Kaupunkikehityslautakunta, kokous 8.7.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Oikaisuvaatimus metsätalousinsinöörin päätökseen koskien taimikonhoito- ja hakkuun ennakkoraivauspalvelujen hankintaa

MliDno-2024-103

Valmistelija

 • Hanna Kangasaho, metsätalousinsinööri, hanna.kangasaho@mikkeli.fi
 • Topi Heinänen, vs. kaupunginlakimies, topi.heinanen@mikkeli.fi
 • Jani Suomalainen, hankintapäällikkö, jani.suomalainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hankintapalvelut on pyytänyt tarjouksia taimikonhoito- ja hakkuun ennakkoraivaus palveluista metsät ja vesialueet vastuualueen käyttöön. Hankinta alitti kansallisen hankintarajan. Tarjouspyyntö oli julkaistu kaupungin pienhankintaportaalissa ja määräaikaan 31.5.2024 klo 14 mennessä saatiin tarjouksia kuudelta palveluntarjoajalta. Kaikki saapuneet tarjoukset hyväksyttiin mukaan tarjousvertailuun.

Tarjousvertailun perusteella halvimman tarjouksen jättänyt ATM Metsäpalvelu Oy valittiin voittajaksi. Päätöksenteon jälkeen yrityksen tilaajavastuutiedoissa havaittiin puutteita, jotka tuli tarkentaa ennen varsinaisen metsänhoitosopimuksen allekirjoitusta. Hankintapalvelut pyysivät moneen otteeseen yrittäjältä lisäselvityksiä kuitenkaan niitä saamatta. Yrittäjä ilmoittautui vasta prosessin aikana työnantajarekisteriin mutta kieltäytyi edelleen lähettämästä työntekijöidensä työsopimuksia nähtäville. Kaupunki on sitoutunut PEFC-sertifiointiin, jossa edellytetään, että käytetyllä työvoimalla on kirjalliset työsopimukset ja työehtosopimuksia noudatetaan. Kaupunki päätyi tänä vuonna mukaan vuosittaiseen tarkkailu auditointiin ja sieltä tuli vaatimus nähdä myös tämän yrittäjän kanssa solmittava sopimus liitteineen.

Kaupunki ei saanut selvää kuvaa hoitaako edellä mainittu yritys velvoitteet työntekijöitään kohtaan Suomen lakien vaatimalla tavalla. Selvitystyön aikana kävi myös alkuvaiheessa selväksi, ettei yrittäjä ollut tutustunut tarjoamiinsa kohteisiin lainkaan maastossa ennen tarjouksen jättämistä. Muutaman kohteen varsin alhainen hinta synnytti epäilyksen tarjoajan kyvystä suorittaa palvelu vaadittujen laatutavoitteiden puitteissa.

Edellä mainituista syistä hankintayksikkö sulki tarjoajan ulkopuolelle tarjouskilpailusta ja seuraavaksi edullisimman kokonaistaloudellisen tarjouksen tehneet valittiin voittajiksi.

ATM Metsäpalvelu Oy teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunginkehityslautakunta hylkää ATM Metsäpalvelu Oy:n oikaisuvaatimuksen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, metsätalousinsinööri

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.