Kaupunkikehityslautakunta, kokous 23.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Maa-alueiden vaihto Mikalo Oy:n kanssa, Lähemäki kortteli 16

MliDno-2023-2228

Valmistelija

  • Jukka Piispa, maankäyttöpäällikkö, Jukka.Piispa@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikalo Oy omistaa Lähemäellä korttelissa 16 sijaitsevat tontit 491-9-16-13 ja -15. Tonttien alueelle on hyväksytty asemakaavan muutos 13.6.2022. Asemakaavan muutoksen mukaisesti Mikalo Oy:n omistamiin tontteihin on osoitettu lisäalueita yhteensä 2542 m2, käsittäen kaupungin omistamat tontit 491-9-16-14 ja -16. Asemakaavan muutoksessa on Mikalo Oy:n omistamien tonttien aluetta osoitettu 343 m2 katualueeksi sekä 874 m2 liitettäväksi tonttiin 419-9-16-1, alueiden yhteispinta-ala on 1217 m2.

Mikalo Oy:n kanssa tulee tehdä maa-alueiden vaihto, vaihdossa Mikalo Oy luovuttaa kaupungille 1217 m2 ja kaupunki Mikalo Oy:lle 2543 m2.

Mikalo Oy maksaa välirahaa vaihdettavien alueiden pinta-alojen erotuksen mukaisesta rakennusoikeuden määrästä 463 k-m2, tehokkuusluvun ollessa e=0,35 (1326 m2 x 0,35). Välirahaa maksetaan kaupunginvaltuuston 24.1.2022 vahvistaman hinnoittelun mukaisesti 172,84 €/k-m2, eli 80 025 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää tehdä maa-alueiden vaihdon Mikalo Oy:n kanssa siten, että kaupunki luovuttaa Mikalo Oy:lle tontit 491-9-16-14 ja 491-9-16-16. Mikalo Oy luovuttaa kaupungille 874 m2:n suuruisen määräalan tontista 491-9-16-13 sekä 343 m2:n suuruisen määräalan tontista 491-9-16-15. Mikalo Oy maksaa välirahaa 80 025 euroa.

Lisäksi kaupunkikehityslautakunta oikeuttaa maankäyttöjohtajan allekirjoittamaan maa-alueiden vaihtoa koskevan luovutuskirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Anni Panula-Ontto-Suuronen ja Pertti Karhunen ilmoittivat olevansa esteellisiä tämän pykälän käsittelyssä (yhteisöjäävi). Lautakunta hyväksyi ilmoitukset ja Anni Panula-Ontto-Suuronen ja Pertti Karhunen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Merkitään, että toisena pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän osalta toimi Katariina Asikainen. 

Tiedoksi

Maankäyttöjohtaja, Mikalo Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkikehityslautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.