Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 12.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Valtuustoaloite Orijärvellä Karilantiellä autojen nopeuksien hiljentämiseksi

MliDno-2017-1214

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

SDP:n valtuustoryhmä esitti 22.5.2017 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Orijärvelle menevä Karilantie on erittäin vaarallinen koululaisten ja pienten lasten kannalta. Tiellä on kolmenkymmenen kilometrin nopeusrajoitus. Alueella asuvien kertoman mukaan nopeudet ovat muuta, kuin rajoituksen mukaisia. Vaarallisin alue on Kyläluudankaaren eteläpään liittymän väli, joka on asfaltoitua tietä. Kyseisellä välillä on poikkikatuja, jossa liikkuu paljon kouluun meneviä oppilaita ja muulloinkin lapsia leikkipuistoon.

Orijärvellä asuvat perheet ovat erittäin huolissaan lastensa turvallisuudesta liikenteessä. On vain ajan kysymys milloin tapahtuu vakava onnettomuus ja kustannukset eivät ole mitattavissa rahassa.

Esitämme, että Mikkelin kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin edellä mainitun tieosuuden parantamiseksi niin, että rakennetaan kunnon hidasteet autoilijoille nopeuksien pitämiseksi rajoitusten mukaisina ja siten turvataan lasten ja myös aikuisten turvallinen liikkuminen.

Mikkelissä 22.5.2017

SDP:n valtuustoryhmä

Hannu Tullinen
Markku Turkia, Tapani Korhonen, Heikki Pyrhönen,
Markku Aholainen, Osmo Ukkonen, Arto Seppälä,
Paavo Barck, Jaana Vartiainen, Marita Hokkanen,
Kalle Nieminen, Satu Taavitsainen, Raine Lehkonen,
Petri Tikkanen, Marianne Huoponen”

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään syyskuussa 2017.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Ulla Vanhakartano, liikennesuunnittelija, Ulla.Vanhakartano@mikkeli.fi

Kuvaus

Karilantie on Orijärven asuinalueen kokoojakatu. Karilantie/Kyläluudankaari sekä Karilantie/Orijärven rantatie -katuliittymät ovat tasa-arvoisia, muilla osin Karilantie on etuajo-oikeutettu välillä Pekolankuja-Kvartsikuja. Orijärven kadut ovat 30 km/h -nopeusrajoitusalueella. Kadun länsireunassa on yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie, ajoradan leveys on 5,8 m. Karilantien rakennetun katuosuuden pituus on 600 m, Kyläluudankaaren liittymien väli on 330 m.

Karilantien sivukatujen kaikkiin liittymiin on asennettu kivirivit ajoradan yli heräteraidoiksi liittymäalueiden ja ylityskohtien havainnoinnin vahvistamiseksi sekä ”herättelemään” autoilijoita noudattamaan nopeusrajoitusta. Karilantielle ja Kyläluudankaarelle on maalattu nopeusrajoitus 30 km/h ajoratamerkintöinä muistuttamaan alueella voimassa olevasta rajoituksesta. Myös edellä mainituilla kolmella tasa-arvoisella risteyksellä on pyritty Karilantien ajonopeuksien hillitsemiseen.

Karilantien tarkasteltavalla osuudella ei ole tapahtunut poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia vuosien 2011-2016 aikana.

Liikenteen rauhoittamisen yleisinä hidasteperiaatteina on ollut toimenpiteiden kohdistaminen koulujen ja päiväkotien ympäristöön parantamaan kevyen liikenteen ylityskohtien turvallisuutta. Lisäksi joissakin toteutetuissa kohteissa hidasteilla on pyritty ohjaamaan läpiajoliikennettä muille reiteille ja turvaamaan vilkkaita kevyen liikenteen ylityskohtia. 

Tarkasteltavalla katuosuudella ei ole yksittäistä kohtaa, johon kadun ylitykset keskittyvät. Sivukatujen katuväli on lyhyt ja siten myös ylityskohtia on useita lyhyillä etäisyyksillä toisistaan. Karilantien pituuskaltevuus on paikoin melko jyrkkä, minkä vuoksi hidastetöyssyt eivät ole suositeltava hidastetyyppi tässä kohteessa. Katualueessa ei ole myöskään riittävästi leveyttä suojatiesaarekkeille.

Karilantiellä pyritään parantamaan nopeusrajoituksen noudattamista ja kadun ylitysten turvallisuutta liikenteenohjauksen keinoin.  Karilantien lyhyiden sivukatujen liittymissä ei ole tällä hetkellä merkittyjä suojateitä. Sivukatujen liittymiin asennetaan suojatiemerkit osoittamaan ylityskohdat selkeästi myös autoilijoille. Karilantie/Orijärven rantatie -liittymään merkitään suojatie ja pyörätien jatke Karilantien ylitykseen. Lisäksi ajoradan nopeusrajoitusmerkinnät maalataan uudelleen syksyn aikana.

Kaupungilla on käytössä siirrettävä nopeusnäyttö, joka tuodaan Karilantielle vielä loppuvuoden 2017 aikana ja uudelleen tulevina vuosina. Se antaa tuntuman nopeusrajoituksen mukaisesta ajonopeudesta, kun alueella autoilevat ovat suureksi osaksi alueella ja lähikaduilla asuvia. Nopeusnäyttöä on yleensä pidetty kohteissa 3-4 viikkoa. Aikaisemmissa kohteissa kerätyn aineiston mukaan ajonopeuden alenema on ollut 3-7 km/h. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.