Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Kalevankankaan jalkapallohallin hankesuunnitelma ja tarjouspyyntö

MliDno-2018-2612

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen strategiset projektit -yksikkö on yhdessä tilapalveluiden, käyttäjien, suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa laatinut hankesuunnitelman Kalevankankaan jalkapallohallin uusimiseksi.

Hankkeessa vanha ylipainehalli puretaan ja samalle paikalle tehdään uusi, suurempi ylipainehalli ja tekonurmikenttä sekä erilliset kiinteät rakennukset puku- ja peseytymistiloille sekä tekniikalle.

Kaupungin liikuntapalvelut ylläpitää Kalevankankaalla jalkapallokenttää, joka on kooltaan 80 m x 48 m. Kenttä on keinonurmipintainen ja katettu ylipainehallilla. Harrastajamäärien kasvaessa otteluiden pelaaminen nykyisessä hallissa on tilanpuutteen vuoksi erittäin hankalaa. Kenttä ja halli ovat elinkaarensa lopussa (15 v). Mikkelin talviharjoitteluolosuhteet jalkapalloseuroille ovat tällä hetkellä puutteelliset ja liian pienet harrastajalukumääriin nähden.

Hankesuunnitelman mukaan nykyinen ylipainehalli puretaan. Kenttäalue uusitaan rakennekerroksineen ja kenttä päällystetään alapuolisella joustokerroksella olevalla kumirouhetäytteisellä keinonurmimatolla. Uuden kentän koko on 105 m x 68 m. Kentän päätyyn tulee lisäksi ns. lämmittelyalue. Kenttä katetaan ylipainehallilla, jonka yhteyteen rakennetaan pukuhuone-, suihku- ja tuomaritilat.

Hankesuunnitelma sisältää kuvauksen nykytilanteesta, selvityksen tulevista tilantarpeista luonnospiirustuksineen sekä uudisrakennuksen alustavan kustannusarvion.

Hanke on tarkoitus toteuttaa kokonaisvastuurakentamisena (KVR-urakkana), jossa urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa kohteen. Kilpailutus suoritetaan avoimella menettelyllä ja valintaperusteena on halvin hinta. Laatukriteerit asetetaan vähimmäisvaatimuksena.

Kaupungin hankintasäännön mukaan taloudellisesti merkittävissä (hankinta-arvoltaan yli 1 M€) hankinnoissa tulee kilpailutusasiakirjat hyväksyä lautakunnassa ennen niiden julkaisua.

Kustannukset

Hankesuunnitelman mukaisen kentän kustannusarvio on noin 698 000 euroa (alv 0 %) ja ylipainehallin sekä rakennusten kustannusarvio 5 087 000 euroa (alv 0 %). Yhteensä 5 785 000 euroa.

Hankkeelle on haettu liikuntapaikka-avustusta kentän osuudelle 209 400 euroa eli 30 % hankkeen kustannusarvion mukaisista kustannuksista ja rakennuksille 1 526 100 euroa eli 30 % hankkeen kustannusarvion mukaisista kustannuksista

Avustuspäätös saadaan kevään 2019 aikana.

Rahoitus

Hankkeen toteutukseen on varattu kaupungin investointiohjelmassa 2,39 milj. euroa vuodelle 2019 ja 1,3 milj. euroa vuodelle 2020. Yhteensä rahoitusta on 3,69 milj. euroa sekä mahdolliset avustukset.

Talousarviossa oleva hankkeen suuruusluokka poikkeaa kustannusarvion summasta. Valtakunnallisesti toteutuneet hinnat ovat olleet huomattavasti alemmat (suuruusluokka 2,5 - 3,5 M€) kuin kustannusarvion summa.

Toteutusaikataulu

Hankeen lopullinen aikataulu määritetään, kun kaupunki on saanut tiedon liikuntapaikka-avustuksesta. Aikataulu pyritään laatimaan niin, ettei kenttä olisi poissa käytöstä pidempään kuin se on välttämätöntä.

Asiasta on pyydetty lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalta, joka käsittelee asiaa 30.1.2019.

Kalevankankaan kehittämisalustan yhteydessä tullaan alueesta ja sen kehitystavoitteista luomaan päivitetty kokonaissuunnitelma ja tarkistamaan asemakaavatyön tarpeellisuus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta puoltaa Kalevankankaan jalkapallohallin hankesuunnitelman 3.12.2018 sekä tarjouspyyntöasiakirjojen hyväksymistä ja esittää ne kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Aloitusluvan hankkeelle antaa kaupunginhallitus erillisellä päätöksellään. Tilapalveluilla on oikeus tehdä tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittavia muutoksia, hankkeen kokonaisuuden kuitenkaan muuttumatta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.