Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Oikaisuvaatimus Mikkelin paikallisliikenteen linjojen reitti- ja aikataulumuutoksiin 1.5.2021 alkaen

MliDno-2021-1228

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Liisa Heikkinen, joukkoliikenneinsinööri, Liisa.Heikkinen@mikkeli.fi
Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin paikallisliikenteeseen laadittiin joukkoliikennesuunnitelma ja asetettiin määrälliset palvelutaostavoitteet vuoteen 2025. Suunnitelmassa tutkittiin paikallisliikenteen nykytilanne ja laadittin uusi aikataulu- ja linjastosuunnitelma. Suunnitelma on pohjana paikallisliikenteen kilpailutuksen kautta uudelle sopimuskaudelle 1.5.2021 alkaen. Suunnitelmassa paikallisliikenteen reitttejä, aikataulurakennetta sekä autokiertoa muutettiin vastaamaan todellista tarvetta sekä parennetamaan havaittuja aikatauluongelmia jo pelkästään linjojen vaihtoyhteyksien yhteydessä. Kaikkien nykyisten linjojen osalta aikataulut muuttuvat huomattavasti. Nykyinen puolen tunnin kierto päätepysäkkien välillä poistuu ja siirrytään uuteen minuuttiaikatauluun.

Aikataulujaksoissa siirrytään käyttämään koulujen lukuvuotta, joten nykyinen talvijakso jatkuu 1.5. – 5.6.2021 saakka. Talviaikataulut astuvat voimaan syksyllä 11.8.2021 – 4.6.2022. Kesäaikataulut ovat voimassa koulujen kesäloman ajan 6.6. – 10.8.2021.

Paikallisliikenteessä ovat linjat:
linja 1T: Hallitustori - Tuppurala - Hallitustori
linja 1R: Hallitustori - Rantakylä - Hallitustori
linja 2T: Hallitustori - Tupala - Hallitustori
linja 2T: Hallitustori - Tupala - Suonsaari - Tupala - Hallitustori
linja 2S: Hallitustori - Silvasti – Hallitustori
linja 3: Hallitustori - Launiala - Purolaakso, Visulahti - Launiala - Hallitustori
linja 2X: Hallitustori - XAMK - Hallitustori 
linja 4T: Hallitustori - Tusku - Hallitustori
linja 4L: Hallitustori - Laajalampi - Hallitustori
linja 5: Hallitustori - Lehmuskylä - Hallitustori
linja 6: Hallitustori - Savisilta - Hallitustori
linja 7: Hallitustori - Kalevankangas, Saimaa Stadiumi - Hallitustori
linja 10: Hallitustori - Otava - Hallitustori

Linjojen reititimuutokset:
linja 2S: Hallitustori - Silvasti - Hallitustori ei aja Moision kautta. Ajetaan osin vt 13 / 15 kautta ja Haahkalantie ajetaan yksisuuntaisesti Vatilasta Kaituenmäen suuntaan. Ajetaan Urpolan Rinnekadun ja XAMKin kautta.
linja 2T: Hallitustori - Tupala - Suonsaari - Tupala - Hallitustori ei aja Ahjokatu - Tyrnikatu - Kappalaisenkatu - reittiä
linja 4L: Hallitustori - Laajalampi - Hallitustori ei aja Urpolan Rinnekatu - Sammonkatu - Kasarmikatu - reittiä.
linja 7: Hallitustori - Kalevankangas, Saimaa Stadiumi - Hallitustori ei aja Karkialammen kautta.

Linja 10 Otava lähtö- ja saapumispaikaksi otetaan Hallitustori. Hallitustorilla linjojen pysäkkijärjestys sekä taulut uusitaan. 
Palveluliikenne palvelee niitä alueita, joilla paikallisliikenteen reitit eivät sijaitse: Orijärvi, Pitkäjärvi, Moisio, Karkialampi, Peitsari, Launialan Huukajankatu.

Uuden liikenteen käynnistyessä on tärkeää, että tiedottamiseen ja informaation saatavuuteen panostetaan. Uuden paikallisliikenteen käynnistymisen jälkeen on tärkeää analysoida, onko kehityksen suunta ollut halutunlainen tarkastelemalla matkamääriä, lipputuotteita ja käyttäjäryhmiä sekä matkustajien tyytyväisyyttä. 
Matkustajan pääasialliseksi informaatiolähteeksi uudistuu Reittiopas  https://mikkeli.digitransit.fi/. Reittioppaaseen yhdistetään reaaliaikainen aikatauluinformaatio ja asiakkaalla on näkyvissä bussien ajoneuvoseuranta. Reittiopas toimii asiakkaiden tiedotuskanavana ja yleisesti poikkeustilahallinnan välineenä. Aikataulunäyttöjä pyritään järjestämään keskustan pääpysäkeille sekä matkakeskukselle. 

Liitteenä talvi- ja kesäaikataulut sekä reittikartat

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Mikkelin paikallisliikenne aloittaa liikennöinnin liitteen mukaisilla aikatauluilla sekä reiteillä 1.5.2021 alkaen. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että vammaisneuvoston edustaja Timo Petäjämäki saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että joukkoliikenneinsinööri Liisa Heikkinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

 • Liisa Heikkinen, joukkoliikenneinsinööri, Liisa.Heikkinen@mikkeli.fi
 • Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt kokouksessaan 23.3.2021 § 50 reittilinjan muuttamisesta siten, että julkinen liikenne ei enää liikennöi Moisiontietä pitkin 1.5.2021 alkaen. Asiasta on tehty oikaisuvaatimus 31.3.2021 sille säädetyn ajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen on allekirjoittanut 76 henkilöä ja siinä vaaditaan, että julkisen liikenteen (reittilinja 2S) tulee jatkua keskeytyksettä myös 1.5.2021 jälkeen Moision sairaalaan.

Mikkelin kaupunki perustelee muutosta siten, että Moision alueen joukkoliikennepalvelun käyttäjämäärät ovat laskeneet sairaalatoimintojen jo osin siirryttyä uusiin, keskustassa sijaitseviin, sairaalarakennuksiin. Nykyiset Moision alueen asiakas- ja työmatkat tullaan hoitamaan kahden palveluliikennebussin avulla. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kanssa on 12.4.2021 neuvoteltu Moision alueen joukkoliikenteen palvelutasosta ja sen jatkosta. Neuvottelussa käytiin läpi palveluliikenteen toimintaa ja alustavaa aikataulua. Todettiin, että palveluliikenteen liikennöinti ei kata lauantain ja sunnuntain työvuoroja eikä arkisin klo 21 iltavuoron vaihtoa.
Moision alueen liikennöinnissä siirrytään käyttämään arkisin palveluliikennevuoroja. Palvelun ja liikennöinnin toimivuutta seurataan sen käynnistyttyä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen, koska käyttäjämäärät ovat selkeästi laskeneet sekä reittiliikenteen jatkolle on suunniteltu korvaavia palveluliikennevuoroja.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijöiden yhteyshenkilö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.