Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Visulahden alueen tonttien hinnoittelu

MliDno-2020-1264

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaavoitus- ja kiinteistöinsinööri, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Visulahden kaupan ja teollisuuden kaava-alueelle on alkanut viitostien remontin myötä muodostua kysyntää. Kysyntään vastaaminen vaatii kuitenkin, että hinnoittelu on oikea. Alueella ei tällä hetkellä ole erillistä hinnoittelua, ja olemassa olevien toimitila- ja teollisuustonttihinnoittelujen noudattaminen johtaisi suhteellisen korkeaan aluehintaan.

Visulahden kaava-alueella on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita sekä liikerakennusten korttelialueita. Alueelle ominaista on korkea asemakaavallisen rakennusoikeuden määrä suhteessa hankkeiden todellisuudessa toteuttaman rakennusoikeuden määrään.

Liikerakennusten tonttien (Visulahden kauppapuisto) hinnat ovat aina tapauskohtaiset, joten ne on erikseen määritettävä kaupunginhallituksen päätöksellä. Nyt tarkoitus olisi, että liikerakennusten tonteillekin määritettäisiin kiinteät hinnat kaupunginvaltuuston päätöksellä.

Alueelle soveltuviksi hinnoiksi on arvioitu teollisuus- ja varastorakennusten tonttien osalta 7 euroa / m2 sekä liikerakennusten tonttien osalta 25 euroa / k-m2. Normaali valtuuston hyväksymän hinnoittelun mukainen teollisuus- ja varastotontin hinta olisi 11,14 euroa / m2 ja toimitilarakennusten tontin hinta olisi 44,47 euroa / k-m2. Biltemalle Visulahdesta aiemmin tarjouskilpailulla myydyn tontin hinnaksi muodostui noin 25 euroa / k-m2. Ponssen tontin hinta oli 130.000 euroa, joka tarkoittaa 17 euroa / k-m² tai 8,7 euroa / m².

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää Visulahden kaupan ja teollisuuden kaava-alueella noudatettavaksi uudeksi tonttien hinnoitteluksi seuraavaa:

T-korttelialueet (korttelit 29,30,68,69,70,71,72): 7 euroa / m2

KTY-1 korttelialueet (korttelit 66,67): 25 euroa / k-m2

KM ja K korttelialueet (korttelit 56,57,58): 25 euroa / k-m2

Kaupunkiympäristölautakunta oikeutetaan päättämään mahdollisista poikkeamista tähän hinnoitteluun.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.