Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 GeoNaCu Saimaa - Anttolan luonnonkeskuksen, Ristiinan Astuvansalmen kalliotaidekeskuksen ja Saimaa Geoparkin kehittäminen

MliDno-2020-1192

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Tausta

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei sekä Saimaa Geopark ry hakivat Saimaan luonto- ja kulttuurimatkailun Etelä-Savon maakuntaliitolta EAKR- rahoitettavaa kehittämishanketta “GeoNaCu Saimaa”. GeoNaCu Saimaa - Anttolan luonnonkeskuksen, Ristiinan Astuvansalmen kalliotaidekeskuksen ja Saimaa Geoparkin kehittäminen -hanke jakautuu nimensä mukaan kolmeen eri osa-alueeseen. Anttola ja Astuvansalmi ovat vahvasti sisältöjen kehittämiseen ja toimijoiden verkostoitumiseen tähtääviä kokonaisuuksia. Alueet ovat myös Saimaa Geoparkin toiminnan kannalta tärkeitä kohteita, sillä alueella sijaitsee kuusi geo-, luonto- tai kulttuurikohdetta.

Hankkeen kolmas osa-alue on Saimaa Geopark ry:n osatoteuttajan roolin myötä kehittää erityisesti geokohteiden ja palvelujen löydettävyyttä ja sisältöjä eri kanavissa, tuottaa matkailijoille suunnatun ohjeistuspatteriston ja virkistyskohteiden yhteisen toimintamallin vakiinnuttaen samalla asemansa alueella ja kehittämistyön jatkumisen. Hankkeen eri osa-alueet tukevat toisiaan ja yhteinen tavoite on asiakaslähtöinen, kokonaisvaltainen ja monikanavaisesti löydettävissä oleva luonto- ja kulttuurimatkailun kokonaisuus, joka houkuttelee paikallisia ja vapaa-ajan asukkaita sekä kotimaisia että kansainvälisiä matkailijoita.

Rahoittajan kanssa on sovittu, että vaikka rahoittajana on Etelä-Savon maakuntaliitto, eteläkarjalaiset kunnat voivat olla Saimaa Geoparkin kautta mukana hankkeen toteuttamisessa Saimaa Geoparkin osatoteuttajan roolin ja toimepiteiden kautta.

Hankkeen toteuttajat

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei (Anttolan luonnonkeskuksen ja Ristiinan Astuvansalmen kalliotaidekeskuksen osalta) sekä Saimaa Geopark ry.

Hankkeen toteutusaika

2.3.2020 - 31.12.2022

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

Saimaa Geoparkin 65 geokohteen ja 53 luonto- ja kulttuurikohteen kohdetiedot on tallennettu kansainväliseen Outdoor Active- luontomatkailuportaaliin. Kohdetiedot on linkitetty Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön UURE-reitistöhankkeen kautta alueen retkeilyreitteihin. Saimaan opasteet-hankkeen kautta alueelle on tuotettu yli 300 opastekilpeä.

Yritysyhteistyön “Tiedolla kasvua ja uudistumista Saimaa Geoparkin alueella II” jatkohankkeessa (4/20-9/21) viedään yrittäjien tuotteita ja palveluita Outdoor Active-nettiportaaliin. Näin yritykset saavat tuotteitaan näkyville niin kotimaiseen kuin kansainväliseen markkinointiin. Ensimmäisissä koulutuksissa mukana oli 30 alueen yrittäjää.

  1. Mobiillisovellus

Saimaa Geoparkin tavoite on saada kaikki edellä mainitut tiedot ja palvelut yhteisen mobiilialustan sisälle. Mobiilialusta palvelisi niin paikallisia ihmisiä kuin matkailijoita jakaen tietoa kohteen sijainnista, varustelusta, opasteista ja palveluista.

Mobiilisovelluksen kautta käyttäjät voivat myös antaa palautetta kohteesta esim. jäte- tai polttopuuhuoltoon liittyen. Viestit menisivät suoraan kohteen huollosta vastaavalle. Lisäksi mobiilialustan kautta yrittäjät pystyvät viestimään toisilleen esim. mahdollisten ryhmien tuomisesta retkikohteisiin. Tiedon jakaminen yrittäjien kesken ei tarkoita kohteiden varaamista, vaan on ennemminkin tiedoksi- tyyppistä informaation levittämistä.

Mobiilialusta myös mahdollistaa muutamien keskeisten geologisten ilmiöiden digitalisoinnin (animoinnin) ja esille tuomisen geokohteissa. 3-4 geologista ilmiötä riittää kuvaamaan koko alueen geologiaa. Digitalisointi avaa geologisia ilmiöitä kansantajuiseksi.

Mobiilisovellus myös mahdollistaa pelillistämisen esim. Geomon (Pokemon) tyyliin. Eri pelivariaatiot tuovat esille alueen geologiaa ja kohteita, mutta peliin voi myös liittää yritysten palveluja ja ohjata matkailijoita yrityksiin.

  1. Painotuotteita

Uusien sovellusten rinnalle matkailijat kaipaavat perinteisiä painotuotteita (reitti- ja palveluoppaita). Etelä-Karjalan retkisatamista on tehty muutama vuosi sitten Muinaismerestä Saimaaksi –retkiopas veneilijöille (Imatran kaupungin hallinnoima Digitaaliset sovellukset DIVE- hanke 2017), jossa kerrotaan alueen ja kohteiden geologiasta sekä retkikohteiden palveluvarustelusta. Vastaava kirjanen tehdään eteläsavolaisista kohteista. Uutena elementtinä oppaaseen liitetään yrittäjien palveluja. Kieliversiona ainakin FI/EN.

Alueen yrittäjiltä on tullut toiveita yhtenäisen opastusohjeiden luomisesta. Yksi taho luo matkailijoille ohjeita kierrätyksestä, luonnossa liikkumisesta, vesillä olemisesta, jäällä liikkumisesta jne. Yrittäjät voisivat tilata ohjeita ja tarroja omaan käyttöön, ilme alueella olisi samanlainen eikä jokaisen yrittäjän tarvitse laatia ja teettää ohjeita, jotka ovat kaikille palveluiden tarjoajille yleispäteviä.

  1. Virkistysaluekohteiden yhteistyöryhmä

Virkistysaluekohteiden yhteiseen hallintaan tarvitaan yhteistyöryhmä, jolla olisi tieto kohteiden hoidosta, hallinnosta ja ennen kaikkea ylläpidosta. Kohteille tulee luoda yhteinen selkeä laatuluokitus, joka huomioi hoitajat ja käyttäjät. Käyttäjille luokitus kertoo lähinnä kohteen esteettömyydestä tai vaativuudesta. Hoidosta vastaaville luokitus määrittelee yhteiset hoito-ohjeet ja tason sekä ohjattavat resurssit. Hallintaryhmän tarve nousi esille Saimaa Geoparkin hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnassa.

 

Rahoitus ja kustannustenjako

Hankkeen kokonaisbudjetti:

890 487 €

EAKR- ja valtion rahoitus

623 046 €

Anttola/Astuva hankekokonaisuus: Mikkelin kaupungin omarahoitus

150 000 €

Saimaa Geopark: omarahoitusosuus

117 441 €

 

Saimaa Geoparkin osuus jäsenneltynä:

Toiminnanjohtaja palkat (työaika 50% hankkeelle)

85 860 €

Ostopalvelut

255 000 €

Muinaismerestä Saimaaksi-retkeilyopas veneilijöille

40 000 €

Muut painotuotteet 20 000 €

Mobiilisovellus + pelillistäminen + animointi

195 000 €

Jäsenkuntien omarahoitusosuus

31 577 €

Jäsenkuntien omarahoitusosuuden jako-osuus noudattelee Saimaa Geopark ry:n jäsenmaksujakoa 60 % kaupungeille (Imatra, Lappeenranta ja Mikkeli) ja 40 % kunnille (Savitaipale, Taipalsaari, Sulkava, Puumala, Juva, Ruokolahti)

Jäsenkaupunkien omarahoitusosuus per kaupunki hankeajalle

6315 € (hankevuodessa 2105 e)

Jäsenkuntien omarahoitusosuus per kunta hankeajalle

4210 € (hankevuodessa 701 e)

 

Esitys osallistumisesta

Saimaa Geopark ry:n hallitus on käsitellyt hankesuunnitelmaa useissa hallituksen kokouksissa ja hyväksynyt osaltaan hankkeen toteutuksen sekä kustannusarvion. Toiminnanjohtajan työaikaa käytetään hankkeelle 50 % hankeaikana pienentäen jäsenkuntien omarahoitusosuutta.

Esitetään, että Saimaa Geoparkin jäsenkunta myöntää lisärahoitusosuuden GeoNaCu-hankkeelle vuosiksi 2020-2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää osallistua GeoNaCu Saimaa -hankkeeseen ja maksaa kerralla jäsenkaupungille kuuluvan kuntaosuuden 6 315 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Saimaa Geopark ry/Heli Rautanen, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, tekninen johtaja Jouni Riihelä

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.