Kaupunkikehityslautakunta, kokous 3.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Kuntalaisaloite: Mikkeli-Haukivuori välille tarvittava linja-autovuoro

MliDno-2022-1336

Valmistelija

  • Liisa Heikkinen, joukkoliikenneinsinööri, Liisa.Heikkinen@mikkeli.fi
  • Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Pohjois-Savon Ely-keskus sekä Mikkelin ja Pieksämäen kaupungit hankkivat ja suunnittelevat joukkoliikennevuoroja välillä Mikkeli - Haukivuori - Pieksämäki. PoSEly sekä kaupunki keskinäisen yhteistyösopimuksen mukaisesti jakavat joukkoliikennevuorojen kustannuksia. Yhteistyössä suunnitellaan vuorot ja sovitaan vuorojen kuuluminen kaupungin alueella kaupungin Waltti-lippu- ja maksujärjestelmään välillä Kantala - Mikkeli.

Uusi PosEly-keskuksen joukkoliikennepalvelujen hankintajakso alkaa 6.6.2022 alkaen ja kaupungin hankintajakso 1.11.2022 alkaen. Aikataulujen suunnittelussa ja hankinnassa on osin huomioitu esille tuotuja toiveita. Aikatauluja on hieman muutettu sunnuntain osalta ja kaikki vuorot kiertävät tarvittaessa Wanhan Osulan pihan sekä Kantalan kautta, osa vuoroista vakiona ja osa tarvittaessa. Kun ottaa yhteyttä liikennöitsijään, niin voi aina varmistaa kyytiin nousun. Aikatauluissa on liikennöitsijän yhteystiedot. Aikatauluja saa autosta sekä Haukivuoren yhteispalvelupisteeltä voi pyytää tulostetta.

Valitettavasti maaseututaajamien ja kaupungin välille ei vuorotarjontaa saada nostettua halutulle tasolle kustannustehokkaasti. Vuorotarjonta perustuu koulu- ja työmatkoihin ja sen myötä myös junamatkoihin sekä muuhun asiointiin. Uusille hankintajaksoille vuorokarsintaa tulee siten, että perjantai-illan myöhäisvuoro poistuisi, sunnuntaivuoroja on muutettu. Uusi puolenpäivän vuoropari ei ole hankintaohjelmissa tällä hetkellä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy oheisen selvityksen Mikkeli - Haukivuori-välin joukkoliikennepalvelusta. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pohjois-Savon Ely-keskus, Haukivuoren aluejohtokunta, Eläkeliiton Haukivuoren yhdistys ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkikehityslautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.