Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Mikkeli-Ristiina-Pellos -joukkoliikennepalvelujen kilpailutus

MliDno-2020-1242

Valmistelija

  • Janne Skott, logistiikkapäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hankintasäännön ja sisäisen hankintaohjeen (KH 17.12.2018 § 465) mukaisesti taloudellisesti merkittävistä hankinta-arvoltaan yli 1 000 000 euroa (ilman arvonlisäveroa) hankinnoissa tulee kilpailutusasiakirjat hyväksyä ennen julkaisua lauta- ja johtokunnissa niiden omia toimialojaan koskevissa hankinnoissa.

Mikkelin kaupungin Mikkeli-Ristiina-Pellos -joukkoliikennepalvelun nykyinen liikennöintisopimus optiovuosineen päättyy 4.6.2021. Uutta 5.6.2021 alkavaa sopimuskautta koskeva tarjouskilpailu käynnistyy elo-syyskuun vaihteessa 2020. Seuraavan sopimuskauden kesto on viisi (5) vuotta 5.6.2021-31.5.2026 ja sen lisäksi sopimuskautta on mahdollista jatkaa kahdella (2) optiovuodella. Sopimuskauden aikana ei ole näköpiirissä merkittäviä muutoksia yhteysvälin liikennepalveluiden tarpeisiin. Mikäli liikennöintitarpeisiin kohdistuvia muutoksia kuitenkin ilmenee, on sopimuksen mukaisesta liikenteestä mahdollisuus supistaa 20 prosenttia tarjouspyynnössä esitetyistä liikennesuoritteista. Hankinnan kokonaisarvo on noin 3 miljoonaa euroa.

Uudelle sopimuskaudelle siirryttäessä on hankinnan valmistelussa huomioitu Mikkelin kaupungin haasteellinen taloustilanne, ympäristönäkökohdat sekä Ristiinan lukion lakkauttamisen vaikutukset. Vuorotarjontaa ei merkittävästi muuteta nykyisestä. Ristiinassa asuvien lukio-opiskelijoiden matkustus lukioon on huomioitu kilpailutettavan kaluston kokoa arvioidessa.

Mikkelin kaupungin strategiaan sisältyvän kestävän kasvun ohjelman tavoitteisiin kuuluu biopolttoaineiden käytön lisääminen kaupungin järjestämässä henkilöliikenteessä. Euroopan unionin puhtaiden ajoneuvojen direktiivi astuu voimaan oletettavasti 2021, ja myös se tullee kansallisen lainsäädännön kautta asettamaan merkittäviä ehtoja joukkoliikenteessä käytettävien ajoneuvojen käyttövoimavaatimuksille. Nyt käsiteltävää hankintaa direktiivin tuomat vaatimukset eivät vielä koske, mutta Mikkelin kaupunki ottaa jo nyt askelia kohti tulevaa, ja huomioi ympäristöystävälliset käyttövoimat joukkoliikenteen hankinnoissa. 

Kilpailutettavan kohteen liikennöinnissä tarvitaan enimmillään kolme linja-autoa. Kilpailutuksessa edellytetään vähintään yhden yli 30-paikkaisen linja-auton olevan kaasukäyttöinen. Ensisijaisesti on käytettävä biokaasua. Muiden käytettävien linja-autojen edellytetään täyttävän vähintään euro 5 -luokan päästövaatimukset. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy kilpailutuksen käynnistämisen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisena ja oikeuttaa palvelualueen tekemään asiakirjoihin mahdollisesti tarvittavia pieniä muutoksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Logistiikkapäällikkö Janne Skott

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.