Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Kaislaniemen ranta-asemakaavan kumoaminen

MliDno-2020-1149

Valmistelija

  • Minna Frosti, maanmittausinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 31. päivänä maaliskuuta 2021 päivätyn ranta-asemakaavan kumoamisehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Karttaako Oy maaomistajan aloitteesta.

Kaislaniemen ranta-asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 20.11.1998. Kaava on tarkoitus kumota alueelta, joka sijoittuu Mikkelin kuntakeskuksen itäpuolelle, valtatie 5:n eteläpuolelle Rahulaan, Ylimmäinen nimisen järven ranta-alueelle. Mikkelin keskustasta alueelle on noin 10 kilometriä. Alue muodostuu tiloista 491-416-1-243 Kaihlaniemi (osa), 491-416-1-268 Katinkulta, 491-416-1-240 Niemelä ja 491-416-1-269 Haaparanta.

Kaavamuutos on tullut vireille 3.6.2020 päivätyllä kirjeellä, jonka liitteenä on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 3.6.2020 -  3.7.2020.

Aineistosta on pyydetty lausunnot Etelä-Savon maakuntaliitolta, Etelä-Savon ELY-keskukselta, kaupungin rakennusvalvonnasta ja Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta. Lausuntoja ei tullut.

Kaavan vireilletulon yhteydessä asiasta on saapunut yksi kirjallinen mielipide. Mielipiteessä on tuotu esiin, että halutaan kaava-alueen pohjoisosassa olevan vakituisen asumisen mahdollistava rakennuspaikan säilyvän. Lisäksi on esitetty kaava-alueen pohjoisosassa sijaitsevan RA-paikan muuttamista vakituisen asumisen rakennuspaikaksi.

VASTINE: Rakennuspaikka säilyy kumoamisen myötä. Ranta-asemakaavan kumoamisen myötä alueelle jää voimaan Sairilan osayleiskaava. Rakennuspaikka on yleiskaavassa osoitettu vakituisen asumisen rakennuspaikkana (AO), jonka rakennusoikeus on 200 k-m2 + 120 k-m2. Kaavaprosessin tarkoituksena on kumota ranta-asemakaava ja saattaa Sairilan osayleiskaavan mukainen kaavatilanne voimaan. Yleiskaavaan ei ole tässä prosessissa mahdollisuutta tehdä muutoksia. Yleiskaavaan tehtävistä muutoksista vastaa kaupunki, mutta tällä hetkellä yleiskaavan muutos ei ole vireillä. Mikäli yleiskaavan muutos joskus käynnistyy, on siinä yhteydessä mahdollista esittää vastaavaa muutosta tehtäväksi. Sinänsä esitetty muutos sopii alueelle, koska lähiympäristöön on yleiskaavassa jo tälläkin hetkellä esitetty vakituista asumista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Kaislaniemen ranta-asemakaavan kumoamisen, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.