Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 19.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasääntö

MliDno-2017-1419

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heli Huopainen, henkilöstöjohtaja, heli.huopainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasääntö 1.1.2018 esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Heli Huopainen, henkilöstöjohtaja, heli.huopainen@mikkeli.fi

Merkitään.

Päätös

Merkittiin tiedoksi tekninen johtaja Jouni Riihelän esittely.

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus


Kaupunginvaltuusto on 14.11.2016 § 135 hyväksynyt hallintorakenneuudistuksen poliittis-hallinnollisen rakenteen, jonka muutokset tulivat voimaan 1.6.2017. Uusi henkilöstöorganisaatio muodostetaan samojen linjausten pohjalta. Mikkelin kaupungin organisaatiossa kunnan toiminta ja palvelut on organisoitu 1.6.2017 alkaen kolmeen palvelualueeseen: sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue, asumisen ja toimintaympäristön palvelualue sekä konsernipalveluiden palvelualue. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan henkilöstöorganisaatiouudistus ja tulosaluejako toteutetaan uuden mallin mukaisesti siten, että muutokset tulevat voimaan 1.1.2018 lukien.

Tekninen toimi muuttui asumisen ja toimintaympäristön palvelualueeksi ja sivistystoimi sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueeksi kesäkuun alussa. Konsernipalvelut on jatkossa konserni- ja elinvoimapalvelujen palvelualue.
Palvelualueet jakautuvat tulosalueisiin ja tulosalueet tulosyksiköihin. Uusi tulosalue- ja tulosyksikköjako tulee voimaan vuoden 2018 alusta.

Kaupunginvaltuusto päätti tulosalueista kokouksessaan 22.5. Tulosyksiköistä päättävät palvelualueiden uudet lautakunnat, joiden toimikausi käynnistyi kesäkuussa.

Palvelualueiden tulosalueet
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue
• varhaiskasvatus ja perusopetus
• lukiokoulutus, toisen asteen ja korkeakouluyhteistyö
• elinikäinen oppiminen ja osallisuus
• liikunta ja nuoriso
• taide, kulttuuri ja tapahtumat
• liikelaitoksena toimiva Otavan Opisto
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue
• kaupunkikehitys
• kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut
• rakennusvalvonta
• maaseutu- ja lomituspalvelut
• Vesiliikelaitos
Konserni- ja elinvoimapalvelujen palvelualue
• hallinto- ja elinvoimapalvelut
• Mikkelin seudun ympäristöpalvelut
• pelastuslaitos

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle laadittiin uusi toimintasääntö, joka hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 20.6.2017 ja lupa- ja valvontajaostossa 29.6.2017. Tavoitteena on ollut delegoida päätösvaltaa viranhaltijoille kaikissa niissä tapauksissa, joissa se on perusteltua ja mahdollista. Etenkin kaupunkiympäristölautakunnan tehtäväkenttä on jatkossa niin laaja, että kokousten asiamäärä kasvaisi kohtuuttoman suureksi ja asioiden käsittely muodostuisi hitaaksi, ellei tehtäviä delegoida viranhaltijoille aikaisempaa enemmän. Kaupunkiympäristölautakunnalle siirtyivät entisen teknisen lautakunnan ja sen jaoston tehtävät, maaseutu- ja tielautakunnan tehtävät yksityistielain mukaisia toimituksia lukuun ottamatta sekä entisen rakennuslautakunnan hallinnolliset tehtävät sekä osa jätehuoltoviranomaisen tehtävistä. Lupa- ja valvontajaosto käsittelee lähinnä rakentamiseen liittyviä lupa-, valvonta ja pakkokeinoasioita, tiettyjä jätehuollon asioita sekä yksityistielain mukaisia toimituksia. Lautakunnalla on edelleen otto-oikeus valtaosaan viranhaltijapäätöksistä ja lähes kaikista asioista muutoksenhaku tapahtuu toimielimelle tehtävällä oikaisuvaatimuksella.

Kesäkuussa hyväksytty toimintasääntö oli laadittu aikaisemman organisaation ja virkanimikkeiden pohjalta ja se oli tarkoitettu olemaan voimassa vain siihen saakka, että uusi organisaatio tulee voimaan vuoden 2018 alusta. Kun uusi tulosalue- ja tulosyksikköjako on hyväksytty kaupunginvaltuustossa sekä viranhaltijoiden virkanimikkeet sijoituspaikkoineen päätetty, on toimintasääntö nyt muutettava vastaamaan tätä.

Suurin osa muutoksista johtuu palvelualueen virkaorganisaation sisäisistä järjestelyistä. Niillä on järjestelty viranhaltijoiden keskinäistä toimivaltaa aikaisempaa tarkoituksenmukaisemmaksi ja toimivammaksi ja vastaamaan uutta organisaatiorakennetta. Näillä sisäisillä muutoksilla ei ole siirretty toimielinten päätösvaltaa viranhaltijoille. Päätösvaltaa käyttävien viranhaltijoiden sijaisuudet on nyt määritetty toimintasäännössä eikä sijaisuuksista tarvitse tehdä erillisiä päätöksiä.

Kokonaan uutena virkana on vuokraus- ja käyttöpalveluiden palvelupäällikkö, jonka tehtäviin on koottu suuri määrä aiemmin hajallaan eri yksiköissä olleita vuokraamiseen ja käyttölupiin liittyviä tehtäviä sekä asuntoasiat. Tämä helpottaa kuntalaisten asiointia, kun tähän kuuluvat asiat hoidetaan jatkossa yhdessä paikassa. Erityisesti tähän on koottu kaikki tapahtumia varten tarvittavat vuokraus- ja sopimus- ja lupa-asiat.

Tilapalvelut keskittyy kaupungin omistaman ja hallitseman rakennuskannan ja toimitilojen hankkimiseen, myymiseen ja ylläpitoon.

Viheralueet -yksikkö ja metsät ja vesialueet -yksikkö on yhdistetty yhdeksi yksiköksi.

Yksityisteitä ja vesiosuuskuntia koskevat asiat on siirretty kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut -tulosalueelle, jonne ne sopivat luontevammin kuin maaseututoimen alle.

Kaikkia ajoneuvojen siirrot on koottu pysäköintipalveluiden alle, kun aikaisemmin hylättyjä ja romuajoneuvoja sekä kunnossapitoa haittaavia ajoneuvoja käsitteli kunnossapitomestari.

Jäteasiaintarkastajalle on lisätty muutamia rekistereiden ylläpitoon ja tiedonsaantioikeuteen liittyviä toimivaltakohtia.

Torikaupanvalvoja on lisätty toimintasääntöön, koska hän joutuu joskus käyttämään julkista valtaa torisäännön noudattamista valvoessaan.

Kiinteistöjohtajalle on lisätty allekirjoituoikeus tilapalveluiden toimintaan kuuluvissa rakentamiseen liittyvissä lupa- tai hyväksyntähakemuksissa ja ilmoituksissa sekä avustushakemuksissa, jolloin ne on mahdollista saada eteen päin aikaisempaa joustavammin.

Aiemmat tuotevastuut on korvattu niin, että nimetyt vastuuhenkilöt käyttävät toimintasäännössä määrättyä lähinnä sopimuksiin liittyvää päätösvaltaa virkansa toimenkuvaan kuuluvissa tilanteissa.

Lupa- ja valvontajaostolle kaupungin hallintosäännön mukaan kuuluvaa toimivaltaa on delegoitu viranhaltijoille toimintasäännön kohdissa 5.2.8 ja 5.4. Niiden osalta toimintasääntö edellyttää myös jaoston hyväksyntää. Jaosto on käsitellyt toimintasääntöä omalta osaltaan 14.12.2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasäännön liitteenä olevassa muodossa ja määrää, että uutta toimintasääntöä noudatetaan 1.1.2018 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen tulosalueet ja tulosyksiköt

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Kaupunkiympäristölautakunta
PL 33, 50101 Mikkeli