvan työryhmän suunnittelemaan Kattilansillan päiväkotia. Uusi päiväkoti korvaa Suksimäen päiväkodin, avoimen päiväkodin Punapirtin sekä ryhmäperhepäiväkoti Piilopirtin.

Kattilansillan päiväkodin laajuus on 1545 brm². Lapsipaikkaluku on 100. Lisäksi rakennukseen sijoitetaan nykyisin Punapirtin tiloissa oleva avoimen varhaiskasvatuksen toiminta, jossa henkilömäärä (aikuiset+lapset) on noin 60.

Hankkeen koko on 4,15 M€ (josta kalustus 0,15 M€). Päiväkoti toteutetaan Mikalo Oy:n rahoituksella, niin että kaupungin tilapalvelut vastaa kohteen rakennuttamisesta.

Uusi päiväkoti sijoittuu Kattilansillan nuorisotalon takana olevalle Y-tontille. Kyseinen sijainti on Laajalammen ja Kattilansillan alueella ainoa vapaana oleva Y-merkinnällä varustettu, eli yleiseen rakentamiseen tarkoitettu tontti. Rakennuksen runko on puurakenteinen, alapohja tuulettuva ja vesikatto harjakatto.

Kohde tehdään jaettua urakkana, jolloin paikallisilla pk-yrittäjillä on paremmat osallistumismahdollisuudet hankintaan. Jaettu urakka myös mahdollistaa tilaajalta vahvemman otteen suunnitteluun ja toteutusratkaisuihin.

Kaupungin sisäisen hankintaohjeen mukaan taloudellisesti merkittävissä (hankinta-arvoltaan yli 1 M€) hankinnoissa tulee kilpailutusasiakirjat hyväksyä lautakunnassa ennen niiden julkaisua.

Tarjouspyynnön mukaan valintaperusteena on halvin hinta. Tarjoajille on asetettu vähimmäisvaatimuksia, joiden tulee täyttyä tarjouskilpailuun osallistumiseksi.

Hankinnasta on tehty hankinnan erityispiirteiden tunnistaminen ja hankinnan yritysvaikutusten arviointi. Hankinnasta on järjestetty keskustelutilaisuus (markkinavuoropuhelu) 8.1.2019. Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon, mutta ei EU-kynnysarvoa.

Kaupunkirakenneselvitys

Hanke on linjattu kaupunkirakenneselvityksessä valmistuvaksi vuoden 2020 aikana ja maksavan 3,5 M€. Kaupunkirakenneselvityksen jälkeen päiväkodin lapsipaikkalukutarve on kasvanut entisestään sekä pohjatutkimuksissa todettu rakennuksen tarvitsevan paalutuksen maaperän kantavuuden varmistamiseksi. Pohjamaan laadun takia myös muut tontin rakentamiskustannukset ovat tavanomaista suuremmat. Näistä tekijöistä johtuen kustannusarvio on noussut 3,5 M eurosta 4,0 M euroon. Hankkeelle on varattu investointiohjelmassa tarvittava 4,15 M euroa.

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 31.1.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy Kattilansillan päiväkodin tarjouspyyntöasiakirjat. Tilapalveluilla on oikeus tehdä tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittavia muutoksia, hankkeen kokonaisuuden kuitenkaan muuttumatta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Merkitään, että Jyrki Koivikko poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana ja Kerttu Hakala tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16