Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 19.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Annilan Kirkonvarkauden alueen korttelin 1 osan rakennusoikeuden luovuttaminen / Rakennusliike Ola Oy

MliDno-2017-2587

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on kilpailuttanut Annilan kaupunginosan korttelin 1 osan rakennusoikeuden myyntiä liitteenä olevasta kaupungingeodeetin päätöksestä ilmenevällä tavalla. Tarjouskilpailun alue ilmenee liitteenä olevasta karttakuvasta.

Määräaikaan mennessä saapui kaksi hyväksyttävää tarjousta. Tarjoukset ilmenevät liitteenä olevasta tarjousten avauspöytäkirjasta. Korkeamman tarjouksen 240.000 euroa antoi Rakennusliike Ola Oy, joten rakennusoikeus tulee myydä sille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Annilan kaupunginosan korttelin 1 osan rakennusoikeuden luovuttamisesta pidetyn tarjouskilpailun on voittanut Rakennusliike Ola Oy. Rakennusoikeus luovutetaan 240.000 euron kauppahinnalla Rakennuslike Ola Oy:lle / perustettavan yhtiön lukuun. Kaupungingeodeetti oikeutetaan valmistelemaan ja allekirjoittamaan rakennusoikeuden luovuttamista tarkoittavan kiinteistön kauppakirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, mittaus ja kiinteistöt/Jukka Piispa, Päivi Rahikainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Kaupunkiympäristölautakunta
PL 33, 50101 Mikkeli