Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 19.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Tontin vuokraaminen ostamisen sijasta / Moisionrannantie 3

MliDno-2017-2584

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Harri ja Tuire Hyyryläinen ovat pyytäneet Mikkelin kaupungilta mahdollisuutta ostamisen sijasta vuokrata heille varattu tontti 491-29-8-2 osoitteessa Moisionrannantie 3.

Hyyryläisille varattu tontti on ollut teknisen lautakunnan 25.4.2017 § 58 päättämässä tarjouskilpailussa, jonka ehtojen mukaan tontti on ollut mahdollista vain ostaa, ei vuokrata.  Hyyryläiset tarjosivat tontista korkeimman hinnan ja se varattiin heille kuluvan vuoden loppuun saakka, johon mennessä tonttikauppa tulee tehdä tai varaus raukeaa.

Se, että tontti ainoastaan myydään, ei lainkaan vuokrata, on poikkeuksellista, mutta sijaintinsa johdosta Moisionrannantie 1, 3 ja 5 (tarjouskilpailussa mukana olleet tontit) rinnastuvat niihin asuntomessualueen tontteihin, jotka myös vain myytiin ja vuokrausmahdollisuutta ei ollut. Tontit sijaitsevat asuntomessualueen kupeessa, Saimaan äärellä, ja oli oletettavaa, että niihin sijaintinsa johdosta kohdistuu suurta mielenkiintoa.

Asiassa merkityksellistä on ensinnäkin se, että kaupunki ei juridisesti kestävästi voi jälkikäteen muuttaa itse asettamansa tarjouskilpailun ehtoja. Toiseksi voidaan myös olettaa, että tarjoushinnat olisivat saattaneet olla toisenlaisia ja tarjoajien joukko olisi saattanut olla toisenlainen, jos tarjouskilpailun ehdoissa olisi alun perin mainittu, että tontit voi myös vuokrata eikä pelkästään ostaa.

Tontin 491-29-8-2 varausaikaa voidaan kuitenkin jatkaa puolella vuodella, mikä antaa Hyyryläisille mahdollisuuksia suunnitella hankkeen rahoitusta ja kokonaistaloudellisuutta siten, että talonrakentaminen olisi mahdollista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että tonttia 491-29-8-2 ei voi vuokrata vaan se täytyy alkuperäisen tontinluovutuksen tarjouskilpailun ehtojen mukaisesti ostaa. Kaupungingeodeetti voi kuitenkin jatkaa tontin varausaikaa vielä puolella vuodella 30.6.2018 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jyrki Koivikko poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Harri ja Tuire Hyyryläinen, mittaus ja kiinteistöt/Jukka Piispa, Päivi Rahikainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Kaupunkiympäristölautakunta
PL 33, 50101 Mikkeli