Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Puutavaraleimikoiden myynti / tarjouspyyntö 3.6.2020

MliDno-2020-281

Valmistelija

 • Annamari Huttunen, metsätalousinsinööri, Annamari.Huttunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Metsät ja vesialueet on tarjonnut pystykaupalla hakattavaksi seuraavat leimikot:

 • Anttola: 491-429-1-932 Anttola 1 614 m3
   
 • Kiesilä: 491-502-3-109 ym. Kaivanto 902 m3
   
 • Liikala: 491-537-4-31 Rikantila 1 407 m3
   
 • Sairila: 491-419-344 Metsä-Sairila
  • Markontie 1 867 m3
  • Metsä-Sairilantie 1 047 m3
  • Jokilahdentie 907 m3
    
 • Sairila: 491-419-1-355 Anjanmetsä 1 041 m3
   

Yhteensä 8 785 m3

Tarjouspyyntö postitettiin viidelle (5) yritykselle ja tarjousten viimeinen jättöpäivä on 11.6.2020 klo 14.

Määräaikaan mennessä saatiin kuusi (6) tarjousta.

Tarjouspyyntö ja avauspöytäkirja liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että leimikot myydään korkeimmat tarjoukset tehneille seuraavasti:

 • Anttola: Anttola 491-429-1-932 / Stora Enso Oyj / 50 500,60 €                       
 • Kiesilä: Kaivanto 491-502-3-109 ym. / Stora Enso Oyj / 39 481,70 €                                         
 • Liikala: Rikantila 491-537-4-31 / Harvestia Oy ja Versowood Oy / 44 435,50 €
 • Sairila: Metsä-Sairila 491-419-1-344
  • Markontie / Stora Enso Oyj / 86 622,40 €                              
  • Metsä-Sairilantie / Stora Enso Oyj / 23 475,30 €                             
  • Jokilahdentie / Stora Enso Oyj / 19 340,50 €                                                                     
 • Sairila: Anjanmetsä 491-419-1-355 / Stora Enso Oyj / 47 521,60 €


Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimusasiankirjan allekirjoituksilla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, metsät ja vesialueet/metsätalousinsinööri

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.