Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 15.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Joukkoliikennepalveluiden rahoitussuunnitelma ajokaudelle 2019-2020 / ELY-keskus

MliDno-2019-1372

Valmistelija

  • Liisa Heikkinen, joukkoliikenneinsinööri, Liisa.Heikkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Pohjois-Savon Ely-keskus esittää, että alueen kaupungit ja kunnat hyväksyvät Ely-keskuksen laatiman joukkoliikenteen rahoitussuunnitelman ajokaudelle 2019-2020.  ELY-keskus on rahoittanut hankkimansa joukkoliikennepalvelut kokonaan 3.7.2017 saakka. Ajokaudella 2017-2018 kunnat osallistuivat kuntarajat ylittävään liikenteen kustannuksiin 10 % ja 2.6.2019 päättyneellä ajokaudella 20 %. Ajokaudella 2019 - 2020 kuntien rahoitusosuudet säilyvät 20 % rahoitusosuudella.

Mikkelin kaupungin rahoitusosuus koskee käyttöoikeussopimuksia Mikkeli – Anttola - Puumala – Savonlinna, Hirvensalmi – Otava - Mikkeli, Mikkeli – Kangasniemi, Mikkeli – Haukivuori - Pieksämäki sekä Mikkeli – Juva. ELY-keskuksen liikenteiden käyttöoikeussopimukset ovat voimassa 31.4.2020 tai 30.5.2021 saakka. Lisäksi sopimuksia on mahdollista jatkaa optioilla 1-3 vuotta.

Pohjois-Savon Ely-keskus on liikenteiden hankintasopimushintojen perusteella laskenut Mikkelin kaupungin rahoitusosuudeksi 86.051,00 € (edellisenä vuonna 115.533,91 €, sis. alv 10 %). Kustannuksista vastaavat eniten keskuskaupungit, koska kuntien yhteenlaskettu osuus kuntarajat ylittävän liikenteen kustannuksista on 20 % sekä jäljelle jäävä osuus jaettiin tasaosuuksin. Joukkoliikenteen linjat kuuluvat Waltti-lippu- ja maksujärjestelmään. Pohjois-Savon Ely-keskuksen hankintasopimuksista on siirretty jo hankintavaiheessa Mikkeli-Haukivuori, Mikkeli – Juva- sekä Mikkeli –Kangasniemi-vuorojen waltti-lippu-ja maksujärjestelmän sekä clearing-järjestelmien ylläpitovastuu kaupungille.  

Pohjois-Savon Ely-keskuksen joukkoliikenteen määräraha ei tule riittämään liikenteiden hankintaan. Nykyisellä joukkoliikenteen valtionrahoituksella ei pystytä toteuttamaan joukkoliikenteelle asetettuja tavoitteita ilman, että kunnat osallistuvat myös joukkoliikenteen rahoitukseen. Joukkoliikenne palvelee kuntien sisäistä liikennettä. Rahoitusosuudet perustuvat Mikkelin kaupungin sekä Pohjois-Savon Ely-keskuksen väliseen henkilökuljetusten järjestämisestä tehtyyn yhteistyösopimukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Mikkelin kaupunki osallistuu rahoitusosuudella 86.051,00 € (sis. alv 10 %) Pohjois-Savon Ely-keskuksen joukkoliikenteiden hankintoihin ajokaudelle kesäkuu 2019 – toukokuu 2020.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pohjois-Savon Ely-keskus/Toini Puustinen, Kyytineuvo/Janne Skott

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9.00-15.00