Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Talous- ja tulevaisuusohjelma

MliDno-2020-953

Valmistelija

  • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on suunnitellut Talous- ja tulevaisuusohjelman (TaTu-ohjelman) talouden tasapainottamiseksi. Kaupunginvaltuuston infossa 27.4.2020 esiteltiin TaTu-ohjelmaluonnos. Kaupunginhallitus toimii TaTu-ohjelman ohjausryhmänä. Ohjelmassa on viisi valmisteluryhmää (Elinvoima, Henkilöstö, KOPA, SIHY ja ASTO), joihin on nimetty luottamushenkilöt hallituksesta ja/ tai lautakunnista, henkilöstön edustajat sekä pyydetty asiantuntijoita kaupungin sidosryhmistä. Alatyöryhmien viranhaltijat työstävät aihealueittain valmisteluryhmille selvitykset. TaTu-ohjelman konkreettiset toimenpiteet pyritään saamaan valmiiksi kesäkuussa ja sisällyttämään elokuussa valmisteltavaan TA-raamiin 2021. Kaupunginhallitus on hyväksynyt ohjelman kokouksessaan 11.5.2020.

Talous- ja tulevaisuusohjelman tavoitteeksi on asetettu selvittää ja löytää toimenpiteitä, joilla Mikkelin kaupunki vastaa nyt ja tulevaisuudessa sille annettuun palvelutehtävään siten, että talous on kestävällä pohjalla. Valmisteluryhmien tehtävänä on etsiä ja valmistella säästö- ja sopeutustoimenpiteitä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä toteutettavaksi. Erityistä huomiota kiinnitetään elinvoimavaikutusten arviointiin. Tehtävänannossa hyödynnetään aiempia selvityksiä (mm. kaupunkirakenneselvitys ja palvelusuunnitelma). Valmisteluryhmien esitykset kaupunginhallitukselle esitetään kaupunginhallituksen kokouksessa 22.6.2020.

Tekninen johtaja antaa selvityksen TaTu-ohjelman tämänhetkisestä vaiheesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään teknisen johtajan selvitys tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.