Kaupunkikehityslautakunta, kokous 23.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Numeerisen kartta-aineiston hinnoittelun muuttaminen

MliDno-2023-1966

Valmistelija

 • Reeta Löppönen, maanmittausinsinööri, reeta.lopponen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt 18.10.2022 kaupunkikehityksen tulosalueen maksut ja taksat vuodelle 2023. Numeerisen kartta-aineiston kantakartan hinta on ollut 71 € + 14,10 €/ha eli perusmaksu ja lisämaksu jokaiselta alkavalta hehtaarilta.

Kaupungilla on käytössä verkkokauppapalvelu ja paikka- ja maastotietopalvelut on ottamassa palvelun käyttöön kartta-aineistojen myynnin osalta. Verkkokauppapalvelun vuoksi hinnoittelua on tarve selkeyttää ja yksinkertaistaa pinta-ala perusteisesta hehtaarihinnoittelusta neljään (4) eri kiinteähintaiseen hintaluokkaan. Yli 20 ha suuruisten aineistotilausten hinnoittelu säilyy ennallaan (niin sanotut suurkarttatilaukset).

Hinnoittelumuutoksella ei katsota olevan olennaista merkitystä aineistoista saatavaan tulokertymään.

Maksu määräytyy tilattavan kartta-alueen pinta-alan mukaan seuraaviin hintaluokkiin: ​​

 • Pinta-ala 1 ha tai alle, hinta 84,68 € + alv
 • Pinta-ala 1-5 ha, hinta 112,91 € + alv
 • Pinta-ala 5-10 ha, hinta 169,36 € + alv
 • Pinta-ala 10-20 ha, hinta 280,65 € + alv
 • Yli 20 ha, hinta 71 € + 14,10 €/ha + alv (säilyy ennallaan)

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy Numeerisen kartta-aineiston hinnoittelun muuttamisen esitetyn liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Maankäyttö- ja kaupunkirakenneyksikkö / paikka ja maastotieto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkikehityslautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.