Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 MLL:n Haukivuoren yhdistyksen huoneistotilan käyttöoikeus

MliDno-2021-1665

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mannerheimin lastensuojeluliiton Haukivuoren yhdistys ry on Haukivuoren kunnan aikana saanut vastikkeettoman käyttöoikeuden kunnantalo -nimisen kiinteistön asuinhuoneistoon (Keskustie 49 A 3). Käyttöoikeus perustuu vuonna 1948 allekirjoitettuun lahjakirjaan, jossa Haukivuoren kunnalle lahjoitettiin Munkedal -niminen kiinteistö. Lahjoittajana oli Mannerheimin lastensuojeluliiton Haukivuoren osasto ry. Kyseisessä lahjakirjassa oli jätetty ao. yhdistykselle käyttöoikeus yhteen asuinhuoneistoon, joka on toiminut yhdistyksen toimisto- ja yhteisötilana.

Koska kunnantalon yhteydestä on purettu kyseessä oleva asuinhuoneisto, on korvaava tila katsottu yhdistykselle kunnantalon (Haukivuoritalo) tilojen yhteydestä. Luovutettavaan tilaan ei tehdä käyttötarkoituksen muutoksesta johtuvia korjauksia. Tilan ylläpitotaso noudattaa kiinteistön yleistä ylläpitotasoa. Käyttöoikeussopimus tehdään Mikkelin kaupungin vuokraus- ja käyttöpalvelut -yksikön kanssa, ja sen jatko on riippuvainen kiinteistön elinkaaresta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Mannerheimin lastensuojeluliiton Haukivuoren yhdistys ry:lle myönnetään vastikkeeton käyttöoikeus kunnantalon (Haukivuoritalo) tiloista. Käyttöoikeussopimus tehdään Mikkelin kaupungin vuokraus- ja käyttöpalvelut -yksikön kanssa, ja sen jatko on riippuvainen kiinteistön elinkaaresta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mannerheimin lastensuojeluliiton Haukivuoren yhdistys ry, vuokraus- ja käyttöpalvelut/Linda Asikainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.