Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 19.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Mikkelin kaupungin 81. kaupunginosan (Metsä-Sairila) osaa korttelia 1 sekä osaa suojaviher- ja tiealueesta koskeva asemakaavan muutos ja asemakaava / Ecosairila

MliDno-2017-350

Valmistelija

  • Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 19. päivänä joulukuuta 2017 päivätyn asemakaavan- ja asemakaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaupungin osittain omistama Miksei Oy ja Safesaimaa-klusteri ovat kehittämässä EcoSairilan hanketta, ja siinä on luotu kokonaisvisio Metsä-Sairilan alueelle Mikkelissä. Hankkeen tavoitteena on rakentaa EcoSairilaan kansallisesti merkittävä vihreän teollisuuden kasvukeskus ja ympäristöturvallisuuden kansainvälinen edelläkävijä.

Kokonaisvision mukaan EcoSairilaan kehitetään vihreän teollisuuden kasvukeskusta, jossa toimisi sekä ympäristöturvallisuuden ja -monitoroinnin vahvoja veturiyrityksiä että vihreän teollisuuden kasvuyrityksiä.

Kaupunki käynnisti Ecosairilan alueen kaavoituksen laatimalla Ecosairilan osayleiskaavan joka sai lain voiman 12.10.2017. Osayleiskaavan koko oli n. 560 ha josta valittiin ensimmäisenä asemakaavoitettavaksi Metsä-Sairilan jätekeskuksen eteläpuoliset, n. 126 ha alueet sekä Metsä-Sairilantie. Ecosairilan osayleiskaava toimii asemakaavaa ohjaavana kaavana ja asemakaavaehdotus lähinnä tarkentaa ja täsmentää osayleiskaavassa esitettyjä ratkaisuja sekä lain voiman saatuaan mahdollistaa rakennusluvan hakemisen. Rakennusoikeutta alueelle on osoitettu n. 390 000 k-m2.

Asemakaavaa on pääosin laadittu alueelle jolla ei ole aikaisemmin ollut asemakaavaa. Asemakaavaa muutetaan vuoden 2014 Metsä-Sairilan asemakaavan lounaisosan kohdalla sijoittamalla suojaviheralueelle (EV-1) polttoaineen jakeluaseman korttelialue (LH-1) joka soveltuu myös biopolttoaineille, sen lisäksi vähäinen osa suojaviheraluetta muutetaan katualueeksi. Kaakossa Metsä-Sairilantien linjausta tarkistetaan ja sen seurauksena uusi katuyhteys siirtyy hiukan etelään vapauttaen pienen palan liitettäväksi Metsä-Sairilan (EJ-1) korttelialueeseen.

Asemakaavaehdotuksessa kaduksi muuttuva Metsä-Sairilantien/kadun uusi linjaus pyrkii noudattamaan olemassa olevaa linjausta, mutta turvallisuuden parantamiseksi ja kapasiteetin nostamiseksi linjaukseen ja katualueen leveyteen on tehty tarkistuksia (1,85 MEur). Vanha tie jää uuden kadun viereen kevyen liikenteen väyläksi.

Polttoaineen jakeluaseman lisäksi Metsä-Sairilankadun viereen on osoitettu viisi korttelialuetta teollisuus- ja varastorakennuksille, näistä kaksi on merkitty (T-1) merkinnällä. Jätekeskuksen eteläpuolella on kaksi (T-2) korttelialuetta joille on mahdollista sijoittaa jätteenkäsittely- ja jalostuslaitoksia, mutta jätteiden loppusijoitusta kaava ei salli. Suurempaa (T-2) korttelia kiertää ohjeellinen ajoreitti ja nähtävillä oloaikana ratkaistaan korttelia palvelevan Katu B:n tarve. Idässä on teollisuus- ja varastorakennusten sekä energiahuollon korttelialue (T/EN) jonne voidaan sijoittaa biohiilipellettitehdas ja sitä tukevia toimintoja. Korttelissa on jo nyt ESE:n puuhakevarasto ja siihen liittyvää haketusta jotka toimivat erillisen luvituksen avulla.

Kaavalla on huomattava myönteinen vaikutus kaupungin elinkeinotoimintojen kehittämiseen ja laajenemiseen sekä yritysten toimintaedellytysten tukemiseen sekä työpaikkojen määrän kasvuun. Kaava mahdollistaa pinta-alan lisäyksen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueilla. Biokaasulaitoksen tuottamaa biokaasun jakelua varten Metsä-Sairilan portin länsipuolelle osoitetaan biopolttoaineen jakeluasemaa varten tarkoitettu korttelialue (LH-1). Voimassa olevan osayleiskaavan teollisuus- ja varastoalueen (T-3) laajennusmahdollisuus on huomioitu kaavaratkaisussa. Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita on noin 77 ha eli noin 57 prosenttia koko kaava-alueen pinta-alasta.

Kaava-alueella ei sijaitse asuin- tai loma-asuntoja.

Alueella olevat liito-oravan elinympäristölle tärkeät ominaispiirteet ja elinympäristöjen väliset kulkuyhteydet säilytetään. Valtakunnallisesti arvokas kallioalue jää kaavarajauksen ulkopuolelle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 9.2-13.3.2017 ja siitä saatiin 7 lausuntoa. Etelä- ja Pohjois-Savojen ELY-keskukset pitivät tärkeänä, että Ecosairilan osayleiskaava on lainvoimainen ennen asemakaavan hyväksymistä. Sen lisäksi tuotiin esille tarve selvittää kaavan vaikutuksia mm. lähiasutukselle ja liikenteeseen. Mikkelin kaupungin yhdyskuntatekniikka ja ympäristö toi esille hulevesien käsittelyn, liito-oravat, virkistysreittien saavutettavuuden. Metsä-Sairila Oy:n toiveesta T-2 korttelialueelle lisättiin ohjeellinen ajoyhteys. Etelä-Savon maakuntaliiton, Savonlinnan maakuntamuseon ja Etelä-Savon pelastuslaitosten lausunnot eivät johtaneet toimenpiteisiin tai heillä ei ollut huomautettavaa.

Yhteenveto lausunnoista vastineineen ovat kaavaselostuksen liitteenä 10.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti 81. kaupunginosan (Metsä-Sairila) korttelin 1 osaa sekä osaa suojaviher- ja tiealueesta koskeva asemakaavan muutos ja asemakaava koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Metsä-Sairila Oy, Mikkelin Vesiliikelaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Tornimäki Oy, Suomen Nuoriso-opisto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oyj, Fingrid Oyj, Lemminkäinen Oy, Savon Kuljetus Oy ja teleoperaattorit.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.