Kaupunkikehityslautakunta, kokous 3.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Paljavesi – Niinivesi rantayleiskaavan muutos / Rintala

MliDno-2022-791

Valmistelija

  • Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 7. päivänä tammikuuta 2022 päivätyn rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkikehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Tmi Insinöörityö Alpo Leinonen maaomistajien aloitteesta.

Alueelle on voimassa Ristiinan kunnanvaltuuston 17.6.2002 hyväksymä Paljavesi – Niinivesi rantayleiskaava. Suunnittelualue sijaitsee Kernuu järven ranta-alueella. Kaava-alue käsittää pääosan tilan Rintala 491-514-2-1 ranta-alueesta sekä tilan Kaisankallio 491-514-2-28.

Kaavamuutos on tullut vireille 16.2.2022 päivätyllä kirjeellä, jonka liitteenä on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 16.2. - 18.3.2022.

Määräaikaan mennessä OAS:sta ja luonnoksesta saatiin kolme lausuntoa. Mielipiteitä ei esitetty.

Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnossa 18.3.2022 on esitetty mm., että kaavamuutoshankkeen OAS:ssa on riittävällä tavalla esitetty hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet. Kaavamuutoksen eri vaikutukset tulevat OAS:n mukaan arvioiduksi. ELY- keskuksella ei ole huomautettavaa OAS:n takia.

Kaksi oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan rakennuspaikkaa on tarkoitus siirtää emätilan sisällä samalle järvialueelle sijoittuvalle ranta-alueelle. Samalla muutoksella laajennetaan hiukan yhden lomarakennuspaikan kokoa, jolloin rakennuspaikan rakennettavuus paranee. Vaikka esitetyllä muutoksella yleiskaavan yksi huomattavan pitkä rakentamaton yhtenäinen rantajakso katkeaa, jää emätilan alueelle vielä riittävästi yhtenäistä vapaata ranta-aluetta jokamiehen oikeuksien ja yleisen virkistyskäytön tarpeisiin. Kaavaratkaisulle ei ole estettä.

Ilmakuvatarkastelun perusteella eteläisimmän esitetyn rakennuspaikan kohdalla näyttäisi olevan kookasta lehtipuustoa, mahdollisesti haapojakin?  Luontoarvojen, lähinnä liito-oravan esiintymisen selvittäminen rakentamiseen esitetyillä alueilla on tarpeen.

Vastine: Rintalan tilasta koilliseen noin 1,5 km järven toisella puolella ja luoteeseen noin 1,0 km Rätkänlahden eteläpuolella on havaintoja liito-oravista. Kaavaluonnoksen mukaisilla rakennuspaikoilla on selvitetty liito-oravan jälkihavaintoja. Lisäksi on otettu valokuvia rakentamisalueista sen selvittämiseksi, että onko alueilla liito-oravan elinympäristön tarvitsemia suuria haapoja ja kuusia. Alueilta ei ole todettu liito-oravan tarvitsemia elinympäristöjä eikä jälkihavaintoja. Vastineen liitteenä on valokuvia ja selvitys siitä, ettei kaavamuutoksen rakentamisalueiksi merkityillä alueilla ole sellaisia luontoarvoja ja ympäristöjä, joissa voisi olla liito-oravan elinympäristöjä.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen lausunnossa 13.3. todetaan, että pelastusviranomaisella ei ole huomautettavaa kaavoitukseen.

Etelä-Savon maakuntaliitto on sähköpostiviestissään 19.1.2022 ilmoittanut, ettei heillä ole kaavaan lausuttavaa.

Kaavaluonnokseen ei tehty muutoksia lausuntojen johdosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Paljavesi – Niinivesi rantayleiskaavan muutoksen osalla tilaa Rintala 491-514-2-1 sekä tilalla Kaisankallio 491-514-2-28, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.