Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 12.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Rantaosayleiskaavan muutos / Yövesi-Louhivesi, tilat Nuottasaari 491-512-1-65 ja Mustikkaniemi 491-512-2-178 (osa)

MliDno-2017-611

Valmistelija

  • Jari Ahonen, kaavoitusinsinööri, Jari.Ahonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 27. päivänä huhtikuuta 2017 päivätyn rantayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Karttaako Oy /Mäkelä Jarmo maaomistajien aloitteesta.

Osayleiskaavan muutos koskee Mikkelin kaupungin (491) Hartikkalan kylän (512) tiloja Nuottasaari 1-65 ja Mustikkaniemi 2-178 (osa-alue). Kohteet ovat Mustikkaniementien päässä sekä Nuottasaaressa, joka tuli mukaan hankkeeseen ehdotusvaiheessa. Yhteensä noin 1,6 hehtaarin kokoinen kaavamuutosalue muodostuu kahdesta pienialaisesta osa-alueesta Mustikkaniemen eteläosassa sekä Nuottasaaressa.

Alueella on voimassa Etelä-Savon ympäristökeskuksen 24.1.2003 vahvistama Yöveden-Louhiveden alueen rantaosayleiskaava.

Osayleiskaavan muutoksen tavoitteena on yhden rakennuspaikan sijainnin muuttaminen rakennettavuudeltaan parempaan paikkaan sekä tekninen korjaus (Nuottasaari).  

Voimassa olevan osayleiskaavan mukainen lomarakennuspaikka (RA/1) Mustikkaniemessä on sijoiteltu toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisempaan paikkaan. Vapaan rannan osuus säilyy ennallaan kaavamuutoksen myötä. Nuottasaaren rakennuspaikalle lisätään puuttuva kaavamerkintä (RA/1). Muutos on sopusoinnussa alkuperäisen yleiskaavan tavoitteiden ja mitoitusperusteiden kanssa.

Kaavaluonnoksen kuulemisvaiheessa (MRL 62 ja 63§) jätetty palaute on otettu huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. Kaavaluonnoksesta ei jätetty huomautuksia.

Laadittava osayleiskaavan muutos on luonteeltaan lähinnä tekninen eikä muuta voimassa olevan alueen osayleiskaavan periaatteita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Yöveden-Louhiveden rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen koskien tiloja Nuottasaari 491-512-1-65 ja Mustikkaniemi 491-512-2-178 (osaa) , asettaa  sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta ja Ristiinan aluejohtokunnalta.

Päätös

Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.