Kaupunkikehityslautakunta, kokous 23.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Ihastjärven koulun myynti

MliDno-2023-2232

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.6.2018 § 71 kaupunkirakenneselvityksen, jossa on hyväksytty toimenpide-ehdotukset Mikkelin kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Vuoden 2018 talousarvion valmistelun aikana on päädytty siihen, että Mikkelin kaupungin tulee hakea taloussuunnittelukaudella 2019-2021 pysyviä uusia palvelurakenteita, jotka määrittelisivät Mikkelin asukkaille riittävät ja laadukkaat palvelut ja olisivat samalla resurssiviisaita käytettävissä oleviin taloudellisiin voimavaroihin nähden. Ihastjärven koulun toiminta lakkautettiin tässä yhteydessä 1.8.2019. Kohteelle on annettu myyntilupa.

Kaupan kohde on kiinteistö 491-401-1-59 (Kenttä) sekä määräala kiinteistöstä 491-401-1-94 (Koulu). Kiinteistön 491-401-1-59 pinta-ala on 3440 m2 ja määräalan pinta-ala on noin 15 000 m2. Kokonaisuudesta rajataan pois karttaotteessa näkyvä, saaressa sijaitseva, palsta (kauppaan kuuluu siis ainoastaan määräala, joka näkyy karttaotteessa rakennusten yhteydessä, yhdellä sivulla). 

Ihastjärven koulun kokonaisuus on ollut julkisessa myynnissä pitkään. Kohde on ollut huutokaupat.com -portaalissa kahteen otteeseen. Viimeisin huutokauppa käytiin 04/2023, ja kohteesta saatiin yksi tarjous 45 100 €. Ostajan kanssa sovittiin hintaneuvotteluista, koska korkein tarjous jäi verrattain alhaiseksi. Samassa yhteydessä kaupunki sai toisen yhteydenoton saman alan toimijalta, jolle järjestettiin yksityisnäyttö. Tämän jälkeen kahden ostajaehdokkaan kesken järjestettiin suljettu tarjouskauppa, jossa korkeimman tarjouksen 91 000 € jätti VarpaKodit Oy, perustettavan yhtiön lukuun.
Kohteeseen tuodaan sosiaalipalvelujen uusiokäyttöä, ja toteutuessaan palvelut tuovat uusia työpaikkoja huomattavan määrän. Yrityksen tavoitteena on tehdä läheistä yhteistyötä kylän ja kaupungin kanssa. Kaupungille ei muodostu ostovelvoitetta vuokrata tiloja omaan tai alueen toimijoiden käyttöön. Konseptiin liittyy liikesalaisuuden piiriin kuuluvia asioita, joten toimintaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Kaupan esisopimus ehtoineen oheismateriaalina. Varsinainen kauppa tehdään ehtojen toteuduttua tai viimeistään 29.12.2023.

Koulurakennuksen ylläpitokustannukset koulutoiminnan päätyttyä ovat olleet noin 20 000 €/vuosi. Ihastjärven koulurakennuksen tasearvo 2 037 645,21 € alaskirjattiin vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Näin ollen myyntihetkellä rakennuksen tasearvo on nolla, ja myynnistä saatava tuotto kirjautuu kokonaisuudessaan myyntivoitoksi vuoden 2023 kirjanpitoon.

Kaupantekopäivä vahvistetaan päätöksen lainvoimaisuuden jälkeen. Kaupan tarkemmista ehdoista sovitaan myöhemmin laadittavassa kauppakirjassa, joka mukailee esisopimusta. Kohteen hallinta- ja omistusoikeus siirtyvät, kun kauppasumma on maksettu ja kauppakirjan ovat allekirjoittaneet kaupan molemmat osapuolet. Kaupunkikehityslautakunta valtuuttaa vuokraus- ja käyttöpalvelujen palvelujohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan, ja tarvittaessa tekemään siihen pienimuotoisia muutoksia. Mikäli kohteen myynti peruuntuu, voidaan se asettaa uudelleen myyntiin ilman erillistä päätöstä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää, että kiinteistö 491-401-1-59 (Kenttä) sekä määräala kiinteistöstä 491-401-1-94 (Koulu) myydään siitä korkeimman tarjouksen 91 000 € jättäneelle VarpaKodit Oy:lle. Kiinteistön 491-401-1-59 pinta-ala on 3440 m2 ja määräalan pinta-ala on noin 15 000 m2. Kokonaisuudesta rajataan pois karttaotteessa näkyvä, saaressa sijaitseva, palsta (kauppaan kuuluu siis ainoastaan määräala, joka näkyy karttaotteessa rakennusten yhteydessä, yhdellä sivulla). 

Kaupantekopäivä vahvistetaan päätöksen lainvoimaisuuden jälkeen. Varsinainen kauppa tehdään ehtojen toteuduttua tai viimeistään 29.12.2023. Kaupan tarkemmista ehdoista sovitaan myöhemmin laadittavassa kauppakirjassa, joka mukailee esisopimusta. Kohteen hallinta- ja omistusoikeus siirtyvät, kun kauppasumma on maksettu ja kauppakirjan ovat allekirjoittaneet kaupan molemmat osapuolet. Kaupunkikehityslautakunta valtuuttaa vuokraus- ja käyttöpalvelujen palvelujohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan, ja tarvittaessa tekemään siihen pienimuotoisia muutoksia. Mikäli kohteen myynti peruuntuu, voidaan se asettaa uudelleen myyntiin ilman erillistä päätöstä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että palvelujohtaja Linda Asikainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen. 

Tiedoksi

Ostajat, talonrakennuspalvelut/kiinteistöjohtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkikehityslautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.