Kaupunkikehityslautakunta, kokous 20.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Valtuustoaloite yritysvaikutusten arviointimallin kehittämisestä Mikkelin kaupunkikonsernissa

MliDno-2022-3192

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Soile Kuitunen esitti 13.6.2022 hänen ja valtuutettu Arto Seppälän ym. valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

"Kuntien päätöksillä on paljon vaikutuksia alueen elinkeinoelämään ja elinvoimaan. Kaavoitusta, hankintoja, palvelurakennetta ja palveluverkkoa koskevilla päätöksillä voidaan vaikuttaa yritysten toimintaedellytyksiin suoraan tai välillisesti.

Kunnan strategia ottaa kantaa erilaisiin ihmisiin, ympäristöön ja elinkeinoelämään kohdistuviin vaikutuksiin. Yritysvaikutusten arvioinnissa tulee huomioida kunnan strategia ja sen linjaukset.

Yritysvaikutusten arviointia toteutetaan Suomen kunnissa edelleen hyvin vaihtelevasti. Yritysvaikutusten arvioinnilla voitaisiin tuoda lisää läpinäkyvyyttä päätöksenteon valmisteluun sekä systemaattisuutta päätösten monialaisten seurausten käsittelyyn.

Yritysvaikutusten arviointiin on kehitetty toimintamalleja, ja mm. Suomen yrittäjillä on liikennevalomalli, jossa käydään läpi 13 arvioitavaa asiaa. Mallissa vaikutukset voivat olla myönteisiä, kielteisiä tai neutraaleja yritystoiminnalle.

Mikkelin kaupungilla on käytössään vaikutusten ennakkoarviointi, ja sen osana myös yritysvaikutusten ennakkoarviointia koskeva toimintamalli ja arviointilomake. On ilmeistä, ettei yritysvaikutusten arviointia kuitenkaan laajamittaisesti ole otettu käyttöön. Yritysvaikutusten arviointimallissa tulee huomioida myös kaupungin päivittyvä strategia ja seurantavastuu. Vuonna 2016 hyväksytyssä toimintamallissa seuranta on vastuutettu elinkeinotiimille.

Edellä esitetyn perusteella me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että

  • Mikkelin kaupunki käynnistää valmistelutyön, jonka aikana se selvittää, miten olemassa olevaa yritysvaikutusten arviointimallia tulee kehittää. Kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota mallin hyödynnettävyyteen ja helppokäyttöisyyteen. Toimintamallia kehitettäessä huomioidaan mm. Suomen yrittäjien yritysvaikutusten arviointimalli.
  • Uudistettua toimintamallia pilotoidaan mahdollisimman pian päätöksenteon valmistelussa esimerkiksi käynnistäen työ kaupunkiympäristölautakunnassa.
  • Uudistetun toimintamallin osana päätetään myös seurantavastuusta.
     

Mikkelissä 12.6.2022

Soile Kuitunen, SDP ja Arto Seppälä, SDP

Raine Lehkonen, Satu Taavitsainen, Petri Tikkanen,
Juha Ropponen, Jaana Strandman, Jani Sensio,
Jatta Juhola, Hannu Tullinen, Paavo Barck"

Päätösehdotus

  

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveuiden palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään marraskuussa 2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että  vt. talousjohtaja Tiia Tamlander, viestintäpäällikkö Heidi Hänninen ja kaupunginjohtaja Timo Halonen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

  • Topiantti Äikäs, maankäyttöjohtaja, topiantti.aikas@mikkeli.fi
  • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.8.2022 (§ 301) päättänyt lähettää valtuustoaloitteen ”Valtuustoaloite yritysvaikutusten arviointimallin kehittämisestä Mikkelin kaupunkikonsernissa” konserni ja elinvoimapalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi. Konserni ja elinvoimapalvelut pyytävät kaupunkikehityslautakunnan lausuntoa asiaan liittyen. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan valtuustoaloite tulee käsitellä viimeistään marraskuussa 2022.

Mikkelin kaupunki yhdessä Kehitysyhtiö MikseiMikkelin kanssa on aiemmin laatinut mallin ja työmenetelmänä arviointilomakkeen yritysvaikutusten arviomiseksi. Kaupunkiorganisaatio käyttöönotti lomakkeen osana päätöksenteon valmistelua paremmin ja huonommin onnistuen. Parannettavaa on.

Kaupungin elinvoimaisuuden kannalta maapolitiikka ja maankäytön suunnittelu muodostavat perustan yritystoiminnan sijoittumiselle, uusien yritysten houkuttelulle sekä rakentamista ja yleistä vitaalisuutta kehittävälle toiminnalle. Yritysvaikutusten arviointityötä (YRVA) tehostetaan Mikkelin kaupungissa myös maankäytön suunnittelun alalta. Se kattaa yleis- ja asemakaavoituksen, päätöksentekoa vaativat alueiden yleissuunnitelmat sekä tätä laajemmat kaupungin tai kaupunginosatasoiset kehittämissuunnitelmat, joilla on välitöntä vaikutusta maankäyttöön. Myöhemmässä vaiheessa YRVA-työ vakiinnutetaan konsernitason sekä sivistys- ja hyvinvointi palvelualueen suunnitelmien, päätösten ja toimenpiteiden arviointiin.

YRVA-työkalujen ja -menetelmien kehittämisessä hyödynnetään esimerkiksi Suomen Yrittäjät ry:n laatimaa YRVA-käsikirjaa (https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2022/01/Yritysvaikutusten-arvioinnin-kasikirja.pdf). Arvioinnissa vaikutuksia lähestytään kahdella tarkasteluakselilla: ovatko (suunnitelmien, kaavojen) vaikutukset lieviä vai merkittäviä yrityksille, ja; montaako yritystä asia koskee. Arviointia ei tehdä, mikäli suunnitelmalla on lieviä vaikutuksia harvoille yrityksille.

Arviointityötä voidaan tehdä kaupungin asiantuntijoiden ja yrityskentän asiantuntijoiden yhteistyönä tilanteessa, jossa suunnitelmalla on merkittäviä vaikutuksia useille yrityksille. Maankäyttö ja kaupunkirakenne -tulosyksikön kaavatiimi ratkaisee YRVA-työn tekemisen mittakaavan kaavoitusaloitteen käsittelyn yhteydessä. Kaupunkirakentamisen kohdalla arviointi voi liittyä myös siihen, kuinka merkittävästä työllistävästä vaikutuksesta aluerakentamisella on paikallisesti ja seudullisesti.

Yritysvaikutuksia tarkastellaan palvelualueen hankintojen ja yleisten alueiden (kadut, puistot jne.) laajentumisen kannalta. Kaupungin maapolitiikan ja yleisten alueiden ylläpidon kustannusten osalta tavoitellaan tilannetta, jossa yleisiä alueita perustetaan uusille suunnittelualueille mieluummin suppeasti kuin laajasti.

Tässä esitetty näkemys YRVA-työstä osana maankäytön suunnittelua kirjataan kaupungin maapoliittisen ohjelman päivitykseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta merkitsee tiedoksi, että palvelualue antaa seuraavan lausunnon po. valtuustoaloitteeseen, joka valmistellaan konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen puolesta vastauksena: Yritysvaikutusten arviointi on paikallisen elinvoimaisuuden varmistamisen kannalta edelleen keskeinen työkalu. Yritysvaikutusten arviointityötä (YRVA) tehostetaan palvelualueen prosesseissa, erityisesti maankäytön osalta. Se kattaa yleis- ja asemakaavoituksen, päätöksentekoa vaativat alueiden yleissuunnitelmat sekä tätä laajemmat kaupungin tai kaupunginosatasoiset kehittämissuunnitelmat, joilla on välitöntä vaikutusta maankäyttöön. Laaja-alaista arviointia ei tehdä, mikäli suunnitelmalla on lieviä vaikutuksia harvoille yrityksille. Toisaalta arviointityötä voidaan tehdä kaupungin asiantuntijoiden tai kaupungin asiantuntijoiden ja yrityskentän asiantuntijoiden yhteistyönä tilanteessa, jossa suunnitelmalla on merkittäviä vaikutuksia useille yrityksille. Maankäyttö ja kaupunkirakenne -tulosyksikön kaavatiimi päättää jatkossakin YRVA-työn tekemisestä kaavoitusaloitteen käsittelyn yhteydessä. Esitetty näkemys YRVA-työstä osana maankäytön suunnittelua kirjataan kaupungin maapoliittisen ohjelman päivitykseen

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.