Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Kaupunkiympäristölautakunnan edustaja vesiliikelaitoksen johtokunnassa 2019-2021, Jaakko Väänäsen eronpyyntö

MliDno-2017-1417

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.06.2019, § 281 oikeuttanut kaupunkiympäristölautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Vesiliikelaitoksen johtokuntaan kaudeksi 2019-2021.
Kaudella 2017-2019 lautakunnan varsinaisena edustajana Vesiliikelaitoksen johtokunnassa on toiminut Jaakko Väänänen ja varaedustajana Paavo Puhakka.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta nimeää edustajan sekä mahdollisen varaedustajan Vesiliikelaitoksen johtokuntaan kaudeksi 2019-2021.

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan edustajaksi Vesiliikelaitoksen johtokuntaan nimettiin Jaakko Väänänen ja varaedustajaksi Paavo Puhakka.

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunta on nimennyt edustajansa ja varaedustajan Vesiliikelaitoksen johtokuntaan kaudeksi 2019-2021.
Lautakunnan varsinaisena edustajana on toiminut Jaakko Väänänen ja varaedustajana Paavo Puhakka. Jaakko Väänänen on 26.5.2020 pyytänyt eroa edellä mainitusta tehtävästä.

Kaupunkiympäristölautakunnan tulee päättää, myöntääkö se Jaakko Väänäselle eron lautakunnan edustajan tehtävästä Vesiliikelaitoksen johtokunnassa ja tarvittaessa nimetä uusi lautakunnan edustaja loppukaudeksi 2020-2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan päättää myöntää Jaakko Väänäselle eron lautakunnan edustajan tehtävästä Vesiliikelaitoksen johtokunnassa ja nimeää uuden lautakunnan edustajan loppukaudeksi 2020-2021. Väänäsen ero ja nimetyn uuden jäsenen oikeus edustaa lautakuntaa tulevat voimaan heti, kun tämä päätös on lainvoimainen.

Päätös

Hyväksyttiin Jaakko Väänäsen eroilmoitus.

Uudeksi lautakunnan edustajaksi nimettiin loppukaudeksi yksimielisesti Marja Kauppi.

Tiedoksi

Jaakko Väänänen, nimetty edustaja, Vesiliikelaitoksen johtokunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.