Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Valtuustoaloite kokonaisvaltaisen esteettömyyden lisäämiseksi päiväkodeissa ja kouluissa

MliDno-2018-1156

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Satu Taavitsainen esitti 21.5.2018 SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteena otsikko asiasta seuraavaa:

"Mikkeli suunnittelee uusien päiväkotien ja koulujen rakentamista. Tämä on todella hieno asia. Rakennusten ja niiden yhteydessä olevien muiden tilojen ja piha-alueiden suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee huomioida kokonaisvaltainen esteettömyys.

Esteettömyys on liikkumisessaan apuvälineitä käyttävien huomioimisen lisäksi paljon muutakin. Monella erityistä tukea tarvitsevalla lapsella ja nuorella on haasteita oppimisessa ja hahmottamisessa, aistisäätelyn poikkeavuutta tai keskittymisen vaikeutta. Esteettömässä rakennuksessa on huomioitu esteettömyys kaikessa esimerkiksi tilojen väreissä, värien kontrastissa, äänissä ja kaikuvuudessa, ympäröivän tilan hahmottamisessa, eri opetustilojen välillä kulkemisessa, materiaaleissa ja piha-alueen toiminnallisuudessa sekä selkokielisissä opasteissa ja tilojen nimissä. Selkeys on ydinsana kokonaisesteettömyydessä.

Päiväkoti- ja koulurakennusten tilojen riittävyys ja muunneltavuus tulee ottaa huomioon. Usein tarvitaan tiloja toiminnan jakamiselle pienempiin ryhmiin. Näitä tilanteita varten tarvitaan pieniä ryhmätiloja. Tämä edistää erityistä tukea tarvitsevien esteetöntä oppimista ja kasvua.

Hyvin huomioiduilla esteettömillä rakennuksilla voidaan edesauttaa lasten ja nuorten tasapuolista kehitystä osallistuvina ihmisinä. Esteettömässä päiväkodissa ja koulussa toimintakyvyltään erilaiset lapset pystyvät osallistumaan yhdenvertaisesti toimintaan. Esteettömyys on tärkeä osa yhdenvertaisuuden edistämistä. Yhdenvertaisuus ei ole mielipidekysymys eikä vain hyviä päiviä varten. Yhdenvertaisuus takaa turvan kaikille ja sen pitää toteutua joka päivä. Tilojen pitää tukea yhdenvertaisuutta ja sopia kaikkien käyttäjien osallistumiseen, siis esteettömiä ja helposti saavutettavia. Jokaisen lapsen on ensiarvoisen tärkeää saada tuntea kuuluvansa joukkoon. Omien voimavarojen tunnistaminen kannustaa lapsia eteenpäin elämässä. Jokaisessa piilee omat vahvuudet ja niille pitää antaa mahdollisuus tulla esille. Esteettömyys tukee tätä kehitystä, eikä se ole haitaksi kenellekään.

Jokaisella erityistä tukea tarvitsevalla lapsella ja nuorella pitää Mikkelissä olla mahdollisuus lähipäiväkotiinsa tai lähikouluunsa. Kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt 25.1.2018 kokouksessaan, että Mikkelissä aloitetaan pedagogisen tuen malli, jonka tavoitteena on tukea lapsen kasvua ja oppimista lähempänä lapsen kasvuympäristöä. Tämä tarkoittaa sitä, että perusopetus antaa luokkamuotoista erityisopetusta lapsen lähikoulussa. Päätös edellyttää tilojen esteettömyyden huomioimista.

Valitettavasti vastikään rakennettua Naisvuoren päiväkotia ei rakennettu esteettömäksi ja näin ollen liikuntarajoitteiset eivät voi tätä uutta päiväkotia valita. Naisvuoren päiväkotia ei siis voi käyttää mallina uusille päiväkodeille.

Mikkelin kaupungin ja hyvän elämän ohjelman yhdeksi toimenpiteeksi on myös suunniteltu asukkaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden lisäämistä päivittämällä kaupungin esteettömyyssuunnitelma ja vahvistamalla ihmisten osallisuuden kokemusta.

Edellä olevaan viitaten SDP:n valtuustoryhmä esittää, että Mikkeli ottaa huomioon päiväkoteja ja kouluja suunnitellessaan ja rakentaessaan esteettömyyden sen koko laajuudessaan. Mikkelin pitää painottaa esteettömyyttä laatutekijänä ja käyttää hyväkseen jo olemassa olevien eri kaupunkien esteettömyyskartoitusten tietoja ja esteettömyysasiamiesten osaamista suunnitellessaan ja rakentaessaan päiväkoteja ja kouluja sekä valvoo, että laaditut esteettömyyssuunnitelmat myös toteutuvat.

Mikkelissä 21.5.2018
Satu Taavitsainen
Markku Aholainen, Ulla Leskinen, Jenni Tissari,
Hannu Tullinen, Tapani Korhonen, Arto Seppälä,
Jatta Juhola, Paavo Barck, Soile Kuitunen,
Jaana Vartiainen, Petri Tikkanen, Jarno Strengell,
Marita Hokkanen "

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään syyskuun 2018 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Varhaiskasvatuslain 2 a §:n mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on mm. edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia ja tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista.Perusopetuslain 2 §:n mukaan perusopetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana.Tehdyssä valtuustoaloitteessa todetaan, että hyvin suunnitelluilla esteettömillä tiloilla voidaan edisttää lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä osallistuvina ihmisinä. Lisäksi todetaan, että esteettömyys on tärkeä osa yhdenvertaisuuden edistämistä. Aloitteessa tarkastellaan estettömyyttä ansiokkaasti ja laajasti huomioiden lapsen ja nuoren muutkin kuin liikkumiseen liittyvät esteettömyyteen vaikuttavat seikat, kuten esim. tilojen värit, värien konrastit, äänet ja kaikuvuus, ympäröivän tilan hahmottaminen, eri opetustilojen välien kulkeminen, materiaalit, piha-alueen toiminnallisuus sekä selkokielisyys opasteissa ja tilojen nimissä. Päiväkoti-ja koulurakennusten tilojen riittävyys ja muunneltavuus on myös tärkeää ottaa huomioon kaikessa päiväkoti- ja koulurakentamisessa ja peruskorjauksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta pitää valtuustoaloitteessa esitettyä esteettömyyttä, tilojen riittävyyttä ja muunneltavuutta erittäin tärkeänä ja huomioitavana asiana sekä päiväkotien että koulujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Kasvatus- ja opetuslautakunta lähettää tehdyn aloitteen käsittelyyn myös kaupunkiympäristölautakunnalle, joka vastaa rakennushankkeiden suunnittelusta.

Päätös

Keskustelun jälkeen sivistysjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:
Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle edellä mainitun selvityksen valtuustoaloitteeseen kokonaisvaltaisen esteettömyyden lisäämiseksi päiväkodeissa ja kouluissa.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta lähettää tehdyn aloitteen käsittelyyn myös kaupunkiympäristölautakunnalle, joka vastaa rakennushankkeiden suunnittelusta.

Kasvatus- ja opetuslautakunta pitää valtuustoaloitteessa esitettyä esteettömyyttä, tilojen riittävyyttä ja muunneltavuutta erittäin tärkeänä ja huomioitavana asiana sekä päiväkotien että koulujen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Muutettu ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Esteettömyys muodostuu monen tekijän yhteisvaikutuksesta, jossa liikuntaesteettömyys on yhtenä tekijänä. Mikkelin kaupunki tarkastelee jokaisessa rakennushankkeessaan esteettömyyden niin arkisen toiminnan kuin ulkopuolisten asiakkaiden näkökulmasta. Lainsäädäntö ohjaa esteettömyyttä tavanomaiseen tasoon asti, niin että rakennuksissa pystyy toimimaan liikuntarajoitteiset henkilöt. Päiväkoti- ja koulukiinteistöt räätälöidään kulloisellekin tarpeelle, niin että aistirajoitteiset, aistiyliherkät ja erityisen tuen tarpeessa olevat henkilöt huomioidaan hankkeissa. Osa rakennuksista ja tiloista suunnitellaan nimenomaan erityisryhmille, jolloin tilakohtainen suunnittelu voidaan viedä pidemmälle ja toiminta keskittää tiettyihin rakennuksiin tai alueisiin. Kaikkia tiloja ei ole taloudellisesti eikä toiminnallisesti järkevää suunnitella kaikkia erityisryhmiä varten.

Kaikki erityisryhmät huomioiva toteutus olisi kustannuksiltaan huomattava. Olemassa olevissa koulu- ja päiväkotirakennuksissa aistirajoitteiset huomioidaan yksilötasolla. Tarvittavat muutokset ovat yleensä hyvin erilaisia henkilöiden rajoitteista riippuen. Näitä personoituja ratkaisuja yksittäisten henkilöiden tarpeisiin tehdään 1-2 hanketta vuodessa ja niihin käytettävä taloudellinen kokonaispanostus on noin 3 000 € vuodessa. Näillä muutoksilla saadaan tehtyä nimenomaan yksilöllisiä ratkaisuja henkilöiden rajoitteiden huomioimiseksi.

Merkittävimpien uudiskohteiden suunnitelmat käsitellään vanhus- ja vammaisneuvostossa, jolloin saadaan hyödynnettyä substanssiosaaminen erityisryhmien huomioimisessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle edellä mainitun selvityksen valtuustoaloitteeseen kokonaisvaltaisen esteettömyyden lisäämiseksi päiväkodeissa ja kouluissa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.