Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Torisääntö 2021

MliDno-2021-1672

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallitustoria koskeva torisääntö on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 21.4.2020 § 49, ja se on ollut voimassa 1.5.2020 alkaen.

Torisäännössä annetaan suositukset ja määräykset torikaupasta sekä torialueilla harjoitettavasta muusta toiminnasta. Torisääntö koskee myös kävelykadulla tapahtuvaa toimintaa. Torisäännön tarkoituksena on osaltaan sallia torialueella tapahtuvaa kehittämistoimintaa elinvoimaisuuden hyväksi.

Toripaikkavuokra määräytyy kaupunkiympäristölautakunnan vuosittain määräämän taksan mukaan.

Torisääntö - ja -taksa on lähetetty kommentoitavaksi Torikauppiasyhdistys ry:lle. Toritaksaan esitettiin senttien pyöristyksiä siten, että käteis- ja korttimaksulla maksetut suoritukset ovat samansuuruisia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan torisäännön. Torisääntö tulee voimaan 1.5.2021.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Marita Hokkanen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, koska ehdotus oli saanut paljon kritiikkiä torikauppiaiden taholta ja kauppiaita ei ollut kuultu riittävästi. Markku Himanen kannatti Hokkasen esitystä.

Julistettuaan keskustelun tältä osin päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Marita Hokkasen esitystä asian palauttamisesta uudellen valmisteltavaksi äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Kerttu Hakala, Pekka Heikkilä, Jaakko Väänänen, Marja Kauppi, Tarja Gråsten-Tarkiainen, Paavo Puhakka, Keijo Siitari, Jaana Strandman, Vesa Himanen) ja 4 ei -ääntä (Marita Hokkanen, Markku Himanen, Hannu Tullinen, Jaana Vartiainen). 

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa.

Lisäksi keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti, että torisäännöstä poistetaan kohta: 5.3 Yömyynti ja kohdasta 5.4 Yösäilytys: poistetaan lause: Lupa myönnetään vain torikartassa erikseen määritellylle alueelle. Kohta 3.1 muutetaan torikauppiasyhdistyksen lausunnon mukaiseksi. Kohta 8 Poikkeaminen muutetaan torikauppiasyhdistyksen lausunnon mukaiseksi.

Vesa Himanen kannatti Väänäsen ehdotusta.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jaakko Väänäsen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä (Kerttu Hakala, Pekka Heikkilä, Marja Kauppi) ja 10 ei -ääntä (Jaakko Väänänen, Vesa Himanen, Marita Hokkanen, Markku Himanen, Tarja Gråsten-Tarkiainen, Paavo Puhakka, Keijo Siitari, Jaana Strandman, Hannu Tullinen, Jaana Vartiainen). 

Puheenjohtaja totesi, että kaupunkiympäristölautakunnan päätökseksi oli tullut Jaakko Väänäsen esitys äänin 10-3. 

Liitteenä oleva torisääntö hyväksytään Jaakko Väänäsen esittämin muutoksin.

Merkitään, että Mikkelin Torikauppiaat ry:n lausunto torisäännöstä lisätään tämän pöytäkirjan liitteeksi.

Tiedoksi

Mikkelin Torikauppiaat ry, torikaupanvalvoja, vuokraus ja käyttöpalvelut/Linda Asikainen, Anja Kotilainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.