Kaupunkikehityslautakunta, kokous 23.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräykset

MliDno-2023-1347

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Nina Viskari, jäteasiain tarkastaja, nina.viskari@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin voimassa olevat jätehuoltomääräykset on hyväksytty kaupungin jätehuoltoviranomaisena tuolloin toimineessa rakennuslautakunnassa 20.8.2015, ja ne ovat tulleet lainvoimaisiksi 27.11.2017. Jätehuoltomääräyksillä on tärkeä asema jätehuollon käytännön toimeenpanossa. Jätehuoltomääräykset ovat lainsäädäntöä, kuten jätelakia ja jäteasetusta, tarkentavia määräyksiä. Ne ovat nimensä mukaan velvoittavia, eivät suosituksia. Määräykset koskevat mm. jätteiden lajittelua, keräämistä, kuljettamista sekä roskaantumisen ehkäisemistä. Uudistetun jätelain myötä kunnalliset jätehuoltomääräykset on syytä päivittää ajanmukaisiksi paikalliset erityispiirteet huomioon ottaen. Jätehuoltomääräysten päivityksessä on otettu huomioon myös vuosien varrella jätelakiin tehdyt muut muutokset, kuten kuntavastuun rajaus ja kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua koskevat käytäntömuutokset. Uusi jätelainsäädäntö asettaa tiukat reunaehdot esimerkiksi erilliskeräykselle ja jätteenkuljetukselle.

Jätehuollossa tavoitteena on lisätä jätteen kierrätystä voimakkaasti siten, että vuonna 2025 Suomen yhdyskuntajätteistä kierrätettäisiin 55 %, vuonna 2030 60 % ja vuonna 2035 65 %. Sen vuoksi kesällä 2021 voimaan tulleessa jätelaissa kiinnitettiin erityistä huomiota toimiin, joilla kierrätystä saadaan lisättyä asteittain. Lain ja asetuksen tasolle on tuotu eri toimijoita koskevat jätteiden erilliskeräyksen vähimmäisvelvoitteet huoneisto- tai kilomäärärajoina. Kunnat voivat jätehuoltomääräyksillään tiukentaa jäteasetuksen velvoitteita. Toisaalta kunnat voivat tiettyjen lain edellytysten täyttyessä määräaikaisesti myös löyhentää velvoitteita. Kierrätyksen edistämisessä paikallistason toimilla on huomattava vaikutus.

Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia säännöksiä, jotka annetaan jätelain (646/2011) nojalla. Jätehuoltomääräysten luonnos sisältää yleisen osan ja varsinaisen määräysosan sekä määräysten perustelut. Sitovat määräykset sisältyvät varsinaiseen määräysosaan. Jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sen sijaan sisällä sitovia määräyksiä, vaan siinä kerrotaan jätelaista ja muualta lainsäädännöstä tulevista velvoitteista ja kuvataan muihin päätöksiin perustuvaa jätehuoltojärjestelmää. Lisäksi annetaan tietoa jätehuollosta. Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain ja sen uudistusten toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Jätehuoltomääräysten luonnoksessa on huomioitu lisäksi 24.3.2022 hyväksytty valtakunnallinen jätesuunnitelma

Jätehuoltomääräysten yleisenä tavoitteena on estää jätteestä tai jätehuollosta aiheutuvat haitat tai vaarat terveydelle taikka ympäristölle sekä edistää jätehuollon etusijajärjestyksen noudattamista. Jätehuoltomääräykset hyväksyy jätelain 91 §:n nojalla kunnan jätehuoltoviranomainen, jona Mikkelin kaupungin alueella toimii kaupunkikehityslautakunta.

Muutokset nyt voimassa oleviin jätehuoltomääräyksiin verrattuna on esitetty liitteessä. Samoin vaikutusten arvionti on esitetty omassa liitteessä. 

Jätehuoltomääräysten luonnos esitellään kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa ja jätehuoltomääräysten luonnos sekä kuulutus asiasta pidetään nähtävillä 27.3.-8.5.2023. Kuulutuksessa kerrotaan asian vireillä olosta, tuodaan esille keskeisimmät jätehuolto­määräyksissä muuttuvat asiat ja tiedotetaan vaikuttamismahdollisuuksista. Asiasta ilmoitetaan lisäksi kuulutuksella, joka julkaistaan kunnan ilmoituslehdessä. Jätehuoltomääräysten luonnoksesta pyydetään lausunnot kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ja alueen ELY-keskukselta. Lausunnonantomahdollisuus varataan myös mm. kunnalliselle jäteyhtiölle sekä pakkausten tuottajayhteisöille. Mielipiteen esittämismahdollisuudesta tiedotetaan erikseen paikallisille jätteenkuljetusyrityksille sekä alueen kiinteistön omistajia ja yrittäjiä edustaville tahoille (esim. Kiinteistöliitto Itä-Suomi, isännöitsijät ja Mikkelin yrittäjät).

Nähtävillä olon ja kuulemisen jälkeen jätehuoltomääräyksiin tehdään tarvittaessa lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta muutoksia. Jätehuoltomääräykset käsitellään ja hyväksytään kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa tavoitteellisesti toukokuussa 2023.

Jätehuoltomääräykset astuvat päivitettyinä voimaan 1.7.2023 kuntalain 143 §:n mukaisesti, vaikka niiden hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa toistaiseksi, kunnes erikseen muuta päätetään. Päivitetyt jätehuoltomääräykset kumoavat voimaantullessaan edelliset jätehuoltomääräykset.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää kaupungin jätehuoltoviranomaisena asettaa liitteenä olevan jätehuoltomääräysten luonnoksen liitteineen nähtäville. Jätehuoltomääräysten luonnos sekä kuulutus asiasta pidetään nähtävillä 27.3.-8.5.2023. Nähtävillä olon ja kuulemisen jälkeen jätehuoltomääräyksiin tehdään tarvittaessa lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta muutoksia. Jätehuoltomääräykset käsitellään ja hyväksytään kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa toukokuussa 2023 (tavoiteaikataulu).

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että jäteasiain tarkastaja Nina Viskari poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

 • Nina Viskari, jäteasiain tarkastaja, nina.viskari@mikkeli.fi

Kuvaus

Jätehuoltomääräysten luonnos esiteltiin kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 21.3.2023 ja jätehuoltomääräysten luonnos sekä kuulutus asiasta pidettiin nähtävillä 27.3.-8.5.2023 kaupunkikehityslautakunnan päätöksen mukaisesti. Jätehuoltomääräysten luonnoksesta pyydettiin lausuntoja ja niitä vastaanotettiin seitsemän (7) kappaletta asetetussa määräajassa sekä kaksi määräajan umpeuduttua (joissa ei ollut huomioita liittyen määräysten esitettyyn sisältöön). Mielipiteitä ei virallisesti saapunut. Lausunnot on esitetty erikseen kaupunkikehityslautakunnalle toimitettavassa kokousmateriaalissa. Osallistamisaikana oli myös avoinna yleinen palautekanava (johon vastaanotettiin 24 kappaletta palautteita) Mikkelin kaupungin www-sivustolla sekä järjestettiin kuulemis- ja osallistamistilaisuus Mikkelin kaupungin pääkirjastolla.

Nähtävillä olon ja kuulemisen jälkeen jätehuoltomääräyksiin tehtiin lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta muutoksia.

Jätehuoltomääräysten esitetään tulevan voimaan 1.7.2023. Jätehuoltomääräysten esitetään tulevan voimaan kuntalain 143 §:n mukaisesti, vaikka niiden hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Uusilla jätehuoltomääräyksillä kumotaan nyt voimassa olevat jätehuoltomääräykset.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy jätehuoltomääräykset esitetyn mukaisesti. Nyt hyväksyttävät jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 1.7.2023 kuntalain 143 §:n mukaisesti, vaikka niiden hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa toistaiseksi, kunnes erikseen muuta päätetään. Päivitetyt jätehuoltomääräykset kumoavat voimaantullessaan edelliset jätehuoltomääräykset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että jäteasiain tarkastaja Nina Viskari poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta, Etelä-Savon Ely-keskus, Metsäsairila Oy, paikalliset jätteenkuljetusyritykset, Kiinteistöliitto Itä-Suomi, Mikkelin Yrittäjät ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.