Kaupunkikehityslautakunta, kokous 7.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Virastotalon asiointipisteen siirtyminen pääkirjastolle, esitys määrärahamuutoksista

MliDno-2021-604

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 14.11.2022 kokouksessaan talousarvion yhteydessä (§ 145) kaupunkikonsernin tilankäytön tiivistämisestä. Virastotalon asiointipisteen siirtyminen pääkirjaston tiloihin hyväksyttiin tässä yhteydessä. Asiointipalvelupisteen muutos on yksi Palvelut- ja tulevaisuus -säästöohjelman toimenpiteistä.

Tilasuunnitelma on toteutettu työryhmätyöskentelynä ja se on hyväksytty yhteisesti. Työryhmään on kuulunut seutukirjaston ja asiointipisteen edustajia. Suunnitelmassa kaupungin asiointipiste sijoittuu pääkirjaston ensimmäiseen kerrokseen. Tilantarve on noin 100 m2. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitseva lehtien lukusali pienenisi noin 40 % nykyisestä pinta-alasta. Muutos kokonaistilankäytön näkökulmasta ei ole merkittävä, sillä kirjastotalon kokonaispinta-ala on noin 4590 m2
Pääkirjastossa tehtävän muutostyön hinta-arvio on noin 135 000 €. Tämän toteuttamiseen on tarkoitus käyttää investointiohjelmassa määritelty julkisten rakennusten remontteihin osoitettu 100 000 €:n määräraha. Ylittävä osuus 35 000 € esitetään siirrettäväksi tälle hankkeelle sotekiinteistöjen remontteihin varatusta määrärahasta.

Tilamuutosten toteutumisen edellytyksenä ovat remontteja koskevat määrärahamuutokset. Vuoden 2023 investointimenojen kokonaismäärä ei siis tule kasvamaan. Muutosten kautta saatava käyttötalouden säästötavoite on yhteensä noin 200 000 €. Säästö jakautuu tasan vuosille 2023 ja 2024. Määrärahamuutos käsitellään kaupunkikehityslautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa. Mikäli kaupunginvaltuusto päättää myöntää määrärahamuutoksen, voidaan asiointipalvelupiste siirtää pääkirjastolle aikataulullisesti kesän 2023 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asiointipisteen siirtämiseksi, ja tämän myötä esityksen mukaisesti tavoiteltujen käyttötalouden säästöjen saavuttamiseksi kyseiselle investointiprojektille, siirretään määrärahat 100 000 € projektilta 15000 Kiinteistöjen muut muutos- ja korjaustyöt/julkiset rakennukset sekä 35 000 € projektilta 14001 Kiinteistöjen muut muutos- ja korjaustyöt/sote-kiinteistöt.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Marita Hokkanen esitti, että asia palautetaaan uudelleen valmisteltavaksi. Anni Panula-Ontto-Suuronen kannatti Marita Hokkasen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Marita Hokkasen esitystä asian palauttamisesta uuteen valmisteluun äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 jaa ääntä (Pertti Karhunen, Saara Isoaho, Jaana Vartiainen, Jukka Härkönen, Hannu Tullinen, Jouko Kervinen, Jaakko Väänänen, Katriina Noponen, Kerttu Hakala, Perttu Noponen) ja 3 ei ääntä (Marita Hokkanen, Anni Panula-Ontto-Suuronen, Katariina Asikainen).
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus on tullut kaupunkikehityslautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että vanhusneuvoston edustaja Aija Himanen ja Pertti Karhunen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.