Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 19.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat, kaupunkiympäristölautakunta 2018

MliDno-2017-2531

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Talouspalveluiden ohjeiden mukaan hallintokuntien vuoden 2018 laskujen asiatarkastajista ja hyväksyjistä on tehtävä luettelo joulukuussa 2017. Luetteloon on merkittävä tulosyksikön numero, tulosyksikön nimi, sisäisen tilauksen numero (jos eri tarkastaja/hyväksyjä kuin varsinaisella tulosyksiköllä), hyväksyjä, hyväksyjän varahenkilöt, asiatarkastajat ja varahenkilöt sekä hyväksyjien osalta voimassaoloaika, jos kysymyksessä on määräakainen henkilö.

Asiatarkastus- ja hyväksymisoikeus on oltava sellaisilla henkilöillä, jotka tietävät asiasisällön. Asiatarkastajan täytyy osata tehdä laskun tlilöinti ja todeta laskun sisällö oikeellisuus, joskin hyväksyjä vastaa koko laskun oikeellisuudesta tiliöinteineen. Kaikkien tositteiden osalta menetellään niin, että vastaanottajana ja/tai asiatarkastajana ei voi olla sama henkilö kuin hyväksyjänä.

Vuoden 2018 aikana laskujen asiatarkastajiin ja hyväksyjiin mahdollisesti tulevat lisäykset/muutokset esitetään, että yksiköiden päälliköt voivat tehdä päätökset ko. lisäyksistä/muutoksista.

Em. ohjeita noudattaen kaupunkiympäristölautakunnan alaisten tulosalueiden laskujen sekä palkkailmoitusten hyväksyjät ja asiatarkastajat on koottu oheiseen liiteeseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy vuoden 2018 laskujen ja palkkailmoitusten hyväksyjät ja asiatarkastajat liitteen mukaisesti ja oikeuttaa tulosyksiköiden päälliköt tekemään päätökset vuoden aikana tapahtuviin lisäyksiin/muutoksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnan Taitoa Oy/Kirsi Pesonen, asiointipiste/Marianne Tavast-Pasonen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Kaupunkiympäristölautakunta
PL 33, 50101 Mikkeli