Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa (Pitkäjärvi) ja 6. kaupunginosan (Kirjala) / Hieta- ja Yrittäjäkatujen asemakaavan muutos

MliDno-2018-367

Valmistelija

  • Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 22. päivänä tammikuuta 2019 päivätyn asemakaavanmuutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.  

Suunnittelualue

Kaavamuutos koskee Mikkelin kaupungin 6. kaupunginosan (Kirjala) korttelin 26 tontteja 12, 15 ja 16, 13. kaupunginosan (Pitkäjärvi) korttelin 12 tonttia 30, korttelin 13 tontteja 5, 6 ja 7, korttelin 26 tontteja 2 ja 3, korttelin 28 tonttia 2, korttelin 29 tontteja 1 ja 2 sekä niihin liittyviä katu-, liikenne-, virkistys- ja erityisalueita.

Suunnittelualueeseen kuuluvat korttelit 12, 13, 28 ja 29 sijaitsevat Lahdentien (valtatie 5) eteläpuolella Hietakadun ja Kiillekujan varrella. Kortteli 26 sijaitsee Lahdentien pohjoispuolella Yrittäjäkadun varrella. Suunnittelualueilta on matkaa Mikkelin keskustaan n. 2 kilometriä.

Kaavalle asetetut tavoitteet

Kaupungin tarkoituksena on muuttaa maankäyttöä ja parantaa elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia Hietakadun ja Yrittäjäkadun tienoolla, saattaa katualueiden aluevaraukset vastaamaan nykyistä tarvetta sekä turvata ympäröivien asuinalueiden nykyinen laatutaso erityisesti liikenteen ja melun osalta.

Hankkeen käynnistyminen ja kaavaprosessi

Asemakaavamuutos tuli vireille 13.2.2018 kuulutuksella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

(OAS) oli yleisesti nähtävillä 13.2.2018 – 13.3.2018. OAS:sta saatiin kolme lausuntoa.

Lausunnonantajilla ei ollut huomautettavaa OAS:n sisältöön. Lisäksi asemakaavamuutoksen sisällöstä on järjestetty kaksi maanomistajapalaveria 9.1.2018 ja 23.8.2018.

Kaava-alueen rajaukseen on tullut kaavaprosessin aikana muutoksia, joten OAS on päivitetty, ja se asetetaan uudelleen nähtäville. Kaava-alueeseen lisättiin 6. kaupunginosan (Kirjalan) korttelin 26 tontit 12, 15 ja 16 sekä osa Kirjalanpuistoa. 

Kaavaratkaisun sisältö

Asemakaavan muutoksessa Hietakadun ja Yrittäjänkadun varren kortteleiden TY-merkintä muutetaan käyttötarkoitusmerkinnäksi KTY-1, joka sallii korttelialueille teollisuuden

ja varastoinnin lisäksi rakennuksia liike- ja toimistokäyttöön sekä tilaa vievälle kaupalle. KTY-1 – kortteleiden rakennusoikeutta on nostettu e=0,50:stä e=0,60:een ja kerroslukua

on nostettu II:sta III:een. Pesulankadun katualue ja osa Hietakadun katualuetta ja suojaviheraluetta (EV) on liitetty tontteihin.

Korttelin 12 tontin 30 käyttötarkoitusmerkintä muutetaan liikerakennusten korttelialueesta (KL-2) asuinpientalojen koerttelialueeksi (AP). Tontilla sijaitseva ns. Mutteribaari on lopettanut toimintansa.

Korttelissa 28 pysäköintialue (LP) liitetään tonttiin 2.

Muutosten seurauksena kaava-alueen rakennusoikeuden määrä lisääntyy n. 9 066 k-m² kokonaisrakennusoikeuden ollessa 57 322 k-m², jolloin tehokkuusluvuksi muodostuu e=0,60 KTY-1 alueilla. Kerroskorkeudet nostetaan (III). AL- ja AP- korttelialueilla tehokkuusluvut ovat e=0,35 ja e=0,40

Laaditut selvitykset

Liito-oravien lisääntymis- ja ruokailualue sekä kulkureitti Kirjalan suunnittelualueella on otettu huomioon asemakaavamuutoksessa. Hietakadun toimivuus sekä Hietakadun-Ketunniementien risteysalueen toimivuus ja kiertoliittymän tilantarpeet on myös otettu huomioon asemakaavamuutoksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Mikkelin kaupungin 6. kaupunginosan (Kirjala) korttelin 26 tontteja 12, 15 ja 16, 13. kaupunginosan (Pitkäjärvi) korttelin 12 tonttia 30, korttelin 13 tontteja 5, 6 ja 7, korttelin 26 tontteja 2 ja 3, korttelin 28 tonttia 2, korttelin 29 tontteja 1 ja 2 sekä niihin liittyviä katu-, liikenne-, virkistys- ja erityisalueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, teleoperaattorit, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, infra-aluepalvelut ja rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.