Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Hänninkentän huoltorakennuksen hankesuunnitelma ja tarjouspyyntöasiakirjat

MliDno-2015-2369

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin tilapalvelut on yhdessä käyttäjien, suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa laatinut hankesuunnitelman Hänninkentän huoltorakennuksen uusimiseksi.

Nykyinen kentän laidassa oleva huoltorakennus on huonokuntoinen ja riittämätön kentän vilkkaaseen käyttöön nähden. Hänninkenttä on aikaisemmin rakennettu monitoimikentäksi ja on ulkoliikunnallisesti Mikkelin eniten käytetty kenttä, joka palvelee kaikkia ikäryhmiä. Kenttää käyttävät niin päiväkodit, koulut, seurat, työyhteisöt kuin järjestöihin ja seuroihin kuulumattomat kuntalaiset. Hankesuunnitelman mukaan vanha huoltorakennus puretaan kylmälaitosta lukuun ottamatta kokonaan ja tilalle tehdään uusi huolto- ja katsomorakennus.

Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on mahdollistaa kentän monipuolinen käyttö, niin että kentän läheisyydestä löytyy asianmukaiset pukuhuoneet ja varusteiden vaihtamistilat. Uuden katsomo- ja huoltorakennuksen rakentaminen mahdollistaa alueen hyödyntämisen monipuolisemmin ja lisää urheilualueen käytettävyyttä. Katsomorakennelma mahdollista koko perheen yhteisen kokoontumisen urheiluharrastusten parissa. Hankkeessa on huomioitu liikuntaesteettömyys, niin että liikuntarajoitteiset pääsevät sekä katsomoon, että mahdollisuuksien mukaan harrastamaan kentälle.

Huoltotilat palvelevat myös bandyliigassa (jääpallo) pelaavia Kamppareita sekä seuran juniorijoukkueita. Tämä hanke tukee tulevaisuudessa myös maaotteluiden sekä muiden kansainvälisten arvoturnauksien saantia Mikkeliin. Tulevaan kiinteistöön sijoittuu puku- ja pesuhuonetilat, liikuntatoimintaan liittyvät huoltotilat, kioski, kuuluttamo sekä aputiloja. Tarkempi erittely löytyy hankesuunnitelmasta.

Hankesuunnitelma sisältää kuvauksen nykytilanteesta, selvityksen tulevista tilantarpeista luonnospiirustuksineen sekä uudisrakennuksen alustavan kustannusarvion.

Huoltorakennus on tarkoitus toteuttaa jaettuna urakkana, joka mahdollistaa paikallisille pk-yrittäjille paremmat osallistumismahdollisuudet hankintaan, sekä antaa tilaajalle vahvemman otteet suunnittelun ohjaukseen ja toteutusratkaisujen valintaan. Kilpailutus suoritetaan avoimella menettelyllä ja valintaperusteena on halvin hinta. Laatukriteerit asetetaan vähimmäisvaatimuksena.

Kaupungin sisäisen hankintaohjeen mukaan taloudellisesti merkittävissä (hankintaarvoltaan yli 1 M€) hankinnoissa tulee kilpailutusasiakirjat hyväksyä lautakunnassa ennen niiden julkaisua.

Kustannukset

Hankesuunnitelman mukaisen uudisrakennuksen kustannusarvio on noin 2,7 M€. milj. euroa (alv 0 %). Hankkeelle on haettu liikuntapaikka-avustusta 817 200 euroa, eli 30 % hankkeen kustannuksista. Avustuspäätös saadaan kevään 2019 aikana.

Rahoitus

Hankkeen toteutukseen on kaupungin investointiesityksessä 1,99 milj. euroa vuodelle 2019 ja 0,5 milj. euroa vuodelle 2020 sekä 0,5 milj. euroa vuodelle 2021. Yhteensä rahoitusta on 2,99 milj. euroa.

Toteutusaikataulu

Hankeen alustava toteutusaikataulu on 4/2019 – 2/2020. Aikataulu on laadittu niin, että työt päästäisiin aloittamaan heti luistelukauden jälkeen. Käytännön kannalta aikataulu on haasteellinen, koska valtionavustuspäätös ja hankkeen toteuttamispäätös saadaan vasta keväällä, jonka jälkeen voidaan suorittaa urakkalaskenta.

Asiasta on pyydetty lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalta, joka käsittelee asiaa 30.1.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta puoltaa Hänninkentän huoltorakennuksen hankesuunnitelman 17.12.2018 sekä tarjouspyyntöasiakirjojen hyväksymistä ja esittää ne kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Aloitusluvan hankkeelle antaa kaupunginhallitus erillisellä päätöksellään. Tilapalveluilla on oikeus tehdä tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittavia muutoksia, hankkeen kokonaisuuden kuitenkaan muuttumatta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.