Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 15.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Susiniemen leirimajan myyminen

MliDno-2019-1908

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunta on kokouksessaan 23.4.2019 § 59 listannut kiinteistöjä, jotka asetetaan myyntiin. Yksi myyntikohteista oli Susiniemen leirimaja Susiniemessä Puulan rannalla.

Susiniemeä myytiin tarjousten perusteella siten, että ensimmäisen tarjoustenjättökierroksen jälkeen tarjoajille kerrottiin korkein annettu tarjous ja varattiin mahdollisuus korottaa tarjoustaan. Tästä edettiin myyntineuvotteluun korkeimman tarjouksen tehneen tahon kanssa. Näin päädyttiin myyntihintaan 193.000 euroa, jolla Susiniemi esitetään myytäväksi *********.

Jotta myytävien rakennusten (päärakennus ja varastorakennus) ympärille saadaan muodostumaan riittävä piha-alue, erotetaan tilasta 491-430-5-13 noin 5.000 m2 käsittävä liitekartasta ilmenevä määräala. Teknisesti kaupan kohde on siis liitekartasta ilmenevä noin 5.000 m2 määräala tilasta 491-430-5-13 sillä sijaitsevine rakennuksineen.

Myytävällä alueella on voimassa yleiskaava, jonka mukaan alue on RM = matkailupalvelujen alue ja ranta-asemakaava, jonka mukaan alue on R-3 = leirikeskusrakennusten korttelialue. Alue ei siis ole tarkoitettu yksityiseen käyttöön. Tämän johdosta kaupunki sitoutuu siihen, että kaupunki laatii ja vie päätöksentekoon kaavamuutokset, joiden nojalla Susiniemen alue voidaan osoittaa yksityiseen käyttöön ja ympärivuotiseen asumiseen soveltuvaksi. Mikäli tällaisia kaavamuutoksia ei saada lainvoimaisiksi, voidaan kauppa purkaa, eikä kummallakaan kaupan osapuolella tällöin ole mitään vaatimuksia toisiaan kohtaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää myydä liitekartasta ilmenevän noin 5.000 m2 määräalan tilasta 491-430-5-13 sillä sijaitsevine rakennuksineen *********. Kauppahinta on 193.000 euroa ja muut kaupan ehdot ovat liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaiset. Kaupunkiympäristölautakunta oikeuttaa kaupungingeodeetin valmistelemaan ja allekirjoittamaan lopullisen kauppakirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

*********, kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa, palvelupäällikkö Linda Asikainen, maaomaisuuspalvelut/Jukka Piispa ja Anne Anttonen, talouspalvelut, yleishallintotiimi/Anja Kotilainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9.00-15.00