Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasääntö 2020

MliDno-2017-1419

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle laadittiin uusi toimintasääntö, joka hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 20.6.2017 ja lupa- ja valvontajaostossa 29.6.2017. Toimintasääntöä on päivitetty lautakunnan päätöksillä 19.12.2017 ja 19.2.2019. Tavoitteena on ollut delegoida päätösvaltaa viranhaltijoille kaikissa niissä tapauksissa, joissa se on perusteltua ja mahdollista. Kaupunkiympäristölautakunnan tehtäväkenttä on niin laaja, että kokousten asiamäärä kasvaisi kohtuuttoman suureksi ja asioiden käsittely muodostuisi hitaaksi, ellei tehtäviä olisi delegoitu viranhaltijoille aikaisempaa enemmän. Kaupunkiympäristölautakunnalle siirtyivät entisen teknisen lautakunnan ja sen jaoston tehtävät, maaseutu- ja tielautakunnan tehtävät yksityistielain mukaisia toimituksia lukuun ottamatta sekä entisen rakennuslautakunnan hallinnolliset tehtävät sekä jätehuoltoviranomaisen tehtävät. Lupa- ja valvontajaosto käsittelee lähinnä rakentamiseen liittyviä lupa-, valvonta ja pakkokeinoasioita sekä yksityistielain mukaisia toimituksia. Lautakunnalla on edelleen otto-oikeus valtaosaan viranhaltijapäätöksistä ja lähes kaikista asioista muutoksenhaku tapahtuu toimielimelle tehtävällä oikaisuvaatimuksella.

Suurin osa toimintasääntöön nyt esitettävistä muutoksista johtuu kaupunginhallituksen jo hyväksymistä palvelualueen organisaatiomuutoksesta, johtamisjärjestelmän muutoksesta ja virkaorganisaation sisäisistä järjestelyistä. Niillä on järjestelty viranhaltijoiden keskinäistä toimivaltaa aikaisempaa tarkoituksenmukaisemmaksi ja toimivammaksi ja vastaamaan uutta organisaatiorakennetta. Näillä sisäisillä muutoksilla ei ole siirretty toimielinten päätösvaltaa viranhaltijoille muuten kuin kaupungin omistuksessa olevien rakennettujen kiinteistöjen myymisestä päätettäessä. Päätösvaltaa käyttävien viranhaltijoiden sijaisuudet on nyt määritetty toimintasäännössä aiempaa selkeämmin eikä sijaisuuksista tarvitse tehdä erillisiä päätöksiä. Tärkeimpiin virkoihin on nimetty kaksi sijaista, jolloin esimerkiksi kriisiaikoina ei pääse syntymään tilannetta, jossa päätösvaltaiset viranhaltijat olisivat samanaikaisesti poissa. 

Perustettuja uusia virkoja ovat maankäyttöjohtaja, kaupunginarkkitehti, asemakaavapäällikkö sekä kaavoitus- ja kiinteistöinsinööri. Maaseutujohtaja, palvelujohtaja, maankäyttöpäällikkö ja paikkatietopäällikkö ovat uusia virkanimikkeitä, jotka vain korvaavat aiemman nimikkeen tehtävien hiukan muuttuessa.

Allekirjoitusoikeus rakentamiseen liittyvissä lupa- tai hyväksyntähakemuksissa sekä avustushakemuksissa on jaettu kohteen arvon mukaan niin, että tulosalueen esimies allekirjoittaa hakemuksen, kun arvo on enintään 100.000 euroa tai kyseessä on tavanomainen rakennus-, toimenpide- tai purkulupahakemus. Muissa tapauksissa allekirjoitusoikeus on palvelualueen johtajalla.

Rakennusvalvonnan osalta johtava rakennustarkastajan työmäärää helpotetaan sillä, että kaikki rakennustarkastajat sekä lvi-tarkastaja voivat päättää myös sellaisista toimepideluvista, joihin sisältyy vähäisiä poikkeamisia määräyksistä. Maisematyölupiin liitttyvät katselmukset sen toteamiseksi, vaatiiko toimenpide luvan vai ei, siirretään kaupunginpuutarhurille ns. kantakaupungin asemakaava-alueilla ja metsätalousinsinöörille muilla alueilla. Nämä katselmukset koskevat käytännössä aina puiden kaatamista ja kaupunginpuutarhurilla on parhaat edellytykset esimerkiksi puun kunnon arvioimiseen.

Pysäköintipalveluiden kohdalla logistiikkapäällikkö vastaa jatkossa käytännön esimiestehtävistä ja päättää mm. ajoneuvojen siirroista.

Sellaiset asiat, jotka ovat jo vireillä ja valmistelussa toimintasäännnön muutosten tullessa voimaan, käsittelee ja päättää se viranhaltija, jonka  päätösvaltaan asia kuului vireilletuloaikana. 

Niitä viranhaltijoita, joiden päätösvaltaan ja toimenkuvaan toimintasäännön muutoksilla on merkittävä vaikutus, on kuultu valmistelun yhteydessä.

Kaupunginhallituksen päättämät virkamuutokset tulevat  voimaan 1.7.2020, joten toimintasäännön muutosten on tultava voimaan samanaikaisesti. Poikkeamislupia ja suunnittelutarveratkaisuja koskevien päätösten osalta päätösvalta tulee säilyttää johtavalla rakennustarkastajalla, kunnes valittava uusi kaavoitusinsinööri alkaa hoitaa virkaansa.

Liitteenä on esitys uudeksi toimintasäännöksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasäännön liitteenä olevassa muodossa ja määrää, että uutta toimintasääntöä noudatetaan 1.7.2020 alkaen kuitenkin niin, että ennen tätä päivää vireille tulleet asiat päättää se viranhaltija, jolle toimivalta on kuulunut asian tullessa vireille. Poikkeamislupia ja suunnittelutarveratkaisuja koskevat päätökset tekee johtava rakennustarkastaja, kunnes uusi kaavoitusinsinööri ottaa viran vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen tulosalueet ja yksiköt

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.