Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 13.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Esitys ilmaisen tunnin pysäköinnin jatkamisesta/Mikke ry ja Mikkelin Yrittäjät ry

MliDno-2020-1943

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki päätti keväällä 2020 COVID-19 pandemian vuoksi tarjota tunnin maksuttoman pysäköinnin keskusta-alueella asioiville. Taustalla on pandemian aiheuttamat negatiiviset vaikutukset keskustan yrittäjien asiakasvirtaan sekä toimintaedellytyksiin. Tällä pyrittiin reagoimaan nopeasti (poikkeusolojen erityinen päätösvalta) negatiivisiin vaikutuksiin sekä edesauttamaan nopeaa asiointia keskustan yrityksissä. Pysäköinnin alkamisaika tuli esittää tieliikennelain mukaisesti pysäköintikiekolla tai muulla selvästi havaittavalla tavalla. Mikäli pysäköintiaikaa tarvitsi enemmän kuin yhden tunnin, tuli kuljettajan ostaa maksulippu automaatista tai maksaa pysäköinti mobiilisovelluksella. Pysäköintilippuautomaatit pidettiin siis normaalisti käytettävissä. Tunnin maksuton pysäköinti on päättynyt 30.09.2020.

Mikkelin Yrittäjät ry ja Mikkelin Keskustan Kehittämisyhdistys ry ovat jättäneet Mikkelin kaupungille esityksen 02.10.2020 ilmaisen tunnin pysäköinnin jatkamisesta ja muuttamisesta pysyväksi Mikkelin keskusta-alueella johtuen syksyn uuden pandemia-aallon vaikutuksista (kts. liite). Kevään ja kesän tuoma asiakaskato, kesäasukkaiden puuttuminen sekä yleinen varovaisuus aiheuttavat erityistä lisäpainetta keskustan yrityksille ja siellä toimiville tahoille loppuvuoden aikana.

Asiakaspysäköinnin osalta paluuta ns. normaaliin ei ole tapahtunut, vaikka voidaan kuitenkin todeta, että liikehdintä keskusta-alueella on vilkkaampaa kuin kevään osalta. Pysäköintimaksujen tuotot, vuoden 2020 alusta, ovat 107 000 €, ja vuoden 2019 tilinpäätöksessä koko vuoden tuotot olivat 275 000 €. Kaupunki katsoo, että yritysten elinvoimaisuuden tukemiseksi maksutonta pysäköintiä voidaan jatkaa 01.11.2020-31.01.2021, jonka kustannusvaikutus on noin 75 000 €. Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle sekä kaupunginvaltuustolle lisämäärärahan myöntämisestä ko.kustannusvaikutuksiin liittyen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Mikkelissä otetaan uudelleen käyttöön maksuton ensimmäisen tunnin  pysäköinti maksullisilla kadunvarsipaikoilla aikaisemmin noudatettujen ehtojen mukaisesti aikavälillä 1.11.2020-31.1.2021 ja lisäksi esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen Pysäköintipalvelut-yksikön tulot tulevat tämän vuoksi alittumaan arviolta noin 75 000 euroa. Kokonaisuudessaan vuoden 2020 osalta maksuttoman pysäköinnin arvioidaan vähentävän yksikön tuloja noin 140 000 euroa. Mahdollinen määrärahamuutos tämän vuoden osalta käsitellään lokakuun seurannan yhteydessä muun talousseurannan yhteydessä. Vuoden 2021 osalta tulojen muutos huomioidaan vuoden 2021 talousarvion yhteydessä.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti, että ilmaista tunnin pysäköintiä ei oteta uudelleen käyttöön, 75.000 € talousarvion ylitys merkitsee, että kyseinen summa tulee säästää jostakin. Valtuusto on vaatinut hallintokunnilta talousarviossa sitovuutta. Jaana Strandman kannatti Jaakko Väänäsen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän
esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jaakko Väänäsen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa ääntä
(Vesa Himanen, Paavo Puhakka ja Tarja Gråsten-Tarkiainen), 8 ei ääntä (Jaakko Väänänen, Jaana Strandman, Hannu Tullinen, Jaana Vartiainen, Kerttu Hakala, Pekka Heikkilä, Marita Hokkanen, Markku Himanen), yksi tyhjä ääni (Marja Kauppi) ja poissa yksi (Keijo Siitari).

Puheenjohtaja totesi, että Jaakko Väänäsen esitys on tullut kaupunkiympäristölautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä ja controller Mari Komulainen saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Mikkelin Yrittäjät ry, Mikkelin Keskustan Kehittämisyhdistys ry, pysäköintipalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.