Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 12.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Pientalotonttien haettavaksi julistaminen vuonna 2017

MliDno-2017-495

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Tekninen toimi on valmistellut vuoden 2017 pientalotonttien hakua. Uusia tontteja on tulossa maaliskuussa hakuun yhteensä 27 kpl. Lisäksi uudistetaan neljän Linnaniemen omarantaisen tontin haku.

Osa tonteista luovutetaan tarjouskilpailun perusteella ainoastaan myymällä ja osa tonteista luovutetaan tarveharkintaan perustuen myymällä tai vuokraamalla.

Haettavat tontit ja hakuperiaatteet ilmenevät liitteestä.

Tekninen lautakunta päättää tonttien luovuttamisesta huhtikuun kokouksessaan.

Syksyllä 2017 on tarkoitus toteuttaa vielä toinen pienimuotoisempi tonttihakukierros.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Valmistelija

Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuoden 2017 pientalotonttien haku jatkuu siten, että uusia tontteja tulee kesäkuussa hakuun 6 kpl, kaikki Kirkonvarkauden alueelta.

Tontit luovutetaan arvontamenettelyyn perustuen myymällä tai vuokraamalla.

Haettavat tontit ja hakuperiaatteet ilmenevät liitteestä.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää tonttien luovuttamisesta syyskuun kokouksessaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunki on laittanut hakuun kuusi omakotitonttia Annilan Kirkonvarkauden alueelta tiedottaen asiasta kaupungin nettisivuilla sekä kuulutuksella Länsi-Savossa ja Mikkelin kaupunkilehdessä. Tontit olivat haettavana 5.6.2017 – 31.8.2017 välisenä aikana. Haettavana olleet tontit on esitetty liitteessä. Tontit voi joko ostaa tai vuokrata.

Määräaikaan mennessä jätettiin 7 tonttihakemusta. Yhteenveto hakijoista ja arvontapöytäkirja on esillä kokouksessa.

Kun arvonta suoritettiin tontteja hakeneiden kesken,

  • tontin 29-2-1 sai Juha Lehikoinen ja Mari Keskinen

  • tontin 29-2-2 sai Erkka Karjalainen ja Saara Karjalainen

  • tontin 29-2-3 sai Kaisu Peltonen ja Veikko Peltonen

Tonteille 29-2-4, 29-1-4 ja 29-1-5 ei tullut yhtään hakemusta, joten nämä tontit laitetaan jatkuvaan hakuun ja ne luovutetaan hakemusjärjestyksessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää vahvistaa tonttien arvonnan esitetyn mukaisesti.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat, mittaus ja kiinteistöt/Jukka Piispa ja Päivi Rahikainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Kaupunkiympäristölautakunta
PL 33, 50101 Mikkeli