Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 EcoSairilan alueen tonttien hinnoittelu

MliDno-2020-1267

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaavoitus- ja kiinteistöinsinööri, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

EcoSairilan uudelle kiertotalouden asemakaava-alueelle on alkanut muodostua tonttikysyntää. Kysyntään vastaaminen vaatii kuitenkin, että hinnoittelu on oikea. Alueella ei tällä hetkellä ole erillistä hinnoittelua, ja olemassa olevien teollisuustonttihinnoittelujen noudattaminen johtaisi suhteellisen korkeaan aluehintaan.

EcoSairilan alue on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta, jakautuen yhteensä neljään erilliseen suurkortteliin. Alueelle ominaista on rakennuskortteleiden suuri koko.

Tonttien hinnoittelusta on pyydetty kaksi kiinteistöarviota, joista toinen päätyi suosittamaan hintatasoa 3,5 euroa / m2 ja toinen kortteleittain vaihdellen 6-7 euroa / m2.

Alueelle soveltuviksi hinnoiksi on arvioitu koko kaava-alueen osalta 5 euroa / m2. Normaali valtuuston hyväksymän hinnoittelun mukainen teollisuus- ja varastotontin hinta olisi 11,14 euroa / m2.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää EcoSairilan kiertotalouden kaava-alueella noudatettavaksi uudeksi tonttien hinnoitteluksi 5 euroa / m2, jota samanlaisena noudatetaan kaava-alueen kaikkien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiden kohdalla. Kaupunkiympäristölautakunta oikeutetaan päättämään mahdollisista poikkeamista tähän hinnoitteluun.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.